Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v razvid zasebnih delavcev

 

Oseba, ki želi pridobiti status zasebnika, mora vložiti predlog za vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov pri pristojnem organu. 

Predlagatelj mora vložiti predlog za vpis na predpisanem obrazcu. Če izvajalec izpolnjuje pogoje za vpis v razvid, minister izda odločbo o vpisu v razvid, s katero vpiše zasebnika v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja. 

V odločbi se določi največje število otrok, ki jih zasebnik glede na področje dela in prostorske zmožnosti lahko ima.

V primeru dvoma o zagotovljenosti pogojev lahko ministrstvo pred vpisom v razvid zahteva predložitev dodatnih dokazil o zagotavljanju predpisanih pogojev za strokovne delavce, prostor in opremo za prvo leto izvajanja dejavnosti. Če je potrebno za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva posebno znanje, s katerim uradna oseba ne razpolaga, imenuje minister izvedenca ali komisijo, ki ugotovi, če izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

Izvedenec ali komisija na podlagi dokumentacije in ogleda prostorov ugotavlja, če izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje in o tem sestavi zapisnik. Za zasebnega učitelja se določi največje število otrok, učencev, vajencev, dijakov ali odraslih, ki jih zasebni učitelj lahko sočasno vključi glede na predpisane normative, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi.