Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Mojster v vzgoji in izobraževanju

Mojster, ki dela kot strokovni delavec v poklicni oziroma strokovni šoli, mora imeti opravljen mojstrski izpit, obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja.

Pogoji

 • Strokovni izpit je eden od pogojev za opravljanje vzgojno-izobraževalnega in drugega strokovnega dela v javnem vrtcu oziroma šoli. Opravljajo ga lahko kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili kot pripravniki na področju vzgoje in izobraževanja, in kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili z vzgojno-izobraževalnim delom v vrtcu oziroma šoli. Strokovni izpit se opravlja kot ustni izpit. 

  Pogoji za prijavo

  Kandidat s srednješolsko izobrazbo se lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita najprej po 560 urah opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, kandidat z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo pa najprej po 840 urah opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, če izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi. 

  Kandidat, ki se prijavi k opravljanju strokovnega izpita za pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja, predavatelja višje strokovne šole, korepetitorja, laboranta oziroma inštruktorja, lahko pristopi k opravljanju strokovnega izpita, če ima uspešno opravljenih pet praktičnih nastopov v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovne izpite.

  Svetovalni delavec, knjižničar, organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane, organizator šolske prehrane, organizator ali drugi strokovni delavec v izobraževanju odraslih, organizator obveznih izbirnih vsebin, organizator praktičnega usposabljanja z delom, organizator praktičnega pouka ter računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti lahko pristopijo k opravljanju strokovnega izpita, če uspešno opravijo pisno nalogo, ki se izvaja pod vodstvom mentorja v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

  Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit, se prijavi prek obrazca. Prijavo je treba vložiti neposredno na sedežu ministrstva ali jo poslati po pošti.

  Prvo opravljanje izpita je brezplačno, cena ponovnega opravljanja izpita je 54,90 evrov z vključenim DDV. Plačilo ponovnega opravljanja strokovnega izpita plača kandidat s položnico, in sicer:

  Naziv: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  Naslov: Masarykova 16
  Kraj: 1000 Ljubljana
  Namen plačila: strokovni izpit - ponavljanje
  Znesek: 54,90 €
  Št. računa - IBAN: SI56 0110 0630 0109 972
  BIC banke: BSLJSI2X
  Sklic: 18 33308 - 7141998 - 10040

  Kontaktna oseba
  ga. Hermina Pohar Sonc
  T: 01 400 54 69
  E: kadrisolstvo.mizs(at)gov.si

  Podrobneje

 • Oseba v preteklosti ni smela biti:

  • pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
  • pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
 • Z mojstrskim izpitom se preveri, ali je kandidat usposobljen mojstrsko opravljati svoje poklicno oziroma strokovno delo, samostojno voditi obratovalnico, izobraževati vajence in ali obvlada druga znanja in veščine, določene z izpitnim katalogom za mojstrski izpit.

  Mojstrski izpit se opravlja v štirih delih:

  • praktični del (I.del),
  • strokovno - teoretični del (II.del),
  • poslovodno - ekonomski del (III. del),
  • pedagoško - andragoški del (IV. del).

  Posamezni deli mojstrskega izpita so razdeljeni na izpitne enote v skladu z izpitnim katalogom, s katerim se določijo vsebina, obseg dejavnosti mojstra, cilji izpita in deli izpita z navedbo strokovnih področij.

  PRIJAVA NA IZPIT

  Kandidat, ki želi pristopiti k opravljanju mojstrskega izpita, na pristojni organ vloži prijavo za opravljanje mojstrskega izpita, s katero dokaže ustreznost za opravljanje izpita. Na posamezno izpitno enoto se kandidat prijavi s prijavnico, in sicer na pristojni organ najkasneje do 30 dni pred izpitnim rokom. Na izpit se kandidat prijavi pisno po pošti ali prek elektronske prijave.

  OPRAVLJANJE IZPITA

  Celoten izpit se opravlja v skladu z izpitnim katalogom.

  Praktični del obsega delovni preizkus in mojstrsko izpitno delo. Pisni izpit za posamezno predmetno področje iz strokovno - teoretičnega dela mojstrskega izpita traja do 180 minut. Ustni del oziroma zagovor traja največ 30 minut. Poslovodno - ekonomski del mojstrskega izpita opravlja pisno in traja do 180 minut. Pedagoško - andragoški del mojstrskega izpita sestavlja pisni izpit, ki traja do 180 minut, praktični nastop pa 45 minut.

  Istega dne lahko kandidat opravlja več pisnih izpitov, vendar ne v skupnem obsegu, daljšem od 360 minut.

  Pristojni organ kandidatom posreduje izpitne roke za posamezni del mojstrskega izpita najmanj enkrat letno. Vsi izpitni roki so objavljeni na spletni strani pristojnega organa.

  Ob uspešno opravljenem mojstrskem izpitu kandidat prejme spričevalo.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.