SPOT

Portal SPOT je posodobljen in prenovljen.
Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblaščeni inženir (PI)

(Inženir)

Poklicni naziv pooblaščeni inženir v katerikoli besedni zvezi lahko uporablja le oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS).

Poklicne naloge pooblaščenega inženirja so:

 • gradbeno-tehnično projektiranje objektov,
 • sodelovanje pri izdelavi prostorskih aktov v delu, ki se nanaša na njegovo strokovno področje, ter
 • izvajanje gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, pri čemer se:
  • poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva nanašajo na:
   • strokovno področje gradbene stroke, zlasti na
   • izdelavo načrtov gradbenih, geotehničnih, voziščnih in podobnih konstrukcij stavb in drugih objektov ter drugih posegov v prostor in njihovo izvedbo,
   • izdelavo gradbenih načrtov gradbeno inženirskih objektov,
   • izdelavo statičnih in potresnih analiz, študij potresne ogroženosti objektov in geološko geomehanskih analiz temeljnih tal ter preskušanje gradbenega materiala;
  • poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike nanašajo na:
   • strokovno področje elektrotehniške stroke, zlasti na
   • sisteme, postroje, opremo, naprave in inštalacije proizvodnje, prenosa, distribucije, transformacije in akumuliranja električne energije, uporabe električne energije, zaščite pred delovanjem strele in drugih prenapetosti, zaščite pred negativnimi učinki delovanja električne energije, razsvetljave, upravljanja, regulacije, avtomatizacije, meritev, krmiljenja, signalizacije in nadzorov, proti eksplozijskega, požarnega in tehničnega varovanja, medijskih tehnologij, telekomunikacij in informacijskih tehnologij;
  • poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja strojništva nanašajo na
   • strokovno področje strojne stroke, zlasti na področje energetike in inštalacij v stavbah in gradbeno inženirskih objektih, tehnološke opreme in postrojenja, hidro-, termo- in nuklearno-energetskih postrojenj ter prenosnih in distribucijskih cevovodov;
  • poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja tehnologije nanašajo na
   • strokovno področje tehnoloških strok, zlasti na področje kemije in kemijske tehnologije, živilske, farmacevtske, lesarske in tekstilne tehnologije, metalurgije, sanitarnega inženirstva, zootehnike, biotehnologije, tehnologije tehniških proizvodov ter na področje gozdarstva in varnosti in zdravja pri delu;
  • poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja požarne varnosti nanašajo na
   • načrtovanje ukrepov požarne varnosti
  • poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja geotehnologije in rudarstva nanašajo na
   • strokovno področje geotehnologije in rudarstva, zlasti na področje geotehničnih konstrukcij, geotehnologije ter izkopov in podgradnje za podzemne objekte.

Poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja geodezije se nanašajo na strokovno področje izvajanja geodetske dejavnosti, ki zajema:

 • izvajanje geodetskih nalog v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, geodetsko izmero in naloge v skladu s predpisi o državnem geodetskem referenčnem sistemu,
 • geodetske meritve povezane s projektiranjem, gradnjo in uporabo objektov,
 • zakoličbo objektov,
 • izdelavo geodetskih načrtov, kontrolnih opazovanj in izdelavo deformacijskih analiz,
 • transformacije podatkov med različnimi državnimi koordinatnimi sistemi in
 • kartiranje, obdelavo, analizo in interpretacijo prostorskih podatkov.

Poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja prometnega inženirstva se nanašajo na strokovno področje prometa, zlasti na:

 • dimenzioniranje horizontalnih elementov prometnih površin,
 • načrtovanje in izdelovanje tehnoloških načrtov v prometu,
 • izdelavo prometnih študij in prometnih modelov ter mobilnostnih načrtov,
 • načrtovanje prometne signalizacije, prometnih omrežij, ki temeljijo na prometnih modelih in prometnih napovedih, prometnih zapor, omrežja javnega potniškega prometa in konceptualnih zasnov prestopnih točk (postajališč), zasnov območij za pešce in umirjenega prometa,
 • načrtovanje in izvajanje ukrepov za povečanje prometne varnosti,
 • načrtovanje prometne infrastrukture,
 • načrtovanje, razvoj in implementacijo transportnih tehnologij in inteligentnih transportnih sistemov.

Med poklicne naloge pooblaščenega inženirja sodijo tudi:

 • vodenje projektov,
 • nadzor nad gradnjo vseh vrst objektov,
 • vodenje del,
 • izdelava izvedenskih mnenj, elaboratov in študij s strokovnega področja, za katerega so pooblaščeni,
 • svetovanje in zastopanje naročnika,
 • vodenje investicije.

Pooblaščeni inženir je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS ter se stalno poklicno usposablja. Z vpisom v imenik postane član poklicne zbornice.

Pri opravljanju storitev se pooblaščeni inženir izkazuje z enotnim žigom z identifikacijsko številko.

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 12. 2020