Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Bibliotekar opravlja strokovna knjižničarska dela v splošnih, visokošolskih, specialnih, šolskih in nacionalni knjižnici. Imeti mora ustrezno izobrazbo in opraviti bibliotekarski izpit.

Pogoji

 • Delo bibliotekarja lahko opravlja, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, s področja bibliotekarstva. Dela bibliotekarja lahko opravlja tudi, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje:

  • z drugih področij in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva v obsegu najmanj 20 kreditnih točk po ECTS iz vsaj naslednjih temeljnih vsebin: osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic, notranja organizacija in delo knjižnic ter informacijska služba in uporaba knjižničnega gradiva,

  • z drugih področij in mu je bilo v formalnem postopku pri akreditiranem visokošolskem zavodu, ki izvaja javnoveljavni študijski program s področja bibliotekarstva, na podlagi opravljenih izobraževalnih vsebin in dokumentiranih dosežkov na področju knjižnične dejavnosti priznanih najmanj 20 kreditnih točk po ECTS iz vsaj naslednjih temeljnih vsebin: osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic, notranja organizacija in delo knjižnic ter informacijska služba in uporaba knjižničnega gradiva.

  Več informacij o formalnem izobraževanju

  Dokazila

  • Dokazilo o doseženi izobrazbi

  Pravne podlage

 • Strokovni knjižničarski delavec, ki želi opravljati bibliotekarski izpit, mora imeti pred pristopom k izpitu opravljeno ustrezno strokovno usposabljanje za opravljanje bibliotekarskega izpita.

  Namen strokovnega usposabljanja je seznaniti kandidata za bibliotekarski izpit z javno službo na področju knjižnične dejavnosti, s širšim in ožjim področjem dela, za katerega se usposablja, ter ga usposobiti za samostojno strokovno knjižničarsko delo.

  Kandidat opravlja pripravništvo v knjižnici, kjer je zaposlen.

  Več informacij o strokovnem usposabljanju.


  Pravne podlage

 • Opravljen bibliotekarski izpit je pogoj za opravljanje strokovnega knjižničarskega dela v knjižnici ali drugi organizaciji, ki deluje na področju knjižnične dejavnosti.

  K bibliotekarskemu izpitu lahko pristopijo kandidati, ki imajo ustrezno izobrazbo in imajo opravljeno strokovno usposabljanje.

  Več informacij o bibliotekarskem izpitu in obrazec za prijavo.

  Stroški bibliotekarskega izpita: 100,00 €.


  Priloge k vlogi:

  • Izjava odgovorne osebe knjižnice, ki vsebuje podatke o kandidatovi šolski izobrazbi, o trajanju in programu strokovnega usposabljanja v knjižnici in oceno dosedanjega kandidatovega dela
  • Kopija dokazila o izobrazbi (zadnja končana šola)
  • Dokumentacija o morebitnih oprostitvah oziroma dokumentacijo o že opravljenem izpitu v drugi stroki
  • Fotokopija dokazila o bibliotekarskem izpitu, ki ga je kandidat že opravil ali navesti datum opravljanja izpita (samo za diferencialni izpit)

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem izpitu

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za kulturo

  Maistrova ulica 10
  1000 Ljubljana

  Pristojni organ

  Narodna in univerzitetna knjižnica

  Turjaška 1
  1000 Ljubljana

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
10. 6. 2021