Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dimnikar

Dimnikar je fizična oseba, ki ima pridobljeno licenco za izvajanje dimnikarskih storitev in dimnikarsko izkaznico. 

Dimnikar na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi za dimnikarsko družbo opravlja dimnikarske storitve. Po izdaji licence se dimnikarja vpiše v evidenco izvajanja dimnikarskih storitev.

Dimnikar na terenu: 

 • pregleduje in čisti male kurilne naprave ter z njimi povezane dimne vode, zračnike in pomožne naprave,
 • odstranjuje katranske obloge in izvaja protikorozijsko zaščito,
 • pregleduje in čisti zračnike,
 • izvaja meritve obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in seznanja uporabnike z energetsko učinkovitostjo ter naprav.

Pogoji

 • Oseba, ki opravlja dimnikarsko dejavnost: 

  • mora opraviti izobraževanje po predpisanem programu za pridobitev ustrezne izobrazbe ali kvalifikacije:
   • dimnikar,
   • dimnikarski mojster,
   • delovodja,
   • okoljevarstveni tehnik

  ALI

  •  ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo po študijskem programu prve stopnje s študijskih področij, ki spadajo v ožje področje Tehnika ali v ožje področje Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo ter eno leto delovnih izkušenj na terenu na področju dimnikarstva.

  Pravne podlage

 • Za pridobitev licence za opravljanje dimnikarskih storitev oseba ne sme biti pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter premoženje in kaznivega dejanja nasilništva, sodba pa ni bila izbrisana.

  Za preverjanje lahko upravna enota od ministrstva, pristojnega za pravosodje, zahteva podatke o neizbrisanih obsodbah iz kazenske evidence.

 • Dimnikar se mora vsakih osem let dopolnilno usposabljati. Po usposabljanju dobi potrdilo o udeležbi, ki ga predloži upravni enoti.

  Podrobnejše pogoje za pridobitev pooblastila in programe dopolnilnega usposabljanja za dimnikarje predpiše minister, ki določi tudi tarife za usposabljanje.

 • Vlogi za pridobitev licence za izvajanje dimnikarskih storitev se priloži vloga za izdajo dimnikarske izkaznice.

  Dimnikar plača takso in stroške izdelave ter izdaje dimnikarske izkaznice, ki se izda za dobo desetih let.

  Minister podrobneje predpiše vsebino vlog za pridobitev licence, izkaznice in obliko, vsebino ter ceno dimnikarske izkaznice.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Za občasno ali čezmejno izvajanje dimnikarskih storitev je potrebna predhodna prijava pri Ministrstvu za okolje in prostor. Ministrstvo pa o tem posamezniku izda potrdilo o prejeti prijavi.

Na podlagi izdanega potrdila upravna enota izda ponudniku odločbo o podelitvi licence in dimnikarsko izkaznico ter ga vpiše v evidenco izvajanja dimnikarskih storitev.

Licenca velja eno leto od dneva pravnomočnosti odločbe o njeni podelitvi, za isto obdobje se izda dimnikarska izkaznica.