Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v imenik vodij del pri IZS

Z vpisom v imenik vodij del pri IZS vlagatelj pridobi poklicni naziv vodja del. V imeniku se vodijo tako aktivni vodje del, kot tudi vodje del v mirovanju.

V imenik se vpisujejo posamezniki, ki:

 • imajo pridobljeno najmanj srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov;
 • imajo tri leta delovnih izkušenj po pridobljeni izobrazbi;
 • imajo opravljen strokovni izpit za vodenje del;
 • imajo urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu z določili Gradbenega zakona (GZ-1)
 • jim ni bila s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika vodij del
 • imajo poravnano vpisnino

Po opravljenem strokovnem izpitu za vpis v imenik vodij del pri IZS posameznik predloži vlogo na predpisanem obrazcu.

Vloga za vpis v imenik se lahko odda elektronsko ali po klasični pošti.

Ko IZS ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za vpis, izvede vpis v imenik, mu izda potrdilo o vpisu v imenik, ter dodeli enotna identifikacijska številka, ki se ne spreminja do izbrisa posameznika iz imenika.

Izjema: MIROVANJE POKLICNEGA NAZIVA

Posameznik, ki nima delovnega razmerja z gospodarskim subjektom ali ne opravlja poklic kot samostojni podjetnik posameznik  oziroma nima zagotovljenega zavarovanja se lahko na zahtevo vpiše v imenik pooblaščenih inženirjev. Zbornica na podlagi odločbe v imenik vpiše mirovanje poklicnega naziva.

Stroški vezani na vpis v imenik: 

Po vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev IZS izda račun za članarino in pristojbino za vodenje v imeniku. Višino stroškov preverite na spletni strani IZS.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Vodja del pri IZS (Vz, Vm, Vnp)

 • Vodja del mora imeti:

  izobrazbo:

  • pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih prve stopnje

  ali

  • višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja gradnje objektov

  ali

  • srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja gradnje objektov

  in

  tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj.

  Za pridobljene delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je pridobil po opravljeni določeni stopnji izobrazbe, ko je z odgovornimi vodji del neposredno sodeloval pri vodenju del.

  Dokazila

  Za izobrazbo, pridobljeno v Sloveniji:

  • Diploma oziroma spričevalo - v izvirniku, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom v izvirnik.

  Predlagamo vam, da prijavi predložite overjeno fotokopijo diplome oz. spričevala, saj bo tako vloga za vpis v imenik obravnavana takoj, v nasprotnem primeru pa se bo postopek prijave nadaljeval šele, ko bomo s strani fakultete oz. izobraževalne inštitucije prejeli potrdilo, da se podatki o izobrazbi, ki ste jih podali v vlogi za vpis v imenik, ujemajo z matično evidenco fakultete oz. izobraževalne inštitucije.

  Za izobrazbo, pridobljeno v drugih državah EU:

  • Diploma, spričevalo, druga dokazila o formalni izobrazbi, pridobljeni v EU - v izvirniku ali overjeni kopiji, priložen pa mora biti tudi overjen prevod v slovenski jezik;
  • Dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa in predmetnik študija, iz katerega mora biti razvidno število ur oziroma kreditnih točk posameznih predmetov - v izvirniku ali overjeni kopiji, priložen pa mora biti tudi overjen prevod v slovenski jezik;.

  Za delovne izkušnje:

  • dokazilo delodajalca o pridobljenih delovnih izkušnjah (v dokazilu mora biti navedena vrsta in čas opravljanja storitev ter vaša funkcija) ter seznam referenc oz. CV

  Pravne podlage

  Pristojni organ

 • Z izpitom se preveri, ali je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje poklica vodja del, s strokovnega področja za katerega opravlja izpit, in ali obvlada osnovne zakonitosti metod in tehnik za zagotavljanje izvajanja nalog vodje del.

  K strokovnemu izpitu lahko pristopi kandidat, ki ima poleg ustrezne izobrazbe pridobljene najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj. Po popolni prijavi kandidat prejme obvestilo o popolni prijavi in račun za plačilo stroškov strokovnega izpita.

  K prijavi, ki jo kandidat pošlje na IZS mora kandidat predloži: 

