Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblaščeni arhitekt (PA)

(Arhitekt)

Poklicni naziv pooblaščeni arhitekt v katerikoli besedni zvezi lahko uporablja le oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih arhitektov pri Zbornici za arhitekturo in prosto Slovenije (ZAPS).

Poklicne naloge pooblaščenega arhitekta so:

 • arhitekturno projektiranje objektov, zlasti stavb in odprtega prostora,
 • vodenje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov,
 • sodelovanje pri izdelavi drugih prostorskih izvedbenih aktov v delu, ki se nanaša na urbanizem in strokovno področje arhitekture.

Med poklicne naloge pooblaščenega arhitekta sodijo tudi:

 • vodenje projekta,
 • nadzor nad gradnjo,
 • izdelava izvedenskih mnenj, elaboratov in študij s strokovnega področja, za katerega so pooblaščeni,
 • svetovanje in zastopanje naročnika,
 • vodenje investicije.

Pooblaščeni arhitekt je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Z vpisom v imenik postane član poklicne zbornice.

Pri opravljanju storitev se kot pooblaščeni arhitekt izkazuje z enotnim žigom z identifikacijsko številko in oznako.

Pogoji

 • V imenik pooblaščenih arhitektov Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) se vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca ali na podlagi odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije.

  Po opravljenem strokovnem izpitu za vpis v imenik pooblaščenih arhitektov pri ZAPS posameznik predloži vlogo na predpisanem obrazcu (Povezava na zunanjo povezavo) , ki jo vpisna komisija obravnava praviloma enkrat mesečno, po potrebi tudi večkrat.

  Ko ZAPS ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za vpis, izvede vpis v imenik in mu izda potrdilo.

  Najpozneje v 15 dneh od vpisa v imenik ZAPS pooblaščenemu projektantu vroči enotni žig z identifikacijsko številko in označbo, za katero vrsto storitev ima pooblastilo. Na to oznako je trajno vezan in jo mora uporabljati pri opravljanju storitev.

  Izjema: MIROVANJE POKLICNEGA NAZIVA

  Če oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev pri ZAPS začasno ne želi opravljati storitev, ki sodijo v opis njegovih poklicnih nalog, ZAPS na njegovo zahtevo izda odločbo o mirovanju. 

  Vpisnina se plača v skladu s cenikom ZAPS.

  Podrobneje

 • Z dnem vpisa v imenik odgovorni projektant obvezno postane član Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS).

  Člani zbornice so z včlanitvijo dolžni plačevati letno članarino. Obveznost plačevanja članarine in pristojbine nastopi s prvim dnem v mesecu, ki sledi včlanitvi.

 • Pooblaščeni arhitekti in inženirji se morajo na svojem strokovnem področju stalno poklicno usposabljati v skladu s splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju, ki ga izda in nadzor nad njim izvaja zbornica.

  Opustitev dolžnosti stalnega poklicnega usposabljanja je disciplinska kršitev, za katero se v disciplinskem pravilniku predvidi izrek disciplinske sankcije.

  Strokovnjak mora v vsakem letu zbrati predpisano število kreditnih točk, ki jih pridobi s pasivno ali aktivno udeležbo na usposabljanju na ZAPS, IZS, strokovnih in interesnih združenjih ter drugih organizacijah v Sloveniji ali v tujini in s pisanjem strokovnih prispevkov.

  Usposabljanja s področja obveznih vsebin, ki jih organizirajo zbornici, strokovna in interesna združenja, ter druge organizacije, so predhodno potrjena s strani Komisije za izobraževanje, dodeljene kreditne točke in objavljena v Seznamu usposabljanj s področja obveznih vsebin.

  Seznam usposabljanj se najmanj dvakrat letno aktualizira in objavi na spletni strani ZAPS in IZS.

  Kreditne točke usposabljanj, ki niso na seznamu, ter člankov se dodelijo naknadno po uspešno obravnavani vlogi za dodelitev kreditnih točk.

  Dokazila

  • Potrdilo o udeležbi na usposabljanju in vpis v imenik pooblaščenih arhitektov na ZAPS.
  • Potrdilo o udeležbi na usposabljanjih in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev na IZS.

  Pravne podlage

  Povezave

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Če kandidat izpolnjuje pogoje za avtomatično priznavanje, lahko v Republiki Sloveniji čezmejno/občasno opravlja poklic s prijavo na ZAPS, drugače pa mora pridobiti dovoljenje in se lahko preveri poklicno kvalifikacijo po splošnem sistemu.