Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Imetnik drobnice je pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z rejo, varstvom, klanjem, nakupom in prodajo, prevozom, razstavljanjem ali drugo vrsto rabe drobnice.  

Vsi imetniki drobnice, morajo biti vpisani v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ).

Imetnik drobnice je odgovoren, da je drobnica na njegovem gospodarstvu pravilno in pravočasno označena, da so podatki o premikih drobnice točno in pravočasno sporočeni v centralni register drobnice (CRD) ter da enkrat letno sporoči stalež drobnice na gospodarstvu. Imetnik je dolžan voditi knjigo Register drobnice na gospodarstvu.

Imetnik lahko živali na svojem gospodarstvu označuje sam kot tudi sam vnaša premike v CRD preko spletnega portala VOLOS, pri čemer stroškov ni.

Imetnik lahko opravlja tudi zootehniška opravila, za katere mora biti ustrezno usposobljen.

Pogoji

 • V evidenco imetnikov se morajo vpisati imetniki, ki redijo naslednje žival:

  • govedo, kopitarji;
  • drobnica, prašiči, divjad iz obore za rejo, alpake, lame, polži;
  • perutnina, kunci;
  • akvakultura, čebele.

  V evidenco imetnikov se imetnik rejnih živali vpiše na podlagi vloge, iz katerega morajo biti razvidni naslednji podatki:

  • ime in priimek oziroma firma ter naslov oziroma sedež imetnika živali;
  • enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) oziroma matična številka poslovnega subjekta imetnika živali ali davčna številka;
  • lokacija gospodarstva (poštni naslov, če ta ne obstaja, pa geografske koordinate lokacije – N,E, po ETRS89), izjemoma pa lahko tudi podatke iz katastra (katastrska občina, parcela);
  • identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), če že obstaja, ali identifikacijska številka gospodarstva (G-MID), če že obstaja;
  • stalež po vrstah rejnih živali;
  • podpis imetnika;
  • s soglasjem imetnika tudi podatki za stike, (elektronski naslov in telefonske številke)

  Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v uradne evidence, ki se vodijo v okviru pristojnega organa, in iz katerih je razvidno, da imetnik redi živali na lokaciji gospodarstva, se v evidenco imetnikov vpišejo po uradni dolžnosti.

  Imetnik rejnih živali mora morebitne spremembe podatkov o imetniku ali gospodarstvu sporočiti najpozneje v 30 dneh po spremembi.

  Imetnik živali pred vpisom v register imetnikov živali mora imeti ustrezno izobrazbo ali biti strokovno usposobljen.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic Imetnik drobnice ne sodi v poklicno direktivo. Čezmejno opravljanje poklica v tem primeru ni možno.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021