Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register prašičev (CRPš)

Imetnik prašičev lahko zaprosi za dostop do centralnega registra prašičev (spletna aplikacija VOLOS). Za dostop do portala VOLOS mora imetnik živali vložiti vlogo. Pred tem pa mora imetnik živali imeti urejen vpis v evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), urejeno ustrezno označitev in voditi register prašičev na gospodarstvu.

Pridobitev dostopa kot tudi uporaba sta brezplačni, uporaba programa pa je enostavna.

CRPš vodi Sektor za identifikacijo in registracijo živali (SIR)  v elektronski obliki. V CRPš se vodijo naslednji podatki:

 • o staležu živali na gospodarstvu;
 • o premikih živali med gospodarstvi;
 • operativni podatki o označevanju živali;
 • o nadzoru nad izvajanjem določb tega pravilnika;
 • o izvajalcih nalog javne službe na področju označevanja in registracije prašičev;
 • o osebah, ki imajo dostop do podatkov iz CRPš.

SIRIS za vsako gospodarstvo vsaj enkrat letno izda izpis iz CRPš.

Za navedene storitve lahko imetnik vedno pooblasti izvajalce javne službe (kmetijsko-gozdarski zavod, veterinarsko organizacijo s koncesijo). 

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Reja prašičev

 • The owner of animals must be entered in the register of owners of farm animals prior to applying for access to the VOLOS online application.

  Pravne podlage

 • Imetnik mora vse prašiče označiti in vpisati v register prašičev na gospodarstvu.

  VPIS V REGISTER PRAŠIČEV NA GOSPODARSTVU

  Vsak imetnik prašičev mora sproti voditi hlevsko knjigo register prašičev na gospodarstvu (RPG). Iz RPG mora biti jasno razvidni trenutni stalež živali na gospodarstvu in datumsko urejeni zapisi o prihodih živali na gospodarstvo, odhodih živali z gospodarstva, ter o ponovnih označitvah živali.

  Vse spremembe morajo biti vpisane redno, najpozneje v sedmih dneh od dogodka. Imetnik prašičev je dolžan dovoliti vpogled v RPG na gospodarstvu pooblaščeni osebi, če le-ta vpogled zahteva. RPG mora biti na razpolago za namen ukrepov pri varovanju zdravja ljudi in živali ter za namen kontrole še najmanj tri leta po vpisani zadnji spremembi.

  RPG se lahko vodi na naslednje načine:

  • v knjigi Register prašičev na gospodarstvu (RPG)
  • z računalniškim programom; v tem primeru mora imetnik na zahtevo pooblaščene osebe takoj pripraviti izpis na papir v obliki, ki je skladna z obrazci v knjigi RPG
  • gospodarstva, ki letno ne redijo več kot 5 prašičev, lahko vodijo podatke na hrbtni strani spremnih listov. Natančna navodila o vodenju so napisana na hrbtni strani spremnega lista.

  OZNAČEVANJE PRAŠIČEV

  Prašiče je treba označiti čimprej po rojstvu, vsekakor pa najkasneje pred premikom z rojstnega gospodarstva. Neoznačenih prašičev imetnik ne sme premikati z gospodarstva ali na gospodarstvo.

  Imetnik prašičev je odgovoren, da so prašiči na njegovem gospodarstvu pravilno in pravočasno označeni. Prašiče označuje imetnik sam ali pa se obrne na pooblaščeno veterinarsko organizacijo ali območni kmetijsko gozdarski zavod.

  Prašiče se označuje z:

  1. Ušesnimi znamkami:

  Ušesna znamka za označevanje prašičev je plastična, okrogla, premera najmanj 28 mm, rumene barve in sestavljena iz dveh delov, ki se ob uporabi trajno spojita. Ušesna znamka se namesti v desno uho. Na moškem delu ušesne znamke je črni barvi odtisnjena kratica »MKGP« v velikosti 3mm in SIŠ (skupinska identifikacijska številka) v velikosti najmanj 6 mm. Na ženskem delu ušesne znamke je lahko tudi druga vsebina, na primer dodatna individualna identifikacijska številka živali. Vsak imetnik prašičev potrebuje primerno zalogo ušesnih znamk, saj je vsebina znamk vezana na posamezno gospodarstvo. Imetniki naročajo ušesne znamke pri uradno evidentiranih dobaviteljih.

        2. Izjemoma pa s tetoviranjem.

  Izjemoma se prašiče lahko označuje s tetoviranjem v desno uho ali na desno stran hrbta tik za plečem. Imetnik, ki želi prašiče tetovirati, mora pri MKGP vložiti pisno vlogo za dodelitev posebne krajše SIŠ za tetoviranje. Tetoviranje v uho se izvaja tako, da se najprej se v uhelj s tetovirnimi kleščami vtisne ustrezna SIŠ nakar se tetovirna pasta (žele, v obliki stika,..) temeljito in enakomerno vtre v uhelj. Tetoviranje na desno stran hrbta tik za plečem se izvaja s tetovirnim kladivom tako,da se kladivo z ustrezno SIŠ namoči v tetovirno tinkturo in nato močno udari na hrbet.

  Dokazila

  Ušesna znamka in register prašičev na gospodarstvu

  Pravne podlage

  Povezave

Seznam dejavnosti

Register dovoljenj

Register ni javen