Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v imenik odvetnikov

V imenik odvetnikov, ki ga vodi Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) se vpisujejo posamezniki in odvetniške družbe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje odvetniškega poklica.

Vlogo za vpis predložijo OZS. Ob vpisu v imenik OZS izda posamezniku odvetniško izkaznico.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Odvetništvo

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati. Odvetnik lahko odvetniško dejavnost opravlja kot svobodni poklic in sicer individualno kot posameznik ali v odvetniški družbi.

  • Individualno opravljanje odvetniškega poklica
   Svobodni poklici so poklici z visoko stopnjo usposobljenosti ter se opravljajo osebno, neodvisno in s polno osebno odgovornostjo. Zanje so značilni strogi izobrazbeni in poklicni standardi zaradi zagotavljanja kakovosti storitev.

   Izvajalci svobodnih poklicev se ne štejejo za podjetnike. Ne glede na to, da odvetnik kot predstavnik svobodnega poklica opravlja posebne vrste pridobitno dejavnost, ni samostojni podjetnik posameznik. Z davčnega vidika so svobodni poklici izenačeni z vsemi drugimi osebami, ki opravljajo dejavnost in katerih dohodek se všteva v dohodnino.
  • Odvetniška družba
   Dejavnost odvetniške družbe je omejena izključno na opravljanje odvetniškega poklica, družbeniki in poslovodje pa so lahko samo odvetniki. Odvetniška družba, ki je pravna oseba, se lahko ustanovi kot družba z neomejeno ali omejeno odgovornostjo. Odvetniška družba je  davčna zavezanka in se mora ravnati po določilih Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.

   Njena nameravana ustanovitev se prijavi pri Odvetniški zbornici Slovenije (OZS) na obrazcu, ki ga ta določi, skupaj s predlogom za izdajo soglasja za vpis v sodni register.

   Prijavi za vpis odvetniške družbe v sodni register je treba predložiti soglasje OZS k temu vpisu. Vpis odvetniške družbe v sodni register je pogoj za vpis v imenik odvetnikov, ki ga vodi OZS. Sklep o vpisu v sodni register je treba predložiti OZS v osmih dneh od vpisa.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

 • Stranka za svoje pravno svetovanje, zastopanje in zagovarjanje pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavljanje listin in zastopanje v pravnih razmerjih pisno pooblasti odvetnika in sicer za eno, več ali vse zadeve. Stranka lahko to pooblastilo ob vsakem času prekliče, odvetnik pa ga lahko ob vsakem času odpove.

  Po odpovedi pooblastila mora odvetnik za stranko še en mesec opravljati dejanja,  če je treba od nje odvrniti škodo, ki bi v tem času lahko nastala. Ta dolžnost pa odvetnika ne veže, če stranka sama prekliče pooblastilo.

  Dokazila

  Pisno pooblastilo - vzorec

  Pravne podlage

 • Odvetnik pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih.

  Odvetnik je lahko posameznik, ki je vpisan v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije.

  Podrobneje

Navedeni pogoji veljajo za poklic Odvetnik

 • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije (EU)

  Dokazila

  Posameznik predloži fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo ali potrdilo o državljanstvu, izdano po predpisih matične države.

 • Izobrazba:

  • Posameznik mora imeti pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali diplomirani pravnik (1. bolonjska stopnja) in magister prava (2. bolonjska stopnja) ali magister prava na podlagi enovitega magistrskega študijskega programa ali končano enakovredno izobraževanje v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja.

   Delovne izkušnje:

  • Posameznik mora imeti vsaj štiri leta praktičnih izkušenj kot univerzitetni diplomirani pravnik, od tega vsaj eno leto po opravljenem pravniškem državnem izpitu pri odvetniku, odvetniški družbi, na sodišču, državnem tožilstvu, državnem pravobranilstvu na Odvetniški zbornici Slovenije ali pri notarju, v rednem delovnem razmerju, sklenjenem s pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom ali za sorazmerno daljše časovno obdobje, če je redno delovno razmerje sklenjeno s pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom.

