Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Magister farmacije

(Farmacevt)

Magister farmacije oziroma magistra farmacije mora pred pričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit in se vpisati v register zdravstvenih delavcev in sodelavcev pri Lekarniški zbornici Slovenije.

Magistri farmacije lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Magister farmacije oziroma magistra farmacije deluje na naslednjih delovnih področjih:

 • primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti;
 • laboratoriji na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti;
 • dejavnost javnega zdravja;
 • raziskovalni inštituti;
 • socialnovarstveni zavodi;

Magister farmacije oziroma magistra farmacije opravlja naslednje poklicne dejavnosti:

 • izdaja zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini, ki se izdajajo na in brez recepta, izdaja medicinskih pripomočkov in izdaja drugega blaga,
 • svetovanje o pravilni in varni uporabi zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini, ki se izdajajo na in brez recepta, medicinskih pripomočkov in drugega blaga,
 • nadzor pravilnosti predpisovanja, izdajanja in shranjevanja zdravil za katere je osebno odgovoren v okviru svojih usposobljenosti,
 • sodelovanje v procesu zdravljenja, ki poteka pod nadzorom zdravnika (smiselno in količinsko preverja predpisana zdravila ter možnosti interakcij in neželenih učinkov),
 • izvajanje farmacevtske skrbi na področju zdravljenja bolezni z zdravili in medicinskimi pripomočki,
 • izvajanje farmacevtske skrbi na področju preprečevanja in zgodnjega odkrivanja bolezni,
 • izvajanje farmacevtske skrbi pri samozdravljenju (presoja o resnosti pacientovih težav, odloča o vrsti svetovanja in ocenjuje uspešnost predlaganega samozdravljenja),
 • izdelovanje magistralnih pripravkov in galenskih izdelkov (tudi pod posebnimi pogoji izdelave), zagotavljanje njihove kakovosti, varnosti in učinkovitosti ter varnosti pri delu,
 • nabava, priprava in shranjevanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini, ki se izdajajo na recept in brez recepta, medicinskih pripomočkov in drugega blaga,
 • izvajanje preventivnih programov s področja lekarniške dejavnosti in promocija zdravja,
 • priprava in vodenje strokovnih evidenc in dokumentacije,
 • sodelovanje v zdravstvenem timu,
 • izvajanje pregleda uporabe zdravil,
 • izvajanje farmakoterapijskega pregleda,
 • opravljanje strokovno raziskovalnega dela in sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu,
 • preverjanje kakovosti zdravil in farmacevtskih snovi,
 • analize in preiskave različnega biološkega materiala,
 • uvajanje novih aplikacij na analizatorjih,
 • odvzem, sortiranje, evidentiranje, konzerviranje in shranjevanje biološkega materiala ter nadzor,
 • svetovanje pacientom glede pravilnega odvzema biološkega materiala in možnosti predanalitskih vplivov.

Pogoji

 • Program strokovnega izpita predpiše minister in obsega:

  • strokovne vsebine poklicnega področja,
  • prva pomoč - organizacija in dajanje pomoči v rednih in izrednih razmerah, razen za doktorje medicine,
  • socialna farmacija za magistre farmacije in farmacevtske tehnike,
  • osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.

  Ministrstvo tekoče vodi seznam pravnih virov in strokovne literature. Seznam je na voljo na sedežu in na spletni strani ministrstva.

  Strokovni izpit je usten. Komisija oceni celoten uspeh kandidata na podlagi ocen iz posameznih predmetov. Kandidatu, ki je uspešno opravil strokovni izpit, se izda potrdilo o strokovnem izpitu.

  Stroški celotnega strokovnega izpita za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce znašajo 200,00 evrov. Stroški strokovnega izpita iz enega predmeta znašajo 50,00 evrov.

  Podrobneje

 • Zdravstveni delavci in sodelavci se v register vpišejo po opravljenem strokovnem izpitu.

  Vlogo za vpis v register vložijo pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester (Zbornica - Zveza) v roku 30 dni po opravljenem strokovnem izpitu.

  Če so izpolnjeni vsi pogoji za vpis v register, Zbornica - Zveza izvajalcu izda odločbo, na podlagi katere ga vpiše v register.

  Register se vodi v elektronski obliki. V registru se vodijo naslednji podatki:

  • osebno ime,
  • datum in kraj rojstva,
  • stalno oziroma začasno bivališče,
  • državljanstvo,
  • podatki o diplomi, strokovnem izpitu, specializaciji in pridobljenih dodatnih znanjih,
  • datum in področje pridobljenih zdravstvenih in pedagoških nazivov,
  • članstvo v domačih in tujih strokovnih združenjih,
  • izjava o uveljavljanju pravice do ugovora vesti,
  • drugi podatki, ki so potrebni za opravljanje nalog in javnih pooblastil.

  Zdravstveni delavci, ki morajo biti vpisani v register, so:

  • tehnik zdravstvene nege,
  • medicinska sestra babica,
  • bolničar negovalec.

  Zdravstveni delavci, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco, so:

  • diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik,
  • diplomirana babica/diplomirani babičar,
  • višja medicinska sestra/višji zdravstveni tehnik/višji medicinski tehnik.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu ali pridobite evropsko poklicno izkaznico.