Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Delo konservatorja obsega ohranjanje kulturne in naravne dediščine z uporabo znanstvenega raziskovanja in metod. Proučuje tehnološke postopke, strukture in gradiva, iz katerih so narejena umetniška in zgodovinska dela.

Pogoji

 • Naziv pridobi strokovni delavec, ki ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven, ter je opravil izpit s področja varstva, za katero se je izpopolnjeval.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za kulturo

  Maistrova ulica 10
  1000 Ljubljana

 • Namen strokovnega izpopolnjevanja je seznaniti kandidata z različnimi oblikami varstva snovne in nesnovne kulturne dediščine in kulturnih vrednot naravne dediščine, s širšim in ožjim področjem strokovnega dela, za katerega se izpopolnjuje, ter ga usposobiti za samostojno strokovno delo.

  Strokovno izpopolnjevanje mora kandidat opraviti pred pristopom k strokovnemu izpitu. Določi ga izvajalec strokovnega izpopolnjevanja po vnaprej določenem programu in pod vodstvom mentorja.

  Strokovno izpopolnjevanje se opravlja v pristojni organizaciji ali drugem subjektu varstva, kjer je kandidat zaposlen, od tega najmanj 20 delovnih dni v pristojni organizaciji, ki opravlja dejavnost s področja varstva za katerega se kandidat izpopolnjuje. Za kandidate, zaposlene v organizacijah, v katerih ni mogoče imenovati ustreznega mentorja, se strokovno izpopolnjevanje opravlja v sodelovanju z drugo organizacijo, ki ima mentorja.

  Strokovno izpopolnjevanje traja za kandidate za pridobitev strokovnega naziva tehnik šest mesecev, za pridobitev strokovnega naziva sodelavec devet mesecev, za pridobitev strokovnega naziva kustos, konservator, konservator-restavrator dvanajst mesecev.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za kulturo

  Maistrova ulica 10
  1000 Ljubljana

 • Opravljen strokovni izpit je pogoj za opravljanje strokovnega dela na področju varstva kulturne dediščine. Pogoji za pristop k strokovnemu izpitu so: ustrezna izobrazba in opravljeno strokovno izpopolnjevanje (pripravništvo).

  Kandidat mora vložiti prijavo za opravljanje izpita na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani izvajalca izpitov, Ministrstva za kulturo.

  Prijava mora biti vložena najmanj tri mesece pred izvedbo izpita, v katerem želi kandidat opravljati izpit, in mora vsebovati:

  • osebno ime, datum in kraj rojstva ter naslov stalnega bivališča (ulica, kraj, pošta) kandidata,
  • podatke o doseženi izobrazbi ter podatke o trenutni zaposlitvi in delovnih izkušnjah na področju dejavnosti varstva,
  • vrsto izpita, ki ga želi opraviti,
  • program strokovnega izpopolnjevanja za opravljanje izpita,
  • dokazila o možnih oprostitvah iz 40. člena Pravilnika o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine.

  Kandidat, ki se prijavi na izpit za sodelavca, kustosa, konservatorja, konservatorja-restavratorja, mora poleg prilog iz prejšnjega odstavka ob prijavi na izpit predložiti še predlog teme pisne naloge.

  Priloge:

  • Dokazila o izobrazbi
  • Dokazila o zaposlitvi
  • Dokazila o izpopolnjevanju
  • Ocena mentorja
  • Poročilo mentorja o strokovnem izpopolnjevanju
  • Dokazila o možnih oprostitvah

  Več informacij o strokovnih izpitih.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za kulturo

  Maistrova ulica 10
  1000 Ljubljana

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020