Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Magister farmacije

(Farmacevt)

Magister oziroma magistra farmacije začne samostojno opravljati delo v lekarniški dejavnosti po pridobljeni licenci. Licenca se podeli magistru farmacije, ki je zaključil študij farmacije in opravil strokovni izpit in šestmesečno strokovno uvajanje pod nadzorom magistra farmacij.

Magistri farmacije lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Delovna področja magistra oziroma magistre farmacije so:

 • lekarniška dejavnost na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti,
 • laboratoriji na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti,
 • socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost,
 • raziskovalni inštituti,
 • socialni zavodi,
 • regulatorni organi.

Poklicne dejavnosti, ki jih opravlja magister oziroma magistra farmacije so:

 • priprava farmacevtskih oblik zdravil,
 • izdelava in preskušanje zdravil,
 • preskušanje zdravil v laboratoriju za preskušanje zdravil,
 • skladiščenje, hramba in distribucija zdravil v prodaji na debelo,
 • dobava, priprava, preskušanje, skladiščenje, distribucija in izdajanje varnih in učinkovitih zdravil zahtevane kakovosti v lekarnah,
 • priprava, preskušanje, skladiščenje in izdajanje varnih in učinkovitih zdravil zahtevane kakovosti v bolnišnicah,
 • zagotavljanje informacij in svetovanja o zdravilih ter njihovi pravilni uporabi,
 • poročanje pristojnim organom o neželenih učinkih farmacevtskih izdelkov,
 • osebno spremljanje pacientov v primerih samozdravljenja, 
 • prispevanje k lokalnim ali nacionalnim kampanjam za javno zdravje.

Pogoji

 • Program strokovnega izpita predpiše minister in obsega:

  • strokovne vsebine poklicnega področja,
  • prva pomoč - organizacija in dajanje pomoči v rednih in izrednih razmerah, razen za doktorje medicine,
  • socialna farmacija za magistre farmacije in farmacevtske tehnike,
  • osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.

  Ministrstvo tekoče vodi seznam pravnih virov in strokovne literature. Seznam je na voljo na sedežu in na spletni strani ministrstva.

  Strokovni izpit je usten. Komisija oceni celoten uspeh kandidata na podlagi ocen iz posameznih predmetov. Kandidatu, ki je uspešno opravil strokovni izpit, se izda potrdilo o strokovnem izpitu.

  Stroški celotnega strokovnega izpita za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce znašajo 200,00 evrov. Stroški strokovnega izpita iz enega predmeta znašajo 50,00 evrov.

  Podrobneje

 • Zdravstveni delavci in sodelavci se v register vpišejo po opravljenem strokovnem izpitu.

  Vlogo za vpis v register vložijo pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester (Zbornica - Zveza) v roku 30 dni po opravljenem strokovnem izpitu.

  Če so izpolnjeni vsi pogoji za vpis v register, Zbornica - Zveza izvajalcu izda odločbo, na podlagi katere ga vpiše v register.

  Register se vodi v elektronski obliki. V registru se vodijo naslednji podatki:

  • osebno ime,
  • datum in kraj rojstva,
  • stalno oziroma začasno bivališče,
  • državljanstvo,
  • podatki o diplomi, strokovnem izpitu, specializaciji in pridobljenih dodatnih znanjih,
  • datum in področje pridobljenih zdravstvenih in pedagoških nazivov,
  • članstvo v domačih in tujih strokovnih združenjih,
  • izjava o uveljavljanju pravice do ugovora vesti,
  • drugi podatki, ki so potrebni za opravljanje nalog in javnih pooblastil.

  Zdravstveni delavci, ki morajo biti vpisani v register, so:

  • tehnik zdravstvene nege,
  • medicinska sestra babica,
  • bolničar negovalec.

  Zdravstveni delavci, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco, so:

  • diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik,
  • diplomirana babica/diplomirani babičar,
  • višja medicinska sestra/višji zdravstveni tehnik/višji medicinski tehnik.

  Podrobneje

 • Magistru farmacije, ki je opravil strokovno uvajanje v skladu z zakonom, Lekarniška zbornica Slovenije podeli licenco za izvajanje lekarniške dejavnosti.

  Licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost magistra farmacije za samostojno izvajanje lekarniške dejavnosti, in je dovoljenje za samostojno opravljanje poklica magister farmacije pri izvajalcu lekarniške dejavnosti.

  Licenca se podeli na podlagi vloge magistra farmacije za določen čas sedmih let z možnostjo podaljševanja. Lekarniška zbornica Slovenije izda licenco v 30 dneh po prejemu popolne vloge.

  Magister farmacije najmanj tri mesece pred iztekom veljavnosti licence predloži pristojni zbornici dokazila o izpolnjevanju pogojev za podaljšanje licence. Šteje se, da izpolni pogoje za podaljšanje licence, če izkaže, da se je v preteklem licenčnem obdobju strokovno usposabljal iz naslednjih vsebin: 

  • nabavo in izdajo zdravil za uporabo v humani medicini,
  • nabavo in izdajo farmacevtskih snovi,
  • nabavo in izdajo medicinskih pripomočkov,
  • nabavo in izdajo zdravil za uporabo v veterinarski medicini,
  • nabavo in izdajo sredstev za dezinfekcijo in dezinsekcijo,
  • nabavo in izdajo sredstev za nego in varovanje zdravja ter drugih izdelkov,
  • nabavo in izdajo homeopatskih zdravil in izdelkov,
  • pripravo magistralnih zdravil,
  • izdelavo sterilnih pripravkov,
  • preverjanje analiznih izvidov,
  • vodenje predpisane dokumentacije,
  • izvajanje svetovalne in strokovnoinformativne dejavnosti s področja uporabe zdravil in medicinskih pripomočkov ter sredstev za varovanje zdravja,
  • izvajanje farmacevtske obravnave,
  • spremljanje opozorilnih nevarnih dogodkov.

  Če dokazil ne predloži, mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti.

  Magistru farmacije, ki drugič ne opravi uspešno preizkusa strokovne usposobljenosti ali drugič ne pride na preizkus strokovne usposobljenosti v določenem roku, Lekarniška zbornica Slovenije odvzame licenco.

  Magistru farmacije, ki ni opravljal dela ali je za več kot tri leta prekinil delo v lekarniški dejavnosti, veljavnost licence preneha.

  Odvzem licence

  Magistru farmacije lahko Lekarniška zbornica Slovenije začasno ali trajno odvzame licenco zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu v skladu s splošnimi akti pristojne zbornice. Začasni odvzem licence do največ pet let se lahko izreče:

  • če se ugotovi, da magister farmacije s svojim delom lahko resno ogroža zdravje ali življenje pacienta,
  • če je magistru farmacije s sodno ali drugo pravnomočno odločbo začasno prepovedano ali onemogočeno izvajanje lekarniške dejavnosti ali opravljanje poklica,
  • če se po podelitvi licence ugotovi, da je magister farmacije v postopku podelitve licence z zavajanjem uradne osebe dokazal izpolnjevanje pogojev.

  Trajni odvzem licence se lahko izreče zaradi večje strokovne napake pri delu, kadar je tako ravnanje magistra farmacije povzročilo trajne hujše posledice za zdravje pacienta ali smrt pacienta.

  Zoper odločbo o odvzemu licence ni pritožbe.

  Podrobneje

 • Magister farmacije se stalno strokovno izpopolnjuje z namenom ohranjanja visoke strokovne ravni znanja in pridobivanja novih strokovnih znanj na področju zdravljenja z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja.

  Magistri farmacije lahko za posamezna področja pridobijo dodatna specialna znanja in pridobijo naziv:

   • magister farmacije specialist z dodatnimi specialnimi znanji,
   • magister farmacije z dodatnimi specialnimi znanji,
   • farmacevtski tehnik z dodatnimi specialnimi znanji.

   Podrobneje

  Priznavanje kvalifikacij

  Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

  Čezmejno/občasno opravljanje poklica

  Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu ali pridobite evropsko poklicno izkaznico.

  Zadnja sprememba:
  8. 9. 2021