Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strojevodja je polnoletna oseba, ki ima dovoljenje za strojevodjo, je strokovno usposobljena za opravljanje nalog strojevodje, ima ustrezno izobrazbo ali opravljen mojstrski izpit in je jezikovno usposobljena.

Strojevodja opravlja naslednje naloge:

 • upravljanje vlečnih vozil,
 • zagotavljanje, da je vlak pripravljen za vožnjo,
 • izstavitev poročila o sestavi in zaviranju vlaka,
 • vožnja vlaka po voznem redu,
 • opazovanje vozne poti,
 • ponavljanje sprejetih signalnih znakov od pomočnika strojevodje,
 • opravljanje premika z vlečnim vozilom,
 • opravljanje zavornih preizkusov,
 • pregled vlečnih in vlečenih vozil,
 • pregled pravilnosti naklada na tovornih vagonih,
 • zavarovanje železniških vozil proti samopremaknitvi,
 • spenjanje in razpenjanje vozil tudi s pomožno spenjačo,
 • sporazumevanje pri premiku,
 • odpravljanje napak pri vozilih in vlaku,
 • izračun resnično zavrte mase,
 • izračun največje hitrosti,
 • pregled vlaka,
 • zavarovanje vlaka ustavljenega na odprti progi.

Pogoji

 • Oseba, ki želi opravljati naloge strojevodje mora pridobiti dovoljenje za