Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pomorski agent

Pomorski agent je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje pomorskih agencijskih poslov.

Pomorski agent je fizična oseba, ki lahko sklepa pogodbe o pomorsko prometnem agencijskem poslu za osebo, ki je registrirana za opravljanje te dejavnosti.

Pogodbo o pomorsko prometnem agencijskem poslu lahko za pomorskega agenta sklepa oseba, ki opravi strokovni izpit.

Pomorski agent je dolžan in upravičen, da s skrbnostjo dobrega gospodarjenja v mejah pooblastila opravlja posle, ki so potrebni ali običajni za izvršitev sprejetega naročila. Pravico ima do povračila stroškov in do nagrade za posredovanje oziroma sklenitev pogodb in lahko zahteva predujem za kritje stroškov.

Pomorski agent je dolžan voditi posredniški dnevnik in hraniti kopije dokumentacije.

Pogoji

 • Pomorski agent mora opraviti strokovni izpit za opravljanje pomorskih agencijskih poslov.

  Naloge v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov opravlja pooblaščena organizacija, ki jo imenuje Ministrstvo za infrastrukturo.

  Strokovni izpit obsega predmete z naslednjo vsebino:

  • osnove pomorskega agencijskega posla,
  • pogodba o izkoriščanju ladij,
  • pomorsko upravno pravo,
  • osnove trgovskega in finančnega poslovanja,
  • osnove angleške pomorske terminologije.

  Kandidat, ki želi opraviti strokovni izpit, vloži pisno prijavo pri pooblaščeni organizaciji. K prijavi mora kandidat priložiti dokazila o ustrezni izobrazbi in delovnih izkušnjah.

  Strokovni izpit se opravlja pred izpitno komisijo v ustni obliki, in sicer največ eno uro.

  Kandidat ima pravico do ugovora, če se se ne strinja z oceno strokovnega izpita.

  Kandidatu, ki je opravil strokovni izpit, se izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev za pomorskega agenta.

  Podrobneje

 • Pomorski agent ima lahko za ladjarja, za katerega opravlja pomorske agencijske posle, poseben transakcijski račun za plačevanje stroškov ladjarja in sprejemanje plačil za storitve ladjarja.

  Če te posle opravlja z več ladjarji hkrati, ima lahko za vsakega od njih poseben transakcijski račun.

  Če pomorski agent za vsakega ladjarja nima posebnega transakcijskega računa, mora za vsakega ladjarja voditi ločeno knjigovodsko evidenco.

  Pravne podlage

 • Pomorski agent je dolžan voditi posredniški dnevnik in za vsak posel, ki ga posreduje izdati posredniški zaznamek.

  Pomorski agent je dolžan tri leta hraniti kopije dokumentov, ki jih izdaja ali prejema, vezane na nalogo, ki jih opravlja/posreduje. Vsi ti dokumenti so poslovna skrivnost in jih agent ne sme odtujiti brez naročiteljevega soglasja.

  Pravne podlage

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Tuji pomorski agent mora imeti opravljen strokovni izpit za sklepanje prometnih agencijskih poslov.