Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register izvajalcev osemenjevanja

Register izvajalcev osemenjevanja je voden v dveh delih:

 • seznam fizičnih oseb, ki izvajajo osemenjevanje pri koncesionarju,
 • seznam fizičnih oseb, imetnikov živali s koncesijo.

Pristojni organ vodi register izvajalcev osemenjevanja, ki osebo vpiše v register po prejetju koncesije po uradni dolžnosti.

V register izvajalcev osemenjevanja morajo biti vpisani najmanj naslednji podatki:

 • ime in priimek osemenjevanja,
 • organizacija osemenjevanja (naslov, telefon, mobilni telefon, elektronski naslov),
 • šifra osemenjevanja,
 • vrsta koncesije.

Šifro osemenjevalca pridobi vsak doktor veterinarske medicine in veterinarski pomočnik, ki izvaja osemenjevanje domačih živali kot javno službo ter imenik živali s koncesijo.

Šifre osemenjevalca sta dolžna izdajati Veterinarska zbornica Slovenije za doktorje veterinarske medicine in veterinarske pomočnike in Nacionalni veterinarski inštitut za imetnike živali s koncesijo.

Imetnik živali s koncesijo mora pred vpisom v register imeti opravljanje strokovno usposabljanje za izvajanje osemenjevanja.

Register je sestavni del centralnega registra za razmnoževanje (CRR).

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Imetnik živali s koncesijo

 • Imetnik živali s koncesijo mora biti star najmanj 18 let pred opravljanjem osemenjevanja in s tem vpisom v regsiter izvajalcev osemenjevanja.

  Dokazila

  Kopija rojstnega lista ali osebnega dokumenta

  Pravne podlage

 • Imetnik živali s koncesijo se mora ukvarjati z rejo ali rediti krave in telece ali svinje ali drobnice, ki so njegova last.

  Pravne podlage

 • Za izvajanje osemenjevanja je potrebno zagotoviti ustrezno opremo in prostor za osemenjevanje plemenic ali samic.

  Za shranjevanje oprema in semena morajo biti zagotovljeni  minimalni prostorski pogoji, in sicer:

  • prostor mora biti ločen od prostora od živali,
  • biti mora zračen in osvetljen,
  • tla in stene morajo biti iz materialov, ki se lahko čistijo in razkužujejo,
  • v prostoru, kjer je oprema mora biti na vidnem mestu omarico z opremo prve pomoči.

  Pravne podlage

 • Izvajalec osemenjevanja mora zagotavljati osemenjevanje najmanj 360 dni v letu.

  Pravne podlage

 • Izvajalec osemenjevanja mora imeti sklenjeno dolgoročno pogodbo z enim ali več odobrenimi osemenjevalnimi središči za določeno delovno obdobje.

  Dokazila

  Dolgoročna pogodba z osemenjevalnim središčem

  Pravne podlage

  Povezave

 • Imetniki živali s koncesijo mora biti strokovno usposobljen za izvajanje osemenjevanja po programu usposabljanja za izvajalce usposabljanja.

  Program usposabljanja se izvaja z namenom pridobitve ustrezne usposobljenosti za opravljanje dejavnosti osemenjevanja in je sestavljen iz splošnega, strokovnega in praktičnega dela.

  Splošni del programa traja največ 9 šolskih ur in vsebuje naslednje vsebine:

  • splošno znanje o določeni vrsti živali (pasme, biološke značilnosti, rejski program);
  • vpliv prehrane na plodnost živali;
  • temeljno znanje o spolnih in kužnih boleznih;
  • osnovni predpisi iz področja veterinarstva in živinoreje;
  • vodenje evidence o osemenitvi posameznih živali, načinu prometa z živalskim semenom in obveščanje o rezultatih plodnosti v lastni reji.

  Strokovni del programa traja največ 10 šolskih ur in vsebuje naslednje vsebine:

  • anatomijo in fiziologijo spolnih organov samca in samice;
  • znamenja pojatve, njihovo odkrivanje in optimalni čas osemenitve;
  • tehnika osemenjevanja (teorija);
  • napake zaradi nestrokovnega dela pri osemenjevanju;
  • plodnostne motnje, njih vzroki in posledice.

  Praktični del programa traja največ 14 šolskih ur in vsebuje naslednje vsebine:

  • vaje na fantomu ali rodilih zaklane živali;
  • seznanitev z ustrezno opremo, vzdrževanje in priprava osemenjevalnega pribora;
  • preizkus znanja na živalih.

  Kandidat vloži prijavi na sedež izvajalca usposabljanja. Izvajalec usposabljanja za izvajalce osemenjevanja je Nacionalni veterinarski inštitut.

  Preverjanje znanja poteka po opravljanem programu usposabljanja pred tričlansko izpitno komisijo. Opravljanje izpita poteka v ustni obliki.

  Gradivo pripravi izvajalec usposabljanja v pisni obliki v slovenskem jeziku za vsakega udeleženca posebej.

  Stroške usposabljanja in izdajanja uradnih potrdil nosi udeleženec sam.

  Po opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo o udeležbi in potrdilo o opravljenem preizkusu znanja.

  Dokazila

  Potrdilo o udeležbi in Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja

  Pravne podlage

  Imetniki živali s koncesijo morajo vsakih 10 let dokazati svojo usposobljenost za nadaljnje delo pri osemenjevanju živali tako, da se udeležijo seminarja, ki ga pripravi Nacionalni veterinarski inštitut. Udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi.

  Pristojni organ

  Nacionalni veterinarski inštitut

  Gerbičeva 60
  1000 Ljubljana

  Povezave

Register dovoljenj

Register ni javno objavljen