Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register testnih postaj v čebelarstvu

Za opravljanje testnih postaj v čebelarstvu mora biti organizacija vpisana v register testnih postaj.

Za vpis v register mora odobrena testna postaja imeti urejen pašni red in kataster čebelje paše ter ustrezno opremo. Imeti mora strokovno vodjo testne postaje ali mojstra čebelarstva.

Za odobritev testne postaje organizacija vloži vlogo na pristojni organ. Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda odločbo o odobritvi testne postaje. Po odobritvi se testno postajo vpiše v register.

Za odobritev testne postaje v čebelarstvu mora vloga vsebovati:

 • ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko organizacije;
 • območje delovanja z navedbo občin ali upravnih enot;
 • registrske oznake čebelnjakov, kjer se izvajajo testiranja;
 • seznam odobrenih vzrejališč čebeljih matic, ki pogodbeno sodelujejo s testno postajo;
 • osebno ime in naslov zakonitega zastopnika organizacije in strokovnega vodje testne postaje;
 • najmanjše in največje število čebeljih družin, vključenih v posamezna testiranja;
 • navedbo merilne in laboratorijske opreme, ki je na testni postaji na voljo za izvajanje testiranja;
 • opis pošiljanja podatkov priznani rejski organizaciji v času izvajanja testiranja;
 • opis načina zagotavljanja veterinarskih ukrepov in preventivnega zdravstvenega varstva čebel v testni postaji;
 • dokazilo o usposobljenosti strokovnega vodje testne postaje za izvajanje preizkusov z navedbo strokovnih referenc;
 • poimenski seznam vseh zaposlenih na testni postaji, z opisom delovnih mest in specifikacijo strokovne izobrazbe;
 • strokovno mnenje Kmetijskega inštituta Slovenije o izpolnjevanju pogojev za odobritev testne postaje ter o ustreznosti dokumentov in prilog.

Pr vpisu v testne postaje v register se navedejo naslednji podatki:

 • področje in območje delovanja;
 • ime in sedež testne postaje;
 • število čebelnjakov, vključenih v delo testne postaje;
 • število čebeljih družin, vključenih v izvajanje testiranja;
 • številka in datum odločbe o odobritvi testne postaje;
 • obdobje veljavnosti odobritve.

Odločba o odobritvi organizacije velja za obdobje petih let.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Testne postaje v čebelarstvu

Register dovoljenj

Register ni javen