Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Bibliotekar opravlja strokovna knjižničarska dela v splošnih, visokošolskih, specialnih, šolskih in nacionalni knjižnici. Imeti mora ustrezno izobrazbo in opraviti bibliotekarski izpit.

Pogoji

 • Delo bibliotekarja lahko opravlja, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, s področja bibliotekarstva. Dela bibliotekarja lahko opravlja tudi, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje:

  • z drugih področij in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva v obsegu najmanj 20 kreditnih točk po ECTS iz vsaj naslednjih temeljnih vsebin: osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic, notranja organizacija in delo knjižnic ter informacijska služba in uporaba knjižničnega gradiva,

  • z drugih področij in mu je bilo v formalnem postopku pri akreditiranem visokošolskem zavodu, ki izvaja javnoveljavni študijski program s področja bibliotekarstva, na podlagi opravljenih izobraževalnih vsebin in dokumentiranih dosežkov na področju knjižnične dejavnosti priznanih najmanj 20 kreditnih točk po ECTS iz vsaj naslednjih temeljnih vsebin: osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic, notranja organizacija in delo knjižnic ter informacijska služba in uporaba knjižničnega gradiva.

  Več informacij o formalnem izobraževanju

  Dokazila

  • Dokazilo o doseženi izobrazbi

  Pravne podlage

 • Strokovni knjižničarski delavec, ki želi opravljati bibliotekarski izpit, mora imeti pred pristopom k izpitu opravljeno ustrezno strokovno usposabljanje za opravljanje bibliotekarskega izpita.

  Namen strokovnega usposabljanja je seznaniti kandidata za bibliotekarski izpit z javno službo na področju knjižnične dejavnosti, s širšim in ožjim področjem dela, za katerega se usposablja, ter ga usposobiti za samostojno strokovno knjižničarsko delo.

  Kandidat opravlja pripravništvo v knjižnici, kjer je zaposlen.

  Več informacij o strokovnem usposabljanju
  .

  Pravne podlage

 • Opravljen bibliotekarski izpit je pogoj za opravljanje strokovnega knjižničarskega dela v knjižnici ali drugi organizaciji, ki deluje na področju knjižnične dejavnosti.

  K bibliotekarskemu izpitu lahko pristopijo kandidati, ki imajo ustrezno izobrazbo in imajo opravljeno strokovno usposabljanje.

  Prijavnica na bibliotekarski izpit

  Stroški postopka

  Splošni del bibliotekarskega izpita: 50,00 EUR

  Posebni del izpita:

  • izpit za bibliotekarja: 180,00 EUR
  • izpit za knjižničarja: 80,00 EUR

  V skladu z določbo 8. točke 42. člena ZDDV-1 (Ur. l. RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11) so bibliotekarski izpiti uvrščeni med izobraževalne storitve, ki so oproščene plačila DDV, zato v ceni ni vključen 22 % DDV.

  Priloge k vlogi: 

  • Izjava organizacije, kjer je kandidat zaposlen
  • Program strokovnega usposabljanja za opravljanje bibliotekarskega izpita
  • Kopija dokazil o pridobljeni formalni izobrazbi
  • Kopije dokazil o možnih oprostitvah iz 49. člena Pravilnika o bibliotekarskem izpitu (Ur. l. RS št. 75/2016)
  • Predlog teme pisne naloge za bibliotekarski izpit (samo za kandidate za izpit za bibliotekarja)
  • Naknadne priloge k prijavi na izpit: kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje bibliotekarskega izpita, morajo 15 dni pred izpitnim rokom na Komisijo za bibliotekarski izpit poslati naslednje priloge:
   • potrdilo o opravljenem strokovnem usposabljanju
   • dnevnik strokovnega usposabljanja
   • pisno poročilo o poteku strokovnega usposabljanja

  Več informacij o bibliotekarskem izpitu

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem izpitu

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za kulturo

  Maistrova ulica 10
  1000 Ljubljana

  Pristojni organ

  Narodna in univerzitetna knjižnica

  Turjaška 1
  1000 Ljubljana

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
29. 9. 2021