Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v imenik pooblaščenih arhitektov

V imenik pooblaščenih arhitektov Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) se vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca ali na podlagi odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije.

Po opravljenem strokovnem izpitu za vpis v imenik pooblaščenih arhitektov pri ZAPS posameznik predloži vlogo na predpisanem obrazcu (Povezava na zunanjo povezavo) , ki jo vpisna komisija obravnava praviloma enkrat mesečno, po potrebi tudi večkrat.

Ko ZAPS ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za vpis, izvede vpis v imenik in mu izda potrdilo.

Najpozneje v 15 dneh od vpisa v imenik ZAPS pooblaščenemu projektantu vroči enotni žig z identifikacijsko številko in označbo, za katero vrsto storitev ima pooblastilo. Na to oznako je trajno vezan in jo mora uporabljati pri opravljanju storitev.

Izjema: MIROVANJE POKLICNEGA NAZIVA

Če oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev pri ZAPS začasno ne želi opravljati storitev, ki sodijo v opis njegovih poklicnih nalog, ZAPS na njegovo zahtevo izda odločbo o mirovanju. 

Vpisnina se plača v skladu s cenikom ZAPS.

Pogoji in dokazila

 • Posameznik mora za opravljanje strokovnega izpita za pooblaščenega arhitekta imeti:

  • izobrazba, pridobljena po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma
  • izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja arhitekture

  Dokazila

  Za izobrazbo, pridobljeno v Sloveniji: 

  • Diploma oziroma spričevalo - v izvirniku, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom v izvirnik.

  Za izobrazbo, pridobljeno v drugih državah EU:

  • Diploma, spričevalo, druga dokazila o formalni izobrazbi pridobljeni v EU - v overjeni kopiji v slovenskem prevodu.

  Pristojni organ lahko pozove vlagatelja, da priskrbi dodatne informacije glede usposabljanja, če je to potrebno za ugotovitev možnih vsebinskih razlik glede na nacionalne zahteve. Če vlagatelj teh informacij ne more zagotoviti, jih pristojni organ pridobi od ustreznega pristojnega organa v državi pogodbenici izvora.

  Pravne podlage

 • Zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti, je lahko sklenjeno kot:

  • splošno zavarovanje, ki se letno obnavlja, ali
  • kot zavarovanje posameznega posla, ki sodi v okvir dejavnosti gospodarskega subjekta.

  Z zavarovanjem mora biti krita odgovornost zaradi malomarnega ravnanja, ki ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, med katero se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje in uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oziroma preprečitev nastanka škode, brez nastanka neposredne škode.

  Med škodo, ki mora biti predmet zavarovalnega kritja, se šteje tudi:

  • škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in
  • druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka investitorja ali tretje osebe.

  Zavarovanje odgovornosti mora vključevati kritje škode za ravnanja, izvedena v času trajanja zavarovanja, ali za ravnanje, za katero je obvestilo o škodnem primeru vloženo v času trajanja zavarovanja.

  Višina zavarovalne vsote za vse zavarovalne primere v posameznem letu ali za posamezen posel, če je sklenjeno zavarovanje za posamezni posel, ne sme biti nižja od 50.000 evrov.

  Zavarovalna polica mora poimensko vsebovati:

  • imena pooblaščenih arhitektov in inženirjev, ki jih zavarovanje krije ali
  • splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščene arhitekte in inženirje v gospodarskem subjektu.

  Zavarovanje se lahko sklene tudi v obliki kolektivnega zavarovanja preko zbornice.

  Dokazila

  Za sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo se šteje dokazilo o zavarovanju odgovornosti, sklenjeno v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

  Pristojni organ kot zadostno dokazilo upošteva potrdilo, ki ga v ta namen izda banka oziroma zavarovalnica države pogodbenice izvora. Če upravičeno dvomi v veljavnost starejših dokazil, lahko pristojni organ zahteva, da niso starejša od treh mesecev.

  Pravne podlage

 • Kandidat se z delom pod mentorstvom seznani z vsemi opravili, ki so potrebna za samostojno delo.

  Praktične izkušnje morajo biti pridobljene v trajanju najmanj dveh let, po pridobitvi izobrazbe.

  Praktične izkušnje se pridobivajo pod mentorstvom pooblaščenega arhitekta in inženirja. Praktične izkušnje so ustrezne, če kandidatu za pooblaščenega arhitekta in inženirja zagotovijo strokovna znanja, ki so potrebna za izvajanje nalog s strokovnega področja, za katerega se pridobiva poklicni naziv.

  Mentor mora biti vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev brez mirovanja in mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj po vpisu v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev na strokovnem področju, za katerega kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja pridobiva praktične izkušnje. Mentor spremlja, usmerja in nadzira delo kandidata za pooblaščenega arhitekta in inženirja in ga vsestransko usposablja za samostojno opravljanje poklicnih nalog na strokovnem področju, za katerega kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja pridobiva praktične izkušnje, in za pristop k strokovnemu izpitu.

  V času pridobivanja praktičnih izkušenj po določbah tega člena kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja ne sme samostojno in v svojem imenu opravljati poklica pooblaščenega arhitekta in inženirja.

  Kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja mora pri pridobivanju praktičnih izkušenj spoštovati določbe poklicnega kodeksa pooblaščenih arhitektov in inženirjev.

  Dokazila

  • pisna potrditev mentorja, da je kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja pridobil zahtevane praktične izkušnje in
  • opis vrste pridobljenih izkušenj

  Izkušnje, pridobljene v EU:

  • opravljen strokovni izpit,
  • članstvo v strokovni zbornici

  Pristojni organ lahko pozove vlagatelja, da priskrbi dodatne informacije glede usposabljanja, če je to potrebno za ugotovitev možnih vsebinskih razlik glede na nacionalne zahteve. Če vlagatelj teh informacij ne more zagotoviti, jih pristojni organ pridobi od ustreznega pristojnega organa v državi pogodbenici izvora.

  Pravne podlage

 • S strokovnim izpitom se preveri, ali je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje poklicnih nalog s področja, s katerega opravlja strokovni izpit in ali obvlada osnovne zakonitosti metod in tehnik za opravljanje poklicnega naziva s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit:

  • Pooblaščeni arhitekt po ZAID (PA)
  • Pooblaščeni krajinski arhitekt po ZAID (PKA)
  • Pooblaščeni prostorski načrtovalec po ZAID (PPN)

  K strokovnemu izpitu lahko pristopi kandidat, ki ima poleg predpisane izobrazbe pridobljene tudi praktične izkušnje pridobljene v zadnjih 15 letih pred pristopom k strokovnemu izpitu in odda popolno prijavo najmanj 60 dni pred razpisanim rokom.

  Strokovni izpit ni javen in se načeloma opravlja ustno v slovenskem jeziku pred izpitno komisijo. 

  Strokovni izpit obsega splošni del, ki je enak za vse kandidate in posebni del, ki je prilagojen strokovnemu področju, za katerega se pridobiva poklicni naziv in praktičnim izkušnjam kandidata, ki si jih je pridobil pod mentorstvom.

  O priznanju ustreznega dela strokovnega izpita odloči izpitna komisija s pristojno službo ZAPS z odločbo.

  K prijavi, ki jo kandidat pošlje na ZAPS, mora kandidat predložiti: 

  • kopijo osebnega dokumenta,
  • dokazilo o ustrezni izobrazbi,
  • potrdilo mentorja o pridobljenih praktičnih izkušnjah in
  • tri referenčna dela s strokovnega področja, za katero opravlja strokovni izpit, ki ustrezajo merilom, določenim v izpitnem programu.

  Po uspešni preverki uresničevanja pogojev za opravljanje strokovnega izpita pristojna služba ZAPS o tem obvesti kandidata in mu pošlje račun za plačilo stroškov strokovnega izpita, ki ga mora plačati v osmih dneh.

  Višina stroškov strokovnega izpita se objavlja na spletni strani ZAPS

  Dokazila

  • Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu - kopija.

  Pravne podlage

 • V imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev se vpiše posameznik, ki

  • mu ni s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali
  • s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev, razen če je prepoved ali sankcija že prenehala.

  Dokazila

  Pristojni organ pri priznavanju poklicne kvalifikacije pridobljene v tujini kot zadostno dokazilo upošteva potrdila, izdana v državi pogodbenici izvora ali v državi pogodbenici, iz katere prihaja vlagatelj, ki potrjujejo, da so pogoji izpolnjeni. Če država iz prejšnjega stavka takega dokumenta ne izdaja, zadošča izjava vlagatelja, dana pred pristojnim organom te države, ki potrjuje njeno verodostojnost, da so pogoji izpolnjeni.

  Če upravičeno dvomi v veljavnost starejših dokazil, lahko pristojni organ zahteva, da dokazila niso starejša od treh mesecev.

  Pravne podlage

 • Pooblaščeni arhitekti in inženirji poklicne naloge opravljajo samostojno in biti osebno prisotni pri vseh poklicnih nalogah, ki jih izvajajo. 

  Poklicne naloge se opravljajo stalno in trajno na enega ali več naslednjih načinov:

  • kot samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
  • na podlagi delovnega razmerja v gospodarskem subjektu, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti po določbah tega zakona,
  • na podlagi drugega pravnega razmerja o opravljanju dela za družbo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti po določbah tega zakona, če je pooblaščeni arhitekt ali inženir družbenik,
  • na podlagi delovnega razmerja kot javni uslužbenci, v imenu in za račun organa oziroma pravne osebe javnega prava, v kateri so zaposleni, razen pooblaščenih inženirjev s področja geodezije,
  • na podlagi delovnega razmerja pri fizični osebi ali pravni osebi zasebnega prava, ki gradi objekte izključno za lastno uporabo in katere dejavnost ni gradnja za trg ali posredovanje pri prodaji nepremičnin, v njenem imenu in za njen račun.

  Način opravljanja nalog se vpiše v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev.

  Izjema:

  Pooblaščeni arhitekt in inženir, z izjemo pooblaščenega inženirja s področja geodezije in pooblaščenega inženirja s področja prometnega inženirstva, lahko opravlja poklicne naloge s svojega strokovnega področja izven načina opravljanja poklicnih nalog po tem členu, če te naloge izvaja za lastne potrebe.

  Pravne podlage

Register dovoljenj