SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Detektiv pridobiva informacije o:

 • osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod,
 • anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj,
 • dolžnikih in njihovem premoženju,
 • predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni,
 • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah,
 • spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule,
 • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov,
 • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih,
 • zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih.

Detektiv vroča pisemske in druge pošiljke naslovnikom. Kadar vročanje pošiljk urejajo posebni predpisi, mora detektiv izpolnjevati pogoje v skladu s temi predpisi.

Detektiv svetuje fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih ravnanj.

Detektiv načrtuje in izvaja zaščito poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij.

Detektiv opravlja upravičenja, ki so mu podeljena z drugimi zakoni.

Pogoji

 • V evidenco detektivov, ki opravljajo detektivsko dejavnost in jo vodi Detektivska zbornica Republike Slovenije, se vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje detektivske dejavnosti.

  Vloga za pridobitev licence se vloži pri Detektivski zbornici Republike Slovenije, ki v primeru popolne vloge prosilcu izda licenco in detektivsko izkaznico ter ga vpiše v evidenco detektivov.

  Podrobneje

 • Z vpisom v evidenco detektivov postane posameznik obvezen član Detektivske zbornice Republike Slovenije. S tem postane zavezan k plačevanju letne članarine.

  Zbornica poleg podeljevanja in odvzemanja licenc detektivom ter vodenja evidenc med drugim izvaja tudi strokovni nadzor nad delom detektivov, predlaga program strokovnega usposabljanja in izvaja obdobna usposabljanja detektivov.

  Pravne podlage

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
18. 11. 2022