Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Imetnik živali s koncesijo je oseba, ki se na gospodarstvu ukvarja z rejo in ima koncesijo za osemenjevanje živali, ki so vpisane v register na gospodarstvu in mora:. 

  • zagotavljati zadostne količine dušika v kontejnerjih za seme;
  • zagotavljati higiensko ustreznost opreme za osemenjevanje;
  • voditi lastno evidenco osemenjevanja v skladu s tem pravilnikom;
  • spremljati rezultate osemenjevanja po posamezni plemenici ali samici, vključno z vodenjem seznama prvih osemenitev in vseh ponovnih osemenitev;
  • evidentirati plodnostne motnje;
  • skrbeti za boljšo plodnost.

Imetnik živali s koncesijo mora imeti registrirano kmetijsko gospodarstvo in opravljen vpis v evidenco imetnikov rejnih živali ter vpis v register izvajalcev osemenjevanja. 

Pred opravljanjem dejavnosti mora tudi imeti ustrezen prostor in opremo ter zagotoviti osemenjevanje najmanj eno leto in imeti sklenjeno pogodbo z osemenjevalni središčem.

Imetnik živali s koncesijo mora ob vsaki osemenitvi izpolniti potrdilo o osemenitvi za prašiče, kopitarje, govedo in drobnice.


Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic Imetnik s koncesijo ne sodi v poklicno direktivo. Čezmejno opravljanje poklica v tem primeru ni možno.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021