Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Predavatelj višjih šol

Predavatelj višjih šol je posameznik, ki v programih višješolskega izobraževanja poučuje enega ali več predmetov.

Predavatelj mora: obvladati slovenski jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja, imeti ustrezne delovne izkušnje, biti nekaznovan in imenovan v naziv predavatelja.

Pogoji

 • Strokovni izpit je eden od pogojev za opravljanje vzgojno-izobraževalnega in drugega strokovnega dela v javnem vrtcu oziroma šoli. Opravljajo ga lahko kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili kot pripravniki na področju vzgoje in izobraževanja, in kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili z vzgojno-izobraževalnim delom v vrtcu oziroma šoli. Strokovni izpit se opravlja kot ustni izpit. 

  Pogoji za prijavo

  Kandidat s srednješolsko izobrazbo se lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita najprej po 560 urah opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, kandidat z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo pa najprej po 840 urah opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, če izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi. 

  Kandidat, ki se prijavi k opravljanju strokovnega izpita za pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja, predavatelja višje strokovne šole, korepetitorja, laboranta oziroma inštruktorja, lahko pristopi k opravljanju strokovnega izpita, če ima uspešno opravljenih pet praktičnih nastopov v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovne izpite.

  Svetovalni delavec, knjižničar, organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane, organizator šolske prehrane, organizator ali drugi strokovni delavec v izobraževanju odraslih, organizator obveznih izbirnih vsebin, organizator praktičnega usposabljanja z delom, organizator praktičnega pouka ter računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti lahko pristopijo k opravljanju strokovnega izpita, če uspešno opravijo pisno nalogo, ki se izvaja pod vodstvom mentorja v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

  Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit, se prijavi prek obrazca. Prijavo je treba vložiti neposredno na sedežu ministrstva ali jo poslati po pošti.

  Prvo opravljanje izpita je brezplačno, cena ponovnega opravljanja izpita je 54,90 evrov z vključenim DDV. Plačilo ponovnega opravljanja strokovnega izpita plača kandidat s položnico, in sicer:

  Naziv: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  Naslov: Masarykova 16
  Kraj: 1000 Ljubljana
  Namen plačila: strokovni izpit - ponavljanje
  Znesek: 54,90 €
  Št. računa - IBAN: SI56 0110 0630 0109 972
  BIC banke: BSLJSI2X
  Sklic: 18 33308 - 7141998 - 10040

  Kontaktna oseba
  ga. Hermina Pohar Sonc
  T: 01 400 54 69
  E: kadrisolstvo.mizs(at)gov.si

  Podrobneje

 • Naziv predavatelj podeli predavateljski zbor ustrezne šole. Z imenovanjem mora soglašati komisija za akreditacijo. V postopku imenovanja komisija za akreditacijo ugotavlja izpolnjevanje predpisanih pogojev kandidata in o tem izda sklep.

  Predavatelji so imenovani za dobo petih let in so lahko ponovno imenovani. Postopek za prvo imenovanje v naziv predavatelj se opravi na podlagi javnega razpisa, ki ga objavijo šole najmanj enkrat v petih letih.

  Z merili za prvo imenovanje v naziv predavatelja se določijo pedagoški in strokovni dosežki, ki jih kandidat dokaže:

  • z ustreznimi delovnimi izkušnjami pri izobraževalnem delu, pri pripravi izobraževalnih in študijskih programov, pisanju učbenikov, recenziranju učbenikov, z mentorskim delom za dijake, vajence ali študente, z organiziranjem izobraževalne dejavnosti za podjetja, s strokovnim ali raziskovalnim delom na področju vzgoje in izobraževanja;
  • z delovnimi izkušnjami na ustreznem strokovnem področju, podiplomskim izobraževanjem, objavljenimi strokovnimi članki, patenti ali pri vodenju oziroma sodelovanju v zahtevnih projektih ali z ustreznimi kvalifikacijami, ki jih dokazuje z javno veljavnimi listinami.

  Podrobneje

 • Posameznik mora imeti tri leta ustreznih delovnih izkušenj in vidne dosežke na svojem strokovnem področju.

  Pravne podlage

 • Oseba v preteklosti ni smela biti:

  • pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
  • pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
 • Predavatelj mora imeti:

  • ustrezno izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visokošolsko izobraževanje, ustreza izobrazbi najmanj druge stopnje,
  • pedagoško-andragoško izobrazbo.

  Predavatelj je lahko tudi, kdor nima pedagoško-andragoške izobrazbe, ima pa naziv visokošolskega učitelja in izpolnjuje druge predpisane pogoje ali pa kdor nima pedagoško-andragoške izobrazbe in ni zaposlen v vzgoji in izobraževanju, ima pa dokazila o vidnih dosežkih v pedagoški praksi. O ustreznosti dokazil o vidnih dosežkih odloči komisija za akreditacijo.

  Predavatelj je lahko izjemoma tudi, kdor nima ustrezne izobrazbe, ima pa vidne dosežke na svojem strokovnem področju, če na strokovnem področju ni mogoče pridobiti ustrezne izobrazbe. 

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.