Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Patentni zastopnik

(Agent za patente)

Patentni zastopniki zastopajo stranke v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi s katero koli pravico po določbah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1). Patentni zastopniki lahko v postopkih, ki se nanašajo na pravice po ZIL-1, zastopajo stranke tudi pred sodišči in drugimi državnimi organi, če izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi, ki urejajo zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi. Pooblastitelj lahko pooblasti enega ali več zastopnikov za vsa ali le določena dejanja v postopku pred Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: Urad). 

Patentni zastopniki morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti zastopanja opraviti strokovni izpit za patentnega zastopnika pri Uradu in se vpisati v register patentnih zastopnikov, ki ga vodi Urad.

Pogoji

 • Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: Urad) vodi register patentnih zastopnikov. Zahteva za vpis v register patentnih zastopnikov mora vsebovati:

  • Dokazilo o podatkih vložnika (priimek, ime, naslov in izobrazba): če je vložnik samostojni podjetnik ali pravna oseba, pridobi izpisek iz Poslovnega registra Slovenije ali iz sodnega registra (oba vodi AJPES) Urad po uradni dolžnosti v skladu s tretjim odstavkom 66. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Če je vložnik fizična oseba, pridobi Urad te osebne podatke prav tako na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZUP iz uradnih evidenc; a v kolikor vložnik izjavi, da uradu prepoveduje pridobivanje teh osebnih podatkov iz uradnih evidenc oziroma da želi te podatke pridobiti vložnik sam, mora vložnik sam predložiti ustrezna dokazila, iz katerih izhajajo podatki o vložniku
  • Priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 131. člena ZIL-1 (univerzitetna izobrazba tehnične ali naravoslovne smeri ter opravljen strokovni izpit za patentnega zastopnika pri Uradu) 
  • Potrdilo o plačilu takse 
  • Dokazilo o zaposlitvi osebe, ki izpolnjuje pogoje za patentnega zastopnika - ima univerzitetno izobrazbo tehnične ali naravoslovne smeri in opravljen strokovni izpit za patentnega zastopnika pri Uradu (samo pravne osebe) 
  • Dokazilo o zaposlitvi oziroma pogodbenem razmerju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za patentnega zastopnika - ima univerzitetno izobrazbo tehnične ali naravoslovne smeri in opravljen strokovni izpit za patentnega zastopnika pri Uradu (samo odvetniki in odvetniške družbe)
  • Seznam fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za patentnega zastopnika (imajo univerzitetno izobrazbo tehnične ali naravoslovne smeri in opravljen strokovni izpit za patentnega zastopnika) (samo pravne osebe) 

  V register patentnih zastopnikov se vpišejo naslednji podatki:

  • Vrsta zastopnika: patentni zastopnik
  • Registrska številka 
  • Datum vpisa 
  • Pri fizični osebi: priimek, ime, naslov in izobrazba 
  • Pri pravni osebi: firma, sedež in seznam fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje (imajo univerzitetno izobrazbo tehnične ali naravoslovne smeri in opravljen strokovni izpit za patentnega zastopnika pri Uradu, vključno z njihovimi podatki: priimek, ime in izobrazba 

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.