Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odgovorni rudarski projektant je oseba, ki rudarskemu projektantu odgovarja za skladnost načrta, ki ga izdela in sestavlja rudarski projekt, s tehničnimi predpisi in pogoji pristojnih soglasodajalcev.

Pogoji

  • V imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu se vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za odgovornega rudarskega projektanta, odgovornega rudarskega revidenta, tehničnega vodjo rudarskih del ali vodjo tehničnih služb ter z njim povezanim zagotavljanjem zdravstva in varstva pri delu ali na podlagi odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije.

    Po opravljenem strokovnem izpitu na Ministrstvu za infrastrukturo za vpis v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu lahko posameznik predloži vlogo na predpisanem obrazcu.

    Ko ministrstvo ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za vpis, izvede vpis v imenik in mu izda upravno odločbo.

    Ob vpisu v imenik dobi vpisana oseba identifikacijsko številko ki se lahko uporablja le skupaj z žigom izvajalca rudarskih del, ki jo uporablja pri opravljanju storitev.

    Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti odločbo pri pristojnem organu.

Zadnja sprememba:
23. 8. 2021