  Dokazila

  Za izobrazbo pridobljeno v Sloveniji: 

  • Diploma oziroma spričevalo - v izvirniku, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom v izvirnik.

  Za izobrazbo pridobljeno v EU:

  • Diploma, spričevalo, druga dokazila o formalni izobrazbi pridobljeni v EU - v izvirniku ali overjeni fotokopiji, priložen pa mora biti tudi overjeni prevod v slovenski jezik;
  • Dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih sta navedena trajanje študijskega programa in predmetnik študija, iz katerega mora biti razvidno število ur oziroma kreditnih točk posameznih predmetov - v izvirniku ali overjeni fotokopiji, priložen pa mora biti tudi overjeni prevod v slovenski jezik.

  Za delovno dobo:

  • Pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom - v kopiji.

 • Pravniški državni izpit lahko opravlja posameznik, ki izpolnjujejo te splošne pogoje:

  1. je državljan države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije in aktivno obvlada slovenski jezik,
  2. je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
  3. ima v Republiki Sloveniji pridobljen ta strokovni naslov oziroma je končal enakovredno izobraževanje v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja: 

  • strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik,
  • strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava,
  • strokovni naslov magister prava na podlagi enovitega magistrskega študijskega programa.

  Informacije, pogoji in pravila za kandidate, ki so opravili pripravništvo na sodišču.

  Informacije, pogoji in pravila za kandidate, ki niso opravili pripravništva na sodišču.


  Kandidat, ki je opravil strokovni izpit za imenovanje v naziv oziroma državni izpit iz javne uprave bo pri pravniškem državnem izpitu oproščen preverjanja znanja na področjih: ustavna ureditev, organizacija pravosodja in državne uprave ter temelji pravne ureditve Evropske unije. 

  Kandidat, ki je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka bo pri pravniškem državnem izpitu oproščen preverjanja znanja na področju: upravno pravo in upravni postopek ter upravni spor.

 • Pred vpisom v imenik odvetnikov mora posameznik opraviti preizkus iz poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike pri Odvetniški zbornici Slovenije.

  Pravne podlage

 • Odvetnik oz. prosilec za vpis v imenik odvetnikov mora imeti ustrezen poslovni prostor, ki obsega najmanj:

  • sobo za odvetnika,
  • sobo za tajnico, ki je lahko hkrati tudi čakalnica,
  • telefonski priključek,
  • sanitarije s tekočo vodo, vsaj v souporabi.

  V skupnih poslovnih prostorih, kjer opravlja odvetniški poklic več odvetnikov, mora imeti vsak odvetnik svojo sobo. 


  Poslovni prostori morajo imeti primerno opremo, ki je nujno potrebna za opravljanje odvetniškega poklica, zlasti:

  • pisalni mizi za odvetnika in tajnico,
  • omaro za spise,
  • omaro za arhiviranje spisov,
  • zadostno število sedežev za odvetnika, zaposlene in stranke (skupno najmanj 5).

  Odvetniški kandidati morajo imeti pri vpisu v imenik odvetnikov elektronsko pošto.

  Pravne podlage

 • Upravni odbor zbornice pred odločitvijo o predlogu za vpis v imenik odvetnikov, odvetniških kandidatov ali odvetniških pripravnikov zahteva od izvršilnega odbora območnega zbora odvetnikov, na katerega območju predlagatelj živi in dela, mnenje ali je predlagatelj vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica. Pogoj se preverja tudi s potrdilom iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje.


  Predlagatelj ni vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica, če je bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je moralno nevreden opravljati ta  poklic ali kdor se obnaša tako, da je mogoče iz njegovega ravnanja utemeljeno sklepati, da ne bo pošteno in vestno opravljal odvetniškega poklica.

 • Popolno poslovno sposobnost pridobi fizična oseba s polnoletnostjo, ko dopolni osemnajst let, prav tako s sklenitvijo zakonske zveze pred svojo polnoletnostjo, po odločbi sodišča pa tudi mladoletnik, ki je postal roditelj.

  Dokazila

  Ministrstvo pridobi podatek o poslovni sposobnosti kandidata od upravljavca matičnega registra.

Seznam poklicev

Register dovoljenj