Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register govedi (CRG)

Imetnik govedi lahko zaprosi za dostop do centralnega registra govedi (spletna aplikacija VOLOS). Za dostop do portala VOLOS mora imetnik živali vložiti vlogo. Predtem pa mora imetnik živali imeti urejen vpis v evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), urejeno ustrezno označitev in voditi register govedi na gospodarstvu.

Pridobitev dostopa kot tudi uporaba sta brezplačni, uporaba programa pa je enostavna.

CRG je ažurna računalniška vodena evidenca goved, iz katere so razvidni naslednji podatki:

  • o rojstvih, označitvah, uvozih, premikih, smrtih in izvoznih govedi,
  • o izdanih ušesnih znamkah in potnih listih, izdanih dvojnikih ušesnih znamk in dvojnikih potnih listov,
  • o imetnikih govedi, gospodarstvih in lokacijah, kjer se govedo nahaja,
  • o zaprošenih in odobrenih državnih finančnih podporah za posamezno govedo,
  • o zaporah prometa z govedom na gospodarstvih,
  • o nadzoru,
  • o izvajalcih nalog javnih služb,
  • o dobaviteljih ušesnih znamk,
  • o oseba, ki imajo dostop do podatkov iz CRG z izjemo javnega dostopa.

Služba za identifikacijo in registracijo živali (SIR) za vsako gospodarstvo štirikrat letno izda izpis iz CRG, ki velja kot potrdilo o vpisu podatkov.

Za navedene storitve lahko imetnik vedno pooblasti izvajalce javne službe (kmetijsko-gozdarski zavod, veterinarsko organizacijo s koncesijo).

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Druga govedoreja

Seznam dejavnosti

Register dovoljenj

Register ni javen