Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče meni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.

Sodni izvedenec je oseba, ki na podlagi svojega strokovnega znanja izdela izvedensko mnenje ter s tem pomaga sodniku odgovoriti na specifična strokovna vprašanja. 

Sodni izvedenci so lahko le fizične osebe.

Sodni izvedenec se mora v petih letih od dneva imenovanja in po preteku vsakih nadaljnjih pet let udeležiti najmanj petih strokovnih izpopolnjevanj. Če sodni izvedenec v roku ne predloži ustreznih dokazil o strokovnem izpopolnjevanju, ali če Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje dokazila oceni kot neustrezna ali nezadostna, lahko strokovnost in praktične sposobnosti sodnega izvedenca Strokovni svet preveri na enega od preostalih načinov preverjanja strokovnosti po zakonu, ki ureja sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, za katerega meni, da je najustreznejši.

Za izračun plačila za delo sodnega izvedenca se uporablja tarifa za vrednotenje izvedenskega dela, ki je opredeljena v Pravilniku o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih.

Pogoji

  • Odločbo o imenovanju sodnega izvedenca izda minister, pristojen za pravosodje. Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega izvedenca, vloži vlogo pri Ministrstvu za pravosodje po objavi javnega poziva k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani ministrstva.

    Sodni izvedenec lahko prične z delom, ko pred ministrom, pristojnim za pravosodje izreče prisego. Imenovanje sodnega izvedenca se vpiše v imenik sodnih izvedencev. Ministrstvo za pravosodje priskrbi sodnemu izvedencu štampiljko in izkaznico na njegove stroške.

    Sodni izvedenec se vpiše v imenik sodnih izvedencev, ki ga vodi ministrstvo pristojno za pravosodje.

    Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021