  • Pisna izjava pravne ali fizične osebe (s.p.), da ste pri njej opravljali inženirske storitve vodenja del pri gradnjah, v kateri je naveden čas opravljanja takšnih storitev po pridobljeni izobrazbi, z navedbo odgovornih vodij del s katerimi ste sodelovali. (Izjavo lahko da le tista pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za izvajalca, kar pravna oseba dokazuje z izpiskom iz sodnega registra (šifra dejavnosti) svojim statutom, družbeno pogodbo, zapisnikom skupščine, fizična oseba pa s priglasitveno listo. Za izjavo izdajatelj moralno in materialno odgovarja.)
  • Kandidat z referenčnimi deli:
   • Tri referenčna dela s področja vodenja del pri gradnjah predate ob prijavi na USB ključu,
   • Dokumentacijo treh zgoraj opisanih referenčnih del s področja vodenja del pri gradnjah predate ob prijavi v PDF obliki na USB ključu
   • Za referenčna dela se štejejo:
    • Načrt organizacije gradbišča z opisom del kandidata ali,
    • Terminski plani graditve, materiala in delovne sile z opisom ali,
    • Preiskave materialov in vgrajenih inštalacij ter opreme z opisi postopkov ipd. ali,
    • Dokazilo o zanesljivosti objekta.
   • Reference v tiskani obliki prinesete na ustni del izpita
  • Kandidat brez referenčnih del:
   • Pisna izjava kandidata, da bo izdelal pisno nalogo in razlog zakaj referenčnih del ne more predložiti,
   • kratek opis vašega dela s področja vodenja del (opis mora obsegati vsaj polovico strani A4 formata).
  • Overjeno dokazilo o pridobljeni strokovni izobrazbi - neobvezna priloga
   (Če ste si izobrazbo pridobili na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji, vam ni potrebno prilagati navedenega dokazila. Predlagamo pa vam, da vlogi predložite overjeno fotokopijo o pridobljeni izobrazbi, saj bo tako vloga za vpis v imenik obravnavana takoj, v nasprotnem primeru pa se bo postopek prijave nadaljeval šele, ko bomo s strani fakultete oz. izobraževalne inštitucije prejeli potrdilo, da se podatki o izobrazbi, ki ste jih podali v vlogi za vpis v imenik, ujemajo z matično evidenco fakultete oz. izobraževalne inštitucije) 

  Če je kandidat v prijavi na izpit navedel, da ne more predložiti referenčnih del in da bo izdelal pisno nalogo, ga pristojna služba IZS po prejemu plačila, obvesti o naslovu naloge, ki jo mora kandidat izdelati v 60 dneh. Kandidat, ki izdela pisno nalogo, lahko pristopi k izpitu le, če odda pisno nalogo najmanj 30 dni pred želenim razpisanim rokom za izpit - ustni del.

  Kandidati z referencami opravljajo samo ustni del izpita. Stroške izpita mora kandidat poravnati najmanj 30 dni pred razpisanim izpitnim rokom. IZS kandidata 15 dni pred izpitnim rokom povabi na ustni del izpita.

  Stroški

  • opravljanje izpita: 850,00 EUR
  • opravljanje popravnega izpita: 350,00 EUR
  • opravljanje popravnega izpita po ZGO-1: 220,00 EUR

  Dokazila

  • Potrdilo IZS o opravljenem izpitu, ki je javna listina - kopija

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Povezave

 • V imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev se vpiše posameznik, ki

  • mu ni s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali
  • s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev, razen če je prepoved ali sankcija že prenehala.

  Dokazila

  Pristojni organ pri priznavanju poklicne kvalifikacije pridobljene v tujini kot zadostno dokazilo upošteva potrdila, izdana v državi pogodbenici izvora ali v državi pogodbenici, iz katere prihaja vlagatelj, ki potrjujejo, da so pogoji izpolnjeni. Če država iz prejšnjega stavka takega dokumenta ne izdaja, zadošča izjava vlagatelja, dana pred pristojnim organom te države, ki potrjuje njeno verodostojnost, da so pogoji izpolnjeni.

  Če upravičeno dvomi v veljavnost starejših dokazil, lahko pristojni organ zahteva, da dokazila niso starejša od treh mesecev.

  Pravne podlage

 • Zavarovanje odgovornosti za škode mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

  Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo povzročeno v Republiki Sloveniji, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 evrov.

  Dokazila

  • Sklenjena zavarovalna polica v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

  Pravne podlage

 • Vodja gradnje zahtevnega objekta je tudi posameznik, ki je bil vpisan v imenik vodij del na dan začetka uporabe GZ (1. 6. 2018) in

  1. ima pridobljeno višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve,
  2. opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici v skladu z ZGO-1 in
  3. najmanj deset let delovnih izkušenj pri gradnjah, pri čemer lahko izpolni pogoj desetih let delovnih zkušenj pri gradnjah v treh letih po začetku uporabe GZ-1.

   Za manj zahtevne objekte pa posamezniki, vpisani v imenik vodij del, ki so:

  1. imeli na dan začetka uporabe GZ (1. 6. 2018) pridobljeno srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve,
  2. imajo na dan začetka uporabe GZ-1 (1. 6. 2022) opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici v skladu z ZGO-1,
  3. najmanj deset let delovnih izkušenj pri gradnjah.

  Vlogo za razširitev pooblastila v imeniku vodij del se lahko odda osebno ali elektronsko na IZS.

  Pristojni organ

Register dovoljenj