Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odgovorni projektant gozdnih cest

Gozdno cesto sme projektirati samo odgovorni projektant za tehnično projektiranje ustrezne stopnje in smeri izobrazbe. Naziv odgovorni projektant za tehnično projektiranje posameznik pridobi ob včlanitvi v zbornico in vpisom v imenik pooblaščenih inženirjev ali razširitvijo pooblastila v imeniku pooblaščenih inženirjev.

Odgovorni projektant odgovarja za vsak načrt, ki ga je izdelal in potrdil s svojim podpisom in žigom. Prav tako jamči, da je načrt v skladu s prostorskimi akti, gradbenimi predpisi in projektnimi pogoji, da izpolnjuje vse bistvene zahteve in da je v skladu z elaborati.

Odgovorni vodja projekta je odgovoren za medsebojno usklajenost vseh načrtov projekta, ki ga je potrdil s svojim podpisom in žigom.

Projektant, ki prevzame v izdelavo projektno dokumentacijo, mora za vse načrte, ki sestavljajo projekt, imenovati odgovorne projektante. Če pri izdelavi projektne dokumentacije nastopa samo en odgovorni projektant, ta nastopa tudi kot odgovorni vodja projekta.

Pogoji

 • V imenik pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije (IZS), se vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za pooblaščenega inženirja ali na podlagi odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije.

  Po opravljenem strokovnem izpitu za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS posameznik predloži vlogo na predpisanem obrazcu.

  Ko IZS ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za vpis, izvede vpis v imenik, mu izda potrdilo o vpisu v imenik, ter dodeli enotna identifikacijska številka, ki se ne spreminja do izbrisa posameznika iz imenika.

  IZS najpozneje v 15 dneh od vpisa v imenik:

  • vroči enotni žig z identifikacijsko številko in oznako, za katero vrsto storitev ima inženir pooblastilo. Identifikacijska številka je trajno vezana na žig in jo mora pooblaščeni inženir uporabljati pri opravljanju storitev.

  Izjema: MIROVANJE POKLICNEGA NAZIVA

  Posameznik, ki na noben predpisan način ne opravlja poklicnih storitev oziroma nima zagotovljenega zavarovanja se lahko na zahtevo vpiše v imenik pooblaščenih inženirjev. Zbornica na podlagi odločbe v imenik vpiše mirovanje poklicnega naziva.

  Po vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev IZS izda račun za članarino in pristojbino za vodenje v imeniku. Višino stroškov preverite na spletni strani IZS.

  Podrobneje

 • Z dnem vpisa v imenik Inženirske zbornice Slovenije (IZS) posameznik postane obvezen član poklicne zbornice. Obveznost plačevanja članarine nastopi s prvim dnem v mesecu, ki sledi včlanitvi. Članarina velja do konca tekočega leta.

  Letna članarina članov, vpisanih v imenik zbornice, se spreminja. Trenutni znesek preverite na straneh IZS.

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.