Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Borzni posrednik

Borzni posrednik je fizična oseba, ki za borznoposredniško družbo ali banko na podlagi zaposlitve ali na drugi pravni podlagi opravlja eno ali več izmed naslednjih vrst poslov:

 • izvrševanje naročil strank,
 • investicijsko svetovanje,
 • gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank.

Za opravljanje tega poklica je treba pridobiti dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika, ki ga izda Agencija za trg vrednostnih papirjev na podlagi izpolnjevanja pogojev. Borzni posrednik lahko opravlja investicijske storitve le prek borzno posredniške družbe, banke, ali drugih subjektov, ki so navedeni v 59. členu ZTFI-1.

Pogoji

 • Borzni posrednik lahko opravlja svoje posle samo, če pridobi Dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika. Izdaja dovoljenja je v pristojnosti Agencije za trg vrednostnih papirjev.

  Za pridobitev dovoljenja morate uspešno opraviti preizkus strokovnih znanj in izpolnjevati zahtevane pogoje.

  Ko je preizkus znanja uspešno za vami, morate na Agencijo za trg vrednostnih papirjev vložiti zahtevo za izdajo dovoljena za opravljanje poslov borznega posrednika. Poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev morate predložiti še osebni dokument in potrdilo o plačani taksi.

  Agencija lahko zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika, če ugotovi, da bi borzni posrednik, zaradi storitev in poslov, ki jih opravlja oziroma zaradi ravnanj, ki jih je storil, ogrozil poslovanje borznoposredniške družbe.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Določbe o opravljanju poklica borznega posrednika se uporabljajo le za tuje osebe, ki bi opravljale investicijske storitve za slovensko pravno osebo. Če bi te osebe opravljale posle za tujo pravno osebo, ki lahko opravlja investicijske storitvev Republiki Sloveniji, bi morale izpolnjevati pogoje, ki se uporabljajo v državi sedeža te družbe. 

Čezmejno lahko investicijske storitve v Sloveniji opravlja investicijsko podjetje države članice, ki se je notificiralo za opravljanje investicijskih storitev v Sloveniji pri svojem nadzornem organu. Za notificirano investicijsko podjetje lahko investicijske storitve opravljajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje v matični državi članici za opravljanje teh storitev. Ti pogoji so lahko v teh državah članicah različni kot v Sloveniji.