Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu

V imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu se vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za odgovornega rudarskega projektanta, odgovornega rudarskega revidenta, tehničnega vodjo rudarskih del ali vodjo tehničnih služb ter z njim povezanim zagotavljanjem zdravstva in varstva pri delu ali na podlagi odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije.

Po opravljenem strokovnem izpitu na Ministrstvu za infrastrukturo za vpis v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu lahko posameznik predloži vlogo na predpisanem obrazcu.

Ko ministrstvo ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za vpis, izvede vpis v imenik in mu izda upravno odločbo.

Ob vpisu v imenik dobi vpisana oseba identifikacijsko številko ki se lahko uporablja le skupaj z žigom izvajalca rudarskih del, ki jo uporablja pri opravljanju storitev.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Odgovorni rudarski projektant

 • S strokovnim izpitom se preveri, ali je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje poklicnih nalog s področja, s katerega opravlja strokovni izpit, in ali obvlada osnovne zakonitosti metod in tehnik za opravljanje poklicnega naziva s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit:

  • tehnični vodja rudarskih del,
  • vodja tehničnih služb,
  • odgovorni rudarski projektant,
  • odgovorni rudarski revident,
  • vodja službe za varnost in zdravje pri delu.

  K strokovnemu izpitu lahko pristopi kandidat, ki ima poleg predpisane izobrazbe pridobljeno tudi ustrezno prakso, pridobljeno v zadnjih letih (od 2 do 5 let, odvisno od izobrazbe) pred pristopom k strokovnemu izpitu, in odda popolno prijavo (ko se nabere zadostno število kandidatov, se razpiše rok za strokovni izpit).

  Strokovni izpit ni javen in se načeloma opravlja v slovenskem jeziku pred izpitno komisijo.

  Strokovni izpit je sestavljen iz izdelave strokovne naloge in ustnega dela. Splošni del izpita je za vse enak, za posamezna strokovna področja pa so pripravljena specialna vprašanja. Ustni del obsega zagovor strokovne naloge in vprašanja, povezana z varstvenimi, tehničnimi in drugimi predpisi, ki veljajo pri rudarskih delih (predstavitev in zagovor naloge za izpit ter odgovori na vprašanja članov izpitne komisije).

  O izidu izpita odloči izpitna komisija s potrdilom in obvesti tudi ministrstvo.

  Prijavo kandidat pošlje pristojni komisiji in ji predloži:

  • dokazilo o ustrezni izobrazbi,
  • potrdilo o ustrezni praksi,
  • potrdilo organizacije, kjer je zaposlen,
  • tri predloge tem za strokovno nalogo.

  Po preverbi uresničevanja pogojev za opravljanje strokovnega izpita komisija o tem v roku 14 dni obvesti kandidata. Obvestilo vsebuje naslov in druge potrebne podatke za izdelavo strokovne naloge in rok, do katerega mora izdelati strokovno nalogo.

  Kandidat ima od dneva prejema obvestila najmanj 3 mesece časa (in ne več kot 1 leto) za oddajo strokovne naloge. V obvestilu je naveden kraj in čas ustnega dela izpita.

  Prijavnino za strokovni izpit mora kandidat oziroma podjetje, ki ga je prijavilo, poravnati vsaj 7 dni pred datumom opravljanja strokovnega izpita.

  Pravne podlage

 • Posameznik mora imeti:

  • izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področja izvajanja rudarskih del,
  • izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih ravni prve stopnje s področja izvajanja rudarskih del.

  Dokazila

  • Diploma oziroma spričevalo – v originalu, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom originala.

  Pravne podlage

 • V imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu se vpiše posameznik:

  • ki mu ni izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
  • ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za odgovornega rudarskega projektanta, odgovornega rudarskega revidenta, tehničnega vodjo rudarskih del ali vodjo tehničnih služb,
  • da odgovorni rudarski projektant, odgovorni vodja rudarskega projekta, odgovorni rudarski revident ali odgovorni vodja rudarskega revidiranja ni ravnal v nasprotju z določbami 101. člena tega zakona.

  Dokazila

  Pristojni organ pri priznavanju poklicne kvalifikacije, pridobljene v tujini, kot zadostno dokazilo upošteva potrdila, izdana v državi pogodbenici izvora ali državi pogodbenici, iz katere prihaja vlagatelj, ki potrjujejo, da so pogoji izpolnjeni.

  Če država iz prejšnjega stavka takšnega dokumenta ne izdaja, zadošča izjava vlagatelja, dana pred pristojnim organom te države, ki potrjuje njeno verodostojnost, da so pogoji izpolnjeni.

  Če upravičeno dvomi v veljavnost starejših dokazil, lahko pristojni organ zahteva, da dokazila niso starejša od treh mesecev.

  Pravne podlage

 • Odgovorni rudarski projektant je lahko oseba, ki ima:

  1. univerzitetno izobrazbo, strokovni izpit za odgovornega rudarskega projektanta in tri leta ustrezne prakse ali
  2. visoko strokovno izobrazbo, strokovni izpit za odgovornega rudarskega projektanta in pet let ustrezne prakse ali
  3. višjo strokovno izobrazbo, strokovni izpit za odgovornega rudarskega projektanta in deset let ustrezne prakse.