Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Upravna odločba o strokovnem izobraževanju izvršilnih delavcev

Usposabljanje iz vseh vsebin splošnega strokovnega znanja, teoretičnega usposabljanja in teoretičnega izpopolnjevanja ter preverjanje izvajajo subjekti usposabljanja na podlagi pridobljene upravne odločbe s strani Javne agencije za železniški promet AŽP.

Subjekt usposabljanja mora zagotoviti materialne, kadrovske in organizacijske pogoje.

APŽ lahko na podlagi javnega razpisa določi subjekt usposabljanja za največ tri leta. Odločitev temelji na oceni predložene dokumentacije, ki dokazuje usposobljenost subjekta za izvajanje enega ali več programov ob upoštevanju meril o neodvisnosti, strokovnosti in nepristranskosti. 

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Strokovno usposabljanje in preverjanje izvršilnih železniških delavcev

 • Subjekt izvajanja usposabljanj mora zagotoviti minimalne materialne pogoje, kot so:

  • ustrezen prostor, kjer se izvaja usposabljanje in preverjanje usposobljenosti z zagotovljenimi minimalnimi pogoji za delo (1,5 m² delovne površine na kandidata in izvajalca, ustrezno opremo in tehnično opremo za prikaz vsebine programa usposabljanja);
  • dostop do ustreznih delovnih sredstev (tirna vozila, signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, stabilne naprave električne vleke idr.) ali simulatorjev, ki ta delovna sredstva nadomestijo v cilju usposabljanja, če je v teoretičnem delu usposabljanja predviden praktični pouk;

   

  • subjekt mora omogočiti nabavo ali uporabo strokovne literature in veljavnih predpisov v elektronski ali pisni obliki.

  Pravne podlage

 • Subjekt izvajanja usposabljanj mora izpolnjevati naslednje kadrovske pogoje:

  • izvajalec vsebin iz nacionalnih varnostnih predpisov in vsebin za pridobitev splošnega strokovnega znanja mora imeti najmanj stopnjo izobrazbe VII/1 prometne, elektrotehniške, strojne ali gradbene smeri in pedagoško-andragoško usposobljenost;
  •  izvajalec praktičnega pouka in veščin mora imeti najmanj stopnjo izobrazbe VI/1 prometne, elektrotehniške, strojne ali gradbene smeri, andragoško usposobljenost, najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnem mestu, na katerem mora poznati tudi vsebine, ki so potrebne za delo na delovnem mestu, za katerega kandidata usposablja. 
  Šteje se, da je izvajalec praktičnega pouka andragoško usposobljen, če takšno usposobljenost izkaže s potrdilom o opravljenem usposabljanju s področja osnovnih andragoških znanj v obsegu najmanj 24 pedagoških ur po programu, ki ga potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

  Pravne podlage

 • Subjekt usposabljanja mora za namene izobraževanja izpolnjevati organizacijske pogoje, kot so:

  • stalen nadzor in hranjenje dokumentacije nad dejavnostmi, povezanih z usposabljanjem, izpopolnjevanjem in preverjanjem;
  • izvajanje neodvisnih ocenjevanj postopkov dejavnosti, povezanimi z usposabljanjem, izpopolnjevanjem in preverjanjem v časovnih presledkih, ki niso daljši od dveh let, in ki ga opravijo kvalificirane osebe, ki same ne opravljajo dejavnosti, ki so predmet ocenjevanja;
  • hranjenje dokumentacije o rezultatih neodvisnega ocenjevanja in dokumentiranje odprave pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri neodvisnem ocenjevanju.

  Pravne podlage

Register dovoljenj

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021