Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Nadzornik je oseba, ki skrbi za red in varnost na smučišču. Delo nadzornika na smučišču lahko opravlja le oseba, ki pridobi službeno izkaznico nadzornika na smučišču ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.

Pri opravljanju nalog na smučišču sme nadzornik, če so ogroženi življenje, osebna varnost, premoženje ali če je kršen red na smučišču, uporabiti naslednje ukrepe:

1. ustno opozorilo, s katerim nadzornik opozori na okoliščine in ravnanja, ki pomenijo ali bi lahko pomenile kršitve reda ali javnega reda na smučišču,

2. ustno odredbo, s katero nadzornik osebi, ki s svojim ravnanjem krši red ali javni red na smučišču, ogroža premoženje, osebno varnost ali življenje ljudi, izreče ustno navodilo ali zahtevo, da s kršitvijo ali ogrožanjem takoj preneha,

3. ugotavljati identiteto smučarja ali druge osebe na smučišču, če je priča ali udeleženec v nesreči ali je kršil določbe tega zakona, ali

4. odvzeti smučarsko karto in prepovedati smučanje v skladu z drugim odstavkom 26. člena ZVSmuč-1.

Nadzornik na smučišču ima pri izvajanju določbe tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, naslednje pristojnosti

1. opravlja varnostni pregled smučišča,

2. upravljavcu smučišča predlaga ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,

3. odpravlja neurejenosti ali pomanjkljivosti, ugotovljene pri pregledu smučišča, in druge naloge, povezane z varnostjo na smučišču,

4. ureja gibanje oseb ob vstopu na smučišče in izstopu z njega ter ureja gibanje smučarjev do vstopnega območja žičniške naprave,

5. opozarja smučarje in druge osebe na smučišču na spoštovanje določb zakona in predpisov izdanih na njegovi podlagi, in jim daje navodila,

6. nadzira izvajanje drugih športnih aktivnosti in dejavnosti na smučišču,

7. obvešča policijo o sumu, da je oseba na smučišču pri smučanju ali izvajanju drugih športnih aktivnosti in dejavnosti pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi,

8. obvešča policijo v primerih, ko se smučar ali druga oseba na smučišču proti njemu nedostojno vede, ne upošteva na kraju samem odrejenega zakonitega ukrepa in

9. sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi službami, policijo in službo za reševanje pri zagotavljanju reda, varnosti in reševanja na smučišču.

Nadzornik mora biti pri opravljanju nalog na smučišču opremljen s predpisanimi oznakami, opremo in službeno izkaznico nadzornika.

Nadzornik se mora vsaka štiri leta udeležiti obdobnega izpopolnjevanja.

Pogoji

  • Službena izkaznica je dokument, s katerim oseba izkazuje, da ima pravico opravljati naloge nadzornika na smučišču v skladu z zakonskimi določbami.

    Prosilcu se na podlagi vloge in izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 18. člena ZVSmuč-1 izda službena izkaznica nadzornika na smučišču z veljavnostjo štirih let od opravljenega usposabljanja in preizkusa znanja.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021