Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Oskrbovalec živali je fizična oseba, ki oskrbuje živali namenjene za rejo na kmetijskem gospodarstvu.

Oskrbovalec živali mora zagotoviti ustrezno ravnanje pri reji, transportu in drugih postopkih, ki je najbolj primerno posamezni vrsti živali.

Za bolne, poškodovane in onemogle živali je oskrbovalec živali dolžan zagotoviti posebno nego in ustrezno oskrbo ter v primerih, ko je to potrebno, tudi ločen prostor.

Oskrbovalec živali mora imeti ustrezno izobrazbo ali pa ustrezno usposobljenost in znanje o reji in ravnanju z domačimi živali, zdravstvenem varstvu domačih živali, krmi in krmljenju domačih živali, živalskih proizvodih in ravnanju z živinskimi opravili.

Pogoji

 • Oskrbovalec živali pred opravljanjem dejavnosti mora imeti ustrezno izobrazbo.

  Oskrbovalec živali mora imeti zaključeno izobraževanje po učnih programih, kjer je bila kot predmet vključena živinoreja, na poklicnih in srednjih šolah s področja kmetijstva ali veterinarstva.

  Kot ustrezna izobrazba se upošteva tudi izobraževanje na višjih strokovnih šolah, visokošolskih strokovnih ali univerzitetnih programih s področja kmetijstva ali veterinarstva.

  Dokazila

  Kopija spričevala ali diplome

  Pravne podlage

 • Oskrbovalec živali mora biti strokovno usposobljen za izvajanje nalog oskrbovanja živali.

  Program strokovnega usposabljanja za oskrbovalce živali se izvaja z namenom pridobitve osnovnih znanj s področja oskrbe živali in traja najmanj 3 in največ 6 šolskih ur. Program vsebuje naslednje vsebine:

  • reja in ravnanje z domačimi živalmi;
  • zdravstveno varstvo domačih živali;
  • krma in krmljenje domačih živali, preprečevanje pojava reziduov z živilih živalskega izvora;
  • živalski proizvodi;
  • ravnanje z živinskimi gnojili;
  • zoohgienski normativi;
  • rejski program v živinoreji, organiziranost rejcev;
  • zakonodaja na področju živinoreje.

  Kandidat vloži prijavo pri izvajalcu usposabljanja.

  Gradivo pripravi izvajalec usposabljanja v pisni obliki v slovenskem jeziku za vsakega udeleženca posebej.

  Stroške usposabljanja in izdajanja uradnih potrdil nosi udeleženec sam.

  Po opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem usposabljanju

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Biotehnični izobraževalni center Ljubljana

  Ižanska cesta 10
  1000 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic Oskrbovalec živali ne sodi v poklicno direktivo. Čezmejno opravljanje poklica v tem primeru ni mogoče.

Zadnja sprememba:
1. 6. 2022