Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja

Strokovni izpit je eden od pogojev za opravljanje vzgojno-izobraževalnega in drugega strokovnega dela v javnem vrtcu oziroma šoli. Opravljajo ga lahko kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili kot pripravniki na področju vzgoje in izobraževanja, in kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili z vzgojno-izobraževalnim delom v vrtcu oziroma šoli. Strokovni izpit se opravlja kot ustni izpit. 

Pogoji za prijavo

Kandidat s srednješolsko izobrazbo se lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita najprej po 560 urah opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, kandidat z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo pa najprej po 840 urah opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, če izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi. 

Kandidat, ki se prijavi k opravljanju strokovnega izpita za pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja, predavatelja višje strokovne šole, korepetitorja, laboranta oziroma inštruktorja, lahko pristopi k opravljanju strokovnega izpita, če ima uspešno opravljenih pet praktičnih nastopov v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovne izpite.

Svetovalni delavec, knjižničar, organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane, organizator šolske prehrane, organizator ali drugi strokovni delavec v izobraževanju odraslih, organizator obveznih izbirnih vsebin, organizator praktičnega usposabljanja z delom, organizator praktičnega pouka ter računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti lahko pristopijo k opravljanju strokovnega izpita, če uspešno opravijo pisno nalogo, ki se izvaja pod vodstvom mentorja v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit, se prijavi prek obrazca. Prijavo je treba vložiti neposredno na sedežu ministrstva ali jo poslati po pošti.

Prvo opravljanje izpita je brezplačno, cena ponovnega opravljanja izpita je 54,90 evrov z vključenim DDV. Plačilo ponovnega opravljanja strokovnega izpita plača kandidat s položnico, in sicer:

Naziv: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Naslov: Masarykova 16
Kraj: 1000 Ljubljana
Namen plačila: strokovni izpit - ponavljanje
Znesek: 54,90 €
Št. računa - IBAN: SI56 0110 0630 0109 972
BIC banke: BSLJSI2X
Sklic: 18 33308 - 7141998 - 10040

Kontaktna oseba
ga. Hermina Pohar Sonc
T: 01 400 54 69
E: kadrisolstvo.mizs(at)gov.si

Pogoji in dokazila

 • Pomočnik vzgojitelja mora imeti:

  • srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu za področje predšolske vzgoje ali
  • zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki.

  Pomočnik vzgojitelja je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok.

  Dokazila

  • Listine o izobraževanju

  Pravne podlage

 • Kandidat mora obvladati slovenski knjižni jezik. Znanje jezika se preverja pri strokovnem izpitu.

  V vrtcih oziroma šolah na narodno mešanih območjih, kjer se izvaja dvojezična vzgoja, mora posameznik obvladati tudi jezik tuje narodne skupnosti.

  Pravne podlage

 • Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal:

  • visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje,
  • visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje predšolska vzgoja,
  • magistrski študijski program 2. stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje;

  lahko pa tudi, kdor je končal:

  • univerzitetni študijski program (program, po katerem se pridobi izobrazba, ki  v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 2. stopnje) in si pridobil strokovni naslov profesor;
  • univerzitetni študijski program (program, po katerem se pridobi izobrazba, ki  v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 2. stopnje) s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja;
  • visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo;
  • magistrski študijski program 2. stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor;
  • magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja;
  • magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino

  in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje (le-tega ni treba opravljati tistemu, ki je pridobil srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje).

  Vzgojitelj, ki izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami, mora:

  • imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe 2. stopnje ustrezne smeri, ali
  • izpolnjevati pogoje za vzgojitelja in opraviti ustrezen študijski program ustreznega specialnopedagoškega izpopolnjevanja.

  Dokazila

  • Listine o izobraževanju

  Pravne podlage

 • Kandidat mora obvladati slovenski knjižni jezik. Znanje jezika se preverja pri strokovnem izpitu.

  V vrtcih oziroma šolah na narodno mešanih območjih, kjer se izvaja dvojezična vzgoja, mora posameznik obvladati tudi jezik tuje narodne skupnosti.

  Pravne podlage

 • Vzgojitelj je lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje za:

  • svetovalnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja,
  • učitelja splošno izobraževalnih ali strokovno teoretičnih predmetov v srednji šoli,
  • učitelja v osnovni šoli ali
  • knjižničarja na področju vzgoje in izobraževanja.

  Ustrezna izobrazba za posamezen strokovni kader je:

  1. Svetovalni delavec:
   • psiholog: končan univerzitetni študiji program psihologije,
   • pedagog: končan univerzitetni študijski program pedagogike - (smer - pedagogika),
   • socialni delavec: končan visokošolski strokovni študijski program socialnega dela,
   • socialni pedagog: končan univerzitetni študijski program socialne pedagogike,
   • defektolog: končan univerzitetni študijski program defektologije.
  2. Knjižničar: končan enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program bibliotekarstva.

  Priznava se tudi ustrezna izobrazba pridobljena na podiplomskih študijskih programih.

  Vzgojitelji, ki opravljajo delo v domovih, kjer so vključeni otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, morajo imeti ustrezno specialno pedagoško izobrazbo.

  Dokazila

  Diploma ustreznega študijskega programa

  Pravne podlage

 • Kandidat mora obvladati slovenski knjižni jezik. Znanje jezika se preverja pri strokovnem izpitu.

  V vrtcih oziroma šolah na narodno mešanih območjih, kjer se izvaja dvojezična vzgoja, mora posameznik obvladati tudi jezik tuje narodne skupnosti.

  Pravne podlage

Register dovoljenj

Evidenca o strokovnih izpitih ni javna