Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta

Koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri in strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.

Koordinator mora imeti tudi opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.

Za koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.

V fazi izvajanja projekta koordinator zlasti usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela ter pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati in zaporedno. Koordinator tudi usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe dosledno upoštevajo temeljna načela in da se ravnajo po varnostnem načrtu.

Koordinator izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču. Koordinator zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu.

Koordinator preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti ter zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.

Pogoji

 • Koordinatorji za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih se morajo strokovno usposabljati.

  Prvo usposabljanje opravi pri izvajalcu, ki je pridobil pooblastilo. Po opravljanem prvem usposabljanju koordinator opravi prvi preizkus znanja. Prvi preizkus znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev kandidati opravljajo pred strokovno komisijo na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo.

  Prvi preizkus znanja obsega zagovor varnostnega načrta in dokumentacije ter poznavanje:

  • zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu in s področja graditve objektov;
  • nalog koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu;
  • preprečevanja tveganja za varnost in zdravje pri delu;
  • načinov usklajevanja varnosti pri delu v fazi priprave projekta;
  • načinov usklajevanja varnosti pri delu v fazi izvajanja projekta (dodatno za koordinatorje v fazi izvajanja projekta).

  Prvi preizkus znanja poteka pisno in ustno. Kandidat za koordinatorja najprej pisno odgovarja na vprašanja z zgoraj navedenih področij. Sledi ustni del, ki obsega ustni zagovor pisnega dela prvega preizkusa znanja in ustni zagovor varnostnega načrta in dokumentacije.

  Kandidata za opravljanje prvega preizkusa znanja izvajalec prijavi na inšpektorat. Inšpektorat pisno obvesti izvajalca o kraju in času opravljanja prvega preizkusa znanja kandidata.

  Kandidat, ki uspešno opravi preizkus znanja, prejme potrdilo, ki ga podpiše predsednik strokovne komisije.

  Stroške prvega preizkusa znanja krije izvajalec, ki je kandidata prijavil.

  Inšpektorat vodi evidenco koordinatorjev, v kateri se zavedejo zaporedna številka potrdila ter ime in priimek koordinatorja.

  Podrobneje

 • Koordinatorji se morajo tudi po opravljenem prvem preizkusu znanja še naprej stalno strokovno usposabljati, za kar se šteje udeležba na strokovnih seminarjih, posvetih in konferencah s področja zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev na gradbiščih. Ti seminarji, posveti in konference morajo trajati vsaj štiri šolske ure.

  Program mora obsegati najmanj novosti na področju zakonodaje, ki ureja zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih in eno od aktualnih tematik na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

  Koordinator mora vsakih pet let obnoviti znanje o varnosti  in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Šteje se, da je koordinator obnovil znanje, če se je najmanj dvakrat v tekočem letu udeležil obdobnega usposabljanja, ki je bilo predhodno prijavljeno Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (v nadaljnem besedilu: inšpektorat).

  Koordinator, ki se je stalno strokovno usposabljal, mora vsakih pet let na inšpektorat vložiti zahtevo za izdajo potrdila.

  Koordinatorjem, ki ne bodo vložili vloge za izdajo potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih pred pretekom roka že predhodno pridobljenega potrdila, bo veljavnost izdanega potrdila prenehala z dnem veljavnosti le-tega in bodo morali ponovno opravljati prvo usposabljanje in prvi preizkus znanja usposobljenosti.

  Če se koordinator ni udeležil vsaj dveh usposabljanj vsako tekoče leto, mora pred iztekom 5-letnega obdobja opraviti obdobni preizkus znanja. Obdobni preizkus znanja se opravlja v pisni obliki in obsega poznavanje veljavne zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. Koordinator se k preizkusu prijavi na inšpektorat, in sicer s predpisanim obrazcem.

  Koordinatorjem, ki se k obdobnem preizkusu znanja ne bodo prijavili pred pretekom roka veljavnosti potrdila o opravljenem prvem preizkusu znanja, bo veljavnost izdanega potrdila prenehala z dnevom veljavnosti le-tega in bodo morali ponovno opraviti prvo usposabljanje in prvi preizkus znanja usposobljenosti.

  Kandidat prejme novo potrdilo potem, ko imenovana komisija ugotovi udeležbo kandidata na obdobnih usposabljanjih in po plačilu prejetega računa.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020