Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Imetnik goveda je pravna ali fizična oseba, ki je odgovorna za govedo in je lahko lastnik oziroma oseba, ki se ukvarja z rejo, varstvom, klanjem, nakupom in prodajo, prevozom, razstavljanjem ali drugo vrsto rabe goved.

Vsi imetniki goved morajo biti vpisani v evidenco imetnikov rejnih živali in so odgovorni, da je govedo na njegovem gospodarstvu pravilno in pravočasno označeno ter da so podatki o premikih govedi točno in pravočasno sporočeni v centralni register govedi.  Imetnik je dolžan voditi register govedi na gospodarstvu.

Imetnik lahko opravlja tudi zootehniška opravila, za katere mora biti ustrezno usposobljen.

Pogoji

 • V evidenco imetnikov se morajo vpisati imetniki, ki redijo naslednje žival:

  • govedo, kopitarji;
  • drobnica, prašiči, divjad iz obore za rejo, alpake, lame, polži;
  • perutnina, kunci;
  • akvakultura, čebele.

  V evidenco imetnikov se imetnik rejnih živali vpiše na podlagi vloge, iz katerega morajo biti razvidni naslednji podatki:

  • ime in priimek oziroma firma ter naslov oziroma sedež imetnika živali;
  • enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) oziroma matična številka poslovnega subjekta imetnika živali ali davčna številka;
  • lokacija gospodarstva (poštni naslov, če ta ne obstaja, pa geografske koordinate lokacije – N,E, po ETRS89), izjemoma pa lahko tudi podatke iz katastra (katastrska občina, parcela);
  • identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), če že obstaja, ali identifikacijska številka gospodarstva (G-MID), če že obstaja;
  • stalež po vrstah rejnih živali;
  • podpis imetnika;
  • s soglasjem imetnika tudi podatki za stike, (elektronski naslov in telefonske številke)

  Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v uradne evidence, ki se vodijo v okviru pristojnega organa, in iz katerih je razvidno, da imetnik redi živali na lokaciji gospodarstva, se v evidenco imetnikov vpišejo po uradni dolžnosti.

  Imetnik rejnih živali mora morebitne spremembe podatkov o imetniku ali gospodarstvu sporočiti najpozneje v 30 dneh po spremembi.

  Imetnik živali pred vpisom v register imetnikov živali mora imeti ustrezno izobrazbo ali biti strokovno usposobljen.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic Imetnik goveda ne sodi v poklicno direktivo. Čezmejno opravljanje poklica Imetnik goveda v tem primeru ni možno.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021