Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Prodajalec fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Distributerji, ki opravljajo promet s FFS na drobno, morajo imeti najmanj eno osebo, s katero imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, ki prodaja FFS.

Prodajalec FFS mora kupcem FFS zagotavljati zlasti ustrezne informacije v zvezi z uporabo FFS in tveganji za zdravje ljudi in okolje ter dajati navodila za obvladovanje teh tveganj in skrbeti za nabavo, skladiščenje in prodajo FFS ter voditi podatke v zvezi s prometom FFS.

Opravlja še naslednje naloge:

 • v skladu s strokovnimi priporočili svetuje primerno FFS iz prodajnega programa,
 • svetuje uporabo osebne varovalne opreme.

Prodajalec FFS v skladu z zakonom, ki ureja FFS, zavrne prodajo FFS za poklicno rabo osebam, ki ob nakupu ne predložijo svoje veljavne izkaznice o opravljanem usposabljanju v skladu s pravilnikom, ki ureja usposabljanje o fitofarmacevtskih sredstvih.

Prodajalec FFS mora imeti ustrezno izobrazbo in opravljeno usposabljanje, o čemer pridobi potrdilo, ki je veljavno tri leta. Po preteku tega obdobja lahko veljavnost potrdila podaljša, če se udeleži nadaljnjega usposabljanja.

Pogoji

 • Posameznik mora imeti končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo kmetijske smeri.

  Dokazila

  Spričevalo - v izvirniku, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom v izvirnik.

  Pravne podlage

 • Prodajalec FFS mora opraviti usposabljanje za ravnanje s FFS pri pooblaščenem izvajalcu usposabljanj.

  Osnovno usposabljanje obsega tečaj in pisno preverjanje znanja. Tečaj za prodajalca FFS traja najmanj 20 šolskih ur.

  Na podlagi opravljenega usposabljanja o ravnanju s FFS izda izvajalec usposabljanja prodajalcu FFS potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine v obliki izkaznice.

  Prodajalcem FFS se izkaznica izda za obdobje 3 let.

  Več informacij v zvezi z usposabljanjem je na voljo na strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o usposabljanju za FFS.

  Strošek osnovnega usposabljanja znaša maksimalno 135,00 EUR brez DDV

  Strošek pisnega preverjanja znanja znaša maksimalno 20,00 EUR brez DDV.

   

  Pravne podlage

  Veljavnost izkaznice se podaljša za obdobje treh let, če se imetnik izkaznice v zadnjem letu pred potekom njene veljavnosti udeleži nadaljnjega usposabljanja. Če se imetnik izkaznice nadaljnjega usposabljanja ne udeleži pred potekom njene veljavnosti, mora ponovno opravljati osnovno usposabljanje. Izjemoma se lahko imetnik izkaznice udeleži nadaljnjega usposabljanja v enem letu po izteku veljavnosti izkaznice, če je v zadnjih treh mesecih pred potekom veljavnosti izkaznice bil v bolniškem staležu najmanj trideset dni, je bil na porodniškem dopustu ali pa je bil najmanj trideset dni odsoten iz kraja stalnega bivališča. Veljavnost izkaznice se v tem primeru podaljša za obdobje treh let od datuma opravljanja nadaljnjega usposabljanja. Če v tem odstavku navedeni razlogi niso podani, mora imetnik izkaznice ponovno opraviti osnovno usposabljanje.

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021