Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Sodni cenilci so osebe imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter cenitev njene vrednosti oziroma vrednosti na njej povzročene škode.

Sodni cenilci so lahko le fizične osebe. 

Sodni cenilec se mora v petih letih od dneva imenovanja in po preteku vsakih nadaljnjih pet let udeležiti najmanj petih strokovnih izpopolnjevanj. Če sodni cenilec v roku ne predloži ustreznih dokazil o strokovnem izpopolnjevanju ali če Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje dokazila oceni kot neustrezna ali nezadostna, lahko strokovnost in praktične sposobnosti sodnega cenilca Strokovni svet preveri na enega od preostalih načinov preverjanja strokovnosti po zakonu, ki ureja sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, za katerega meni, da je najustreznejši.

Za izračun plačila za delo sodnega cenilca se uporablja tarifa za vrednotenje cenilskega dela, ki je opredeljena v Pravilniku o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih.

Pogoji

  • Odločbo o imenovanju sodnega cenilca izda minister, pristojen za pravosodje. Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega cenilca, vloži vlogo pri Ministrstvu za pravosodje po objavi javnega poziva k predložitvi vlog za imenovanje sodnih cenilcev v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani ministrstva.

    Sodni cenilec lahko prične z delom, ko pred ministrom, pristojnim za pravosodje, izreče prisego. Imenovanje sodnega cenilca se vpiše v imenik sodnih cenilcev. Ministrstvo za pravosodje priskrbi sodnemu cenilcu štampiljko in izkaznico na njegove stroške.

    Sodni cenilec se vpiše v imenik sodnih cenilcev, ki ga vodi ministrstvo pristojno za pravosodje.

    Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021