Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projekta

Koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projekta mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri in strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.

Koordinator mora imeti tudi opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta usklajuje naročnika projekta in/ali nadzornika projekta, ki mora v vseh fazah načrtovanja in priprave projekta upoštevati temeljna načela varnosti in zdravja pri delu, še zlasti ko odloča o arhitektonskih, tehničnih, tehnoloških in/ali organizacijskih vidikih, da bi lahko planiral različne postavke ali faze del, ki jih je potrebno izvajati hkrati ali v zaporedju ter ko določa čas, potreben za dovršitev takih del ali faz.

Pri tem upošteva tudi varnostni načrt ter dokumentacijo, ki ustreza značilnostim projekta in ku vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu, kadarkoli je to potrebno.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta izdela ali zagotovi, da se izdela varnostni načrt v skladu s predpisano vsebino, s katerim so določena pravila, ki se nanašajo na zadevno gradbišče, upoštevajoč po potrebi tudi industrijske dejavnosti na gradbišču; ta načrt mora vsebovati tudi posebne ukrepe glede del, ki spadajo v eno ali več kategorij.

Koordinator tudi pripravi dokumentacijo, ki ustreza značilnostim projekta in ku vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah uporabe, vzdrževanja, rušenja itd.).

Pogoji

 • Koordinatorji za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih se morajo strokovno usposabljati.

  Prvo usposabljanje opravi pri izvajalcu, ki je pridobil pooblastilo. Po opravljanem prvem usposabljanju koordinator opravi prvi preizkus znanja. Prvi preizkus znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev kandidati opravljajo pred strokovno komisijo na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo.

  Prvi preizkus znanja obsega zagovor varnostnega načrta in dokumentacije ter poznavanje:

  • zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu in s področja graditve objektov;
  • nalog koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu;
  • preprečevanja tveganja za varnost in zdravje pri delu;
  • načinov usklajevanja varnosti pri delu v fazi priprave projekta;
  • načinov usklajevanja varnosti pri delu v fazi izvajanja projekta (dodatno za koordinatorje v fazi izvajanja projekta).

  Prvi preizkus znanja poteka pisno in ustno. Kandidat za koordinatorja najprej pisno odgovarja na vprašanja z zgoraj navedenih področij. Sledi ustni del, ki obsega ustni zagovor pisnega dela prvega preizkusa znanja in ustni zagovor varnostnega načrta in dokumentacije.

  Kandidata za opravljanje prvega preizkusa znanja izvajalec prijavi na inšpektorat. Inšpektorat pisno obvesti izvajalca o kraju in času opravljanja prvega preizkusa znanja kandidata.

  Kandidat, ki uspešno opravi preizkus znanja, prejme potrdilo, ki ga podpiše predsednik strokovne komisije.

  Stroške prvega preizkusa znanja krije izvajalec, ki je kandidata prijavil.

  Inšpektorat vodi evidenco koordinatorjev, v kateri se zavedejo zaporedna številka potrdila ter ime in priimek koordinatorja.

  Podrobneje

 • Koordinatorji se morajo tudi po opravljenem prvem preizkusu znanja še naprej stalno strokovno usposabljati, za kar se šteje udeležba na strokovnih seminarjih, posvetih in konferencah s področja zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev na gradbiščih. Ti seminarji, posveti in konference morajo trajati vsaj štiri šolske ure.

  Program mora obsegati najmanj novosti na področju zakonodaje, ki ureja zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih in eno od aktualnih tematik na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

  Koordinator mora vsakih pet let obnoviti znanje o varnosti  in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Šteje se, da je koordinator obnovil znanje, če se je najmanj dvakrat v tekočem letu udeležil obdobnega usposabljanja, ki je bilo predhodno prijavljeno Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (v nadaljnem besedilu: inšpektorat).

  Koordinator, ki se je stalno strokovno usposabljal, mora vsakih pet let na inšpektorat vložiti zahtevo za izdajo potrdila.

  Koordinatorjem, ki ne bodo vložili vloge za izdajo potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih pred pretekom roka že predhodno pridobljenega potrdila, bo veljavnost izdanega potrdila prenehala z dnem veljavnosti le-tega in bodo morali ponovno opravljati prvo usposabljanje in prvi preizkus znanja usposobljenosti.

  Če se koordinator ni udeležil vsaj dveh usposabljanj vsako tekoče leto, mora pred iztekom 5-letnega obdobja opraviti obdobni preizkus znanja. Obdobni preizkus znanja se opravlja v pisni obliki in obsega poznavanje veljavne zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. Koordinator se k preizkusu prijavi na inšpektorat, in sicer s predpisanim obrazcem.

  Koordinatorjem, ki se k obdobnem preizkusu znanja ne bodo prijavili pred pretekom roka veljavnosti potrdila o opravljenem prvem preizkusu znanja, bo veljavnost izdanega potrdila prenehala z dnevom veljavnosti le-tega in bodo morali ponovno opraviti prvo usposabljanje in prvi preizkus znanja usposobljenosti.

  Kandidat prejme novo potrdilo potem, ko imenovana komisija ugotovi udeležbo kandidata na obdobnih usposabljanjih in po plačilu prejetega računa.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
9. 6. 2021