Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register in pripravništvo

Doktor dentalne medicine sme začeti opravljati zdravniško službo dentalne medicine z vpisom v register zdravnikov, ki ga vodi Zdravniška zbornica Slovenije. Zdravniška zbornica Slovenije upravlja zdravniški register kot upravljavec zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva.

Vpis v register se opravi na zahtevo doktorja dentalne medicine, ki izpolnjuje zahtevane pogoje. O vpisu v register ter izbrisu iz njega zbornica izda odločbo v upravnem postopku. Za vpis v register doktor dentalne medicine pri zbornici vloži izpolnjeno vlogo.

Doktor dentalne medicine vlogi priloži dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev za vpis v register. Doktorju dentalne medicine ni treba prilagati dokazil iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil. Te podatke pridobi uradna oseba po uradni dolžnosti.

Izbris iz registra se opravi:

  • če doktor dentalne medicine s pisno vlogo izjavi, da ne želi biti več vpisan v register,
  • če registracija zanj ni obvezna,
  • po končanem opravljanju občasne oziroma priložnostne zdravniške službe,
  • če doktor dentalne medicine na podlagi odločitve izvršilnega odbora ne izpolnjuje obveznosti, ki jih ima kot član zbornice,
  • na zahtevo razsodišča zbornice,
  • ob smrti doktorja dentalne medicine.

Oseba, ki je pridobila strokovni naziv doktorica ali doktor dentalne medicine ali pa ji je bila izdana odločba o enakovrednosti v tujini pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktorica ali doktor dentalne medicine, pridobljena v postopku priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, se zaposli kot pripravnik. Pripravništvo traja eno leto in se konča s strokovnim izpitom.

Pripravnik opravlja naslednje naloge:

  • seznanja se z dejavnostjo upravljanja, organiziranja dela, s poslovanjem javne zdravstvene službe in varstvom pri delu,
  • seznanja se s teoretičnimi in praktičnimi vidiki socialne medicine, epidemiologije in higiene,
  • praktično se usposablja na strokovnih področjih zobozdravstvene dejavnosti.

Doktorji dentalne medicine pripravniki smejo opravljati zdravniško službo, za katero se usposabljajo, le pod vodstvom in z odgovornostjo mentorja.

Namen pripravništva je, da se pripravnik po predpisanem programu seznani z vsemi opravili za delo, za katero se glede na svojo strokovno izobrazbo pripravlja, in da se pripravi za strokovni izpit in poznejše samostojno delo.

Pripravništvo poteka po programu, ki ga predpiše minister za zdravje in obsega vsebine, ki ustrezajo pripravnikovi izobrazbi, ter praktična in teoretična znanja. Pripravnik mora med pripravništvom delati polni delovni čas.

Pripravništvo se opravlja v zdravstvenih zavodih, pri zasebnih zdravstvenih delavcih in v drugih zavodih, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in izpolnjujejo  predpisane pogoje za izvajanje pripravništva.

Delodajalec je odgovoren za pravilno izvajanje pripravništva. Delodajalec mora pripravniku pred začetkom pripravništva določiti mentorja, predložiti program pripravništva in program strokovnega izpita. Pripravništvo se opravlja pod neposrednim vodstvom in nadzorom mentorja, ki je odgovoren za izvedbo posameznega programa pripravništva.

Pripravnikovo praktično znanje se sproti preizkuša pri delodajalcu, pri katerem pripravništvo poteka. Pripravništvo se zaključi s preizkusom praktičnega znanja, ki je pogoj za pripustitev pripravnika k strokovnemu izpitu.

Pogoji in dokazila

Register dovoljenj

Register ni javno dostopen