Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Imetnik prašičev je pravna ali fizična oseba, ki je odgovorna za živali, četudi le začasno.

Vsi imetniki prašičev, ki redijo več kot enega prašiča hkrati, morajo biti vpisani v evidenco imetnikov rejnih živali. To pomeni, da morajo biti registrirani tudi imetniki, ki redijo prašiče samo občasno za lastno porabo.

Imetnik prašičev je odgovoren, da so prašiči na njegovem gospodarstvu pravilno in pravočasno označeni ter da so podatki o premikih prašičev točno in pravočasno sporočeni v centralni register prašičev. Imetnik je dolžan voditi register prašičev na gospodarstvu.

Imetnik živali lahko sam izvaja le tista zootehniška opravila, ki so potrebna za zaščito domačih živali in za uspešnost reje, zlasti pa:

 • prvo pomoč (trokiranje, sondiranje, zaustavljanje krvavitev, oskrba ran, pomoč pri porodu),
 • kastracijo pujskov, mlajših od enega tedna,
 • aplikacijo železovih preparatov proti anemiji pujskov,
 • kupiranje repkov pri pujskih in jagnjetih do četrtega dneva starosti,
 • ščipanje oziroma brušenje zob pri pujskih prvi dan po rojstvu,
 • oskrbo in nego parkljev, kopit ter čiščenje živali,
 • pripuščanje plemenjakov,
 • zunanji aparativni pregled na brejost,
 • označevanje domačih živali,
 • uporabo in dajanje dovoljenih farmakoloških sredstev, ki niso vezana na izdajo recepta,
 • dezinfekcijo in dezinsekcijo živinorejskih objektov z dovoljenimi sredstvi,
 • nego in striženje dlake ter volne,
 • prirezovanje kril maticam in druga čebelarska opravil.

Imetnik živali mora biti za izvajanje zootehniških opravil usposobljen.

Pogoji

 • V evidenco imetnikov se morajo vpisati imetniki, ki redijo naslednje žival:

  • govedo, kopitarji;
  • drobnica, prašiči, divjad iz obore za rejo, alpake, lame, polži;
  • perutnina, kunci;
  • akvakultura, čebele.

  V evidenco imetnikov se imetnik rejnih živali vpiše na podlagi vloge, iz katerega morajo biti razvidni naslednji podatki:

  • ime in priimek oziroma firma ter naslov oziroma sedež imetnika živali;
  • enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) oziroma matična številka poslovnega subjekta imetnika živali ali davčna številka;
  • lokacija gospodarstva (poštni naslov, če ta ne obstaja, pa geografske koordinate lokacije – N,E, po ETRS89), izjemoma pa lahko tudi podatke iz katastra (katastrska občina, parcela);
  • identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), če že obstaja, ali identifikacijska številka gospodarstva (G-MID), če že obstaja;
  • stalež po vrstah rejnih živali;
  • podpis imetnika;
  • s soglasjem imetnika tudi podatki za stike, (elektronski naslov in telefonske številke)

  Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v uradne evidence, ki se vodijo v okviru pristojnega organa, in iz katerih je razvidno, da imetnik redi živali na lokaciji gospodarstva, se v evidenco imetnikov vpišejo po uradni dolžnosti.

  Imetnik rejnih živali mora morebitne spremembe podatkov o imetniku ali gospodarstvu sporočiti najpozneje v 30 dneh po spremembi.

  Imetnik živali pred vpisom v register imetnikov živali mora imeti ustrezno izobrazbo ali biti strokovno usposobljen.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic Imetnik živali ne sodi v poklicno direktivo. Čezmejno opravljanje poklica v tem primeru ni mogoče.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021