Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblaščeni revizor ali revizorka (v nadaljevanju: pooblaščeni revizor) je fizična oseba, ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Samo pooblaščeni revizor lahko v imenu revizijske družbe opravlja storitve revidiranja in podpiše revizorjevo poročilo, pri čemer je njegov glavni cilj, da pridobi ustrezne in zadostne revizijske dokaze kot podporo za izraženo mnenje.

Za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja mora izpolnjevati predpisane pogoje in pridobiti dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, ki ga izda Agencija za javni nadzor nad revidiranjem in velja tri leta.

Če želi pooblaščeni revizor ohranjati veljavno dovoljenje, mora vložiti zahtevo za podaljšanje izdanega dovoljenja. Pogoj za podaljšanje dovoljenja je opravljeno izobraževanje po programu stalnega dodatnega strokovnega izobraževanja in predložitev potrdila o nekaznovanosti.

Pogoji

  • Posameznik lahko opravlja delo pooblaščenega revizorja, ko pridobi dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Dovoljenje izda Agencija za javni nadzor nad revidiranjem na podlagi Zakona o revidiranju.

    Za pridobitev dovoljenja mora posameznik izpolnjevati predpisane pogoje in opraviti strokovni preizkus znanj.

    Na podlagi izdanega dovoljenja Agencija za javni nadzor nad revidiranjem pooblaščenega revizorja vpiše v Register pooblaščenih revizorjev.

    Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Čezmejno opravljanje poklica ureja Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in sveta o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze s spremembami.

Pooblaščeni revizor, ki je pridobil dovoljenje za opravljanje nalog v svoji matični državi, lahko opravlja poklic tudi v drugi državi članici EU ob predhodni registraciji, ki jo izvede pristojna institucija. V Republiki Sloveniji je za to pristojna Agencija za javni nadzor nad revidiranjem.

Zadnja sprememba:
5. 1. 2022