SPOT

Portal SPOT je posodobljen in prenovljen.
Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register govedi (CRG)

Imetnik govedi lahko zaprosi za dostop do centralnega registra govedi (spletna aplikacija VOLOS). Za dostop do portala VOLOS mora imetnik živali vložiti vlogo. Predtem pa mora imetnik živali imeti urejen vpis v evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), urejeno ustrezno označitev in voditi register govedi na gospodarstvu.

Pridobitev dostopa kot tudi uporaba sta brezplačni, uporaba programa pa je enostavna.

CRG je ažurna računalniška vodena evidenca goved, iz katere so razvidni naslednji podatki:

 • o rojstvih, označitvah, uvozih, premikih, smrtih in izvoznih govedi,
 • o izdanih ušesnih znamkah in potnih listih, izdanih dvojnikih ušesnih znamk in dvojnikih potnih listov,
 • o imetnikih govedi, gospodarstvih in lokacijah, kjer se govedo nahaja,
 • o zaprošenih in odobrenih državnih finančnih podporah za posamezno govedo,
 • o zaporah prometa z govedom na gospodarstvih,
 • o nadzoru,
 • o izvajalcih nalog javnih služb,
 • o dobaviteljih ušesnih znamk,
 • o oseba, ki imajo dostop do podatkov iz CRG z izjemo javnega dostopa.

Služba za identifikacijo in registracijo živali (SIR) za vsako gospodarstvo štirikrat letno izda izpis iz CRG, ki velja kot potrdilo o vpisu podatkov.

Za navedene storitve lahko imetnik vedno pooblasti izvajalce javne službe (kmetijsko-gozdarski zavod, veterinarsko organizacijo s koncesijo).

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Druga govedoreja

 • The owner of animals must be entered in the register of owners of farm animals prior to applying for access to the VOLOS online application.

 • Imetnik govedi  je dolžan poskrbeti za pravočasno označitev telet in vpis v register na rojstnem gospodarstvu .

  OZNAČITEV GOVEDI

  Tele mora biti označeno čimprej po rojstvu oziroma pred premikom na drugo lokacijo, najkasneje pa do starosti 20 dni. Govedo se označuje z ušesno znamko. Ušesna znamka za govedo je enotna v vsej Sloveniji. Vsaka žival je označena z dvema plastičnima rumenima ušesnima znamkama, ki se vstavita v obe ušesi. Na ušesnih znamkah je odtisnjena identifikacijska številka živali. Sestavljena je iz dvomestne oznake Slovenije (SI) in osemmestne številke. Nad to številko je odtisnjena črtna koda. Identifikacijske številke izdaja SIR.

  S slovenskimi ušesnimi znamkami se označi govedo rojeno v Republiki Sloveniji. S slovenskimi ušesnimi znamkami je potrebno označiti (preoznačiti) živali uvožene v Republiko Slovenijo iz tretjih držav.

  Teleta lahko označi:

  REGISTER GOVEDI NA GOSPODARSTVU

  Register govedi na gospodarstvu (RGG) je knjiga, ki jo imetnik govedi hrani na gospodarstvu, na katerem se redi govedo. Vanjo vpisuje podatke o vseh dogodkih na gospodarstvu: rojstvih, premikih in poginih. Podatke je v RGG potrebno vpisati najkasneje v sedmih dneh od dogodka.

  Podatke o živalih na gospodarstvu je potrebno arhivirati najmanj tri leta. Ko je register govedi na gospodarstvu poln, ga je torej potrebno hraniti še tri leta od dneva, ko je bil vanj vpisan zadnji zapis.

  Dokazila

  Ušesna znamka in register na kmetijskem gospodarstvu

Seznam dejavnosti

Register dovoljenj

Register ni javen

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020