Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Doktor dentalne medicine

(Zobozdravnik)

Doktor dentalne medicine je temeljni odgovorni nosilec opravljanja zdravstvene dejavnosti. Doktor dentalne medicine mora pri uresničevanju svojih pravic, svoboščin in dolžnosti vselej ravnati tako, da varuje nepristranskost in neodvisnost izvajanja zdravniške službe ter ugled zdravniškega poklica.

Doktor dentalne medicine je pri sprejemanju strokovnih odločitev neodvisen. Doktor dentalne medicine svobodno izbere način zdravljenja, ki je v danih okoliščinah najprimernejši.

Doktor dentalne medicine se mora pri svojem delu ravnati po spoznanjih znanosti in strokovno preverjenih metodah. Zaposleni doktor dentalne medicine sodeluje pri odločanju o sestavi delovne skupine, za katere strokovno delo je odgovoren.

Doktor dentalne medicine smejo opravljati zdravniško službo v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo, če so si pridobili strokovni naslov doktorice ali doktorji dentalne medicine in izpolnjujejo vse spodaj navedene pogoje.

Doktor dentalne medicine mora imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost, biti vpisan v register zdravnikov in imeti dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju - licenco.

Pogoji

 • Doktor dentalne medicine sme začeti opravljati zdravniško službo dentalne medicine z vpisom v register zdravnikov, ki ga vodi Zdravniška zbornica Slovenije. Zdravniška zbornica Slovenije upravlja zdravniški register kot upravljavec zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva.

  Vpis v register se opravi na zahtevo doktorja dentalne medicine, ki izpolnjuje zahtevane pogoje. O vpisu v register ter izbrisu iz njega zbornica izda odločbo v upravnem postopku. Za vpis v register doktor dentalne medicine pri zbornici vloži izpolnjeno vlogo.

  Doktor dentalne medicine vlogi priloži dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev za vpis v register. Doktorju dentalne medicine ni treba prilagati dokazil iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil. Te podatke pridobi uradna oseba po uradni dolžnosti.

  Izbris iz registra se opravi:

  • če doktor dentalne medicine s pisno vlogo izjavi, da ne želi biti več vpisan v register,
  • če registracija zanj ni obvezna,
  • po končanem opravljanju občasne oziroma priložnostne zdravniške službe,
  • če doktor dentalne medicine na podlagi odločitve izvršilnega odbora ne izpolnjuje obveznosti, ki jih ima kot član zbornice,
  • na zahtevo razsodišča zbornice,
  • ob smrti doktorja dentalne medicine.

  Oseba, ki je pridobila strokovni naziv doktorica ali doktor dentalne medicine ali pa ji je bila izdana odločba o enakovrednosti v tujini pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktorica ali doktor dentalne medicine, pridobljena v postopku priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, se zaposli kot pripravnik. Pripravništvo traja eno leto in se konča s strokovnim izpitom.

  Pripravnik opravlja naslednje naloge:

  • seznanja se z dejavnostjo upravljanja, organiziranja dela, s poslovanjem javne zdravstvene službe in varstvom pri delu,
  • seznanja se s teoretičnimi in praktičnimi vidiki socialne medicine, epidemiologije in higiene,
  • praktično se usposablja na strokovnih področjih zobozdravstvene dejavnosti.

  Doktorji dentalne medicine pripravniki smejo opravljati zdravniško službo, za katero se usposabljajo, le pod vodstvom in z odgovornostjo mentorja.

  Namen pripravništva je, da se pripravnik po predpisanem programu seznani z vsemi opravili za delo, za katero se glede na svojo strokovno izobrazbo pripravlja, in da se pripravi za strokovni izpit in poznejše samostojno delo.

  Pripravništvo poteka po programu, ki ga predpiše minister za zdravje in obsega vsebine, ki ustrezajo pripravnikovi izobrazbi, ter praktična in teoretična znanja. Pripravnik mora med pripravništvom delati polni delovni čas.

  Pripravništvo se opravlja v zdravstvenih zavodih, pri zasebnih zdravstvenih delavcih in v drugih zavodih, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in izpolnjujejo  predpisane pogoje za izvajanje pripravništva.

  Delodajalec je odgovoren za pravilno izvajanje pripravništva. Delodajalec mora pripravniku pred začetkom pripravništva določiti mentorja, predložiti program pripravništva in program strokovnega izpita. Pripravništvo se opravlja pod neposrednim vodstvom in nadzorom mentorja, ki je odgovoren za izvedbo posameznega programa pripravništva.

  Pripravnikovo praktično znanje se sproti preizkuša pri delodajalcu, pri katerem pripravništvo poteka. Pripravništvo se zaključi s preizkusom praktičnega znanja, ki je pogoj za pripustitev pripravnika k strokovnemu izpitu.

  Podrobneje

 • Pripravniki s srednjo strokovno izobrazbo opravljajo strokovni izpit pri zdravstvenih zavodih, ki jih za opravljanje strokovnih izpitov pooblasti minister.

  Pripravniki z višjo strokovno, visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo opravljajo strokovni izpit pri ministrstvu, pristojnem za zdravje.

  Program strokovnega izpita predpiše minister in obsega:

  • strokovne vsebine poklicnega področja, razen za doktorje medicine;
  • prvo pomoč - organizacija in dajanje pomoči v rednih in izrednih razmerah, razen za doktorje medicine;
  • urgentno medicino za doktorje medicine;
  • socialno medicino, razen za doktorje medicine in magistre farmacije;
  • socialno farmacijo za magistre farmacije in farmacevtske tehnike;
  • osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.

  Ministrstvo tekoče vodi seznam pravnih virov in strokovne literature, ki pomagajo pripravniku za pripravo na strokovni izpit. Seznam je na voljo na sedežu in spletni strani ministrstva.

  Pripravnik vloži prijavo za opravljanje strokovnega izpita pri delodajalcu, pri katerem je v delovnem razmerju. Delodajalec pošlje prijavo za delavca s srednjo strokovno izobrazbo pooblaščenemu zdravstvenemu zavodu, za delavca z višjo strokovno, visoko strokovno ali univerzitetno strokovno izobrazbo pa ministrstvu za zdravje.

  Volonterski pripravnik s srednjo strokovno izobrazbo vloži prijavo za opravljanje strokovnega izpita pri pooblaščenem zavodu, volonterski pripravnik z višjo strokovno, visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo pa pri ministrstvu.

  Pripravnik mora biti obveščen o času in kraju strokovnega izpita najmanj 14 dni pred dnevom izpita. Strokovni izpit je usten, razen iz predmeta urgentna medicina, ki je sestavljen iz pisnega, praktičnega in ustnega dela. Komisija oceni celoten uspeh pripravnika na podlagi ocen iz posameznih predmetov.

  Pripravniku, ki je uspešno opravil strokovni izpit, se izda potrdilo o strokovnem izpitu.

  Pripravnik, ki ni pokazal zadovoljivega znanja pri enem oziroma dveh izpitnih predmetih, lahko po preteku najmanj enega meseca od opravljanja izpita ponovno opravlja izpit iz teh predmetov - popravni izpit. Pripravnik, ki ni pokazal zadovoljivega znanja iz več kot polovice izpitnih predmetov, izpita ni opravil in mora ponavljati cel izpit. Pripravnik, ki ni opravil strokovnega izpita, ne more opravljati svojega poklica.

  Stroške za delo s strokovnimi izpiti krije:

  • delodajalec, ki je pripravnika prijavil k strokovnem izpitu;
  • pripravnik, če je nezaposlen ali če se je sam prijavil k strokovnem izpitu ali volonterski pripravnik.

  Stroški celotnega strokovnega izpita za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce znašajo 200,00 evrov. Stroški strokovnega izpita iz enega predmeta znašajo 50,00 evrov. Stroški strokovnega izpita iz predmeta urgentna medicina za zdravnike znaša 150,00 evrov.

  Podrobneje

 • Zdravniku oziroma doktorju dentalne medicine (v nadaljevanju: zdravniku), ki ima ustrezno izobrazbo in usposobljenost in je vpisan v register zdravnikov, Zdravniška zbornica Slovenije podeli licenco. Licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost zdravnika za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju.

  Licenca se podeli za določen čas - dobo sedmih let. Zdravniku se licenca podeli po opravljeni specializaciji, za področje zobozdravstva pa po pripravništvu in uspešno opravljenem strokovnem izpitu.

  Zdravniku, ki je opravil specialistični izpit v Republiki Sloveniji in izpolnjuje vse pogoje za podelitev licence, se licenca podeli po uradni dolžnosti. Zbornica zdravniku, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje, izda odločbo o podelitvi licence v roku 30 dni od opravljenega specialističnega izpita. Licenčna listina se izda v roku osmih dni po dokončnosti odločbe o podelitvi licence.

  Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo na področju, za katerega ima licenco. Zdravniško službo smejo v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo samostojno opravljati zdravniki specialisti, doktorji dentalne medicine in doktorji dentalne medicine specialisti, če izpolnjujejo vse navedene pogoje. Zdravniki specialisti smejo opravljati zdravniško službo v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo, če so pridobili strokovni naziv doktorji medicine z navedbo specialnosti in izpolnjujejo vse pogoje.

  Doktorji dentalne medicine smejo opravljati zdravniško službo v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo, če so pridobili strokovni naziv doktorji dentalne medicine oziroma doktorji dentalne medicine specialisti, če so pridobili strokovni naziv doktorji dentalne medicine z navedbo specialnosti in izpolnjujejo vse pogoje.

  Zdravniku lahko Zdravniška zbornica Slovenije začasno ali trajno odvzame licenco zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu, v skladu z akti zbornice. Trajni odvzem licence se lahko izreče zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu v primeru, ko je takšno ravnanje zdravnika povzročilo trajne hujše posledice na zdravju ali smrt bolnika.

  Začasen odvzem licence do največ pet let se lahko izreče:

  • če je zdravnik v postopku podaljšanja licence napoten na dodatno strokovno usposabljanje, pa ni do izteka licence uspešno opravil preizkusa strokovne usposobljenosti;
  • če se ugotovi, da zdravnik s svojim delom lahko resno ogroža bolnikovo zdravje ali življenje;
  • če je zdravniku s sodno ali drugo pravnomočno odločbo začasno prepovedano ali onemogočeno opravljanje dejavnosti ali poklica;
  • če se ugotovi, da zdravnik ne izpolnjuje drugih pogojev za opravljanje dejavnosti;
  • če se po podelitvi licence ugotovi, da zdravnik ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev na veljaven način ali da pri svojem delu z bolniki ne uporablja slovenskega oziroma, kjer je primerno, italijanskega ali madžarskega jezika.

  Zdravnik, ki želi pridobiti licenco, mora izpolnjevati obveznosti, ki jih imajo člani Zdravniške zbornice Slovenije in ne sme opravljati zdravilske dejavnosti.

  Zdravnik, ki preizkusa strokovne usposobljenosti ne opravio uspešno ali ne pride na preizkus v določenem roku, se mora na svoje stroške ob rednem delu dodatno strokovno izpopolnjevati na ustreznem strokovnem področju. Po drugem neuspešnem preizkusu strokovne usposobljenosti oziroma če se drugič ne odzove na poziv za opravljanje preizkusa, zdravniku zbornica odvzame dovoljenje za samostojno delo.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Zadnja sprememba:
1. 2. 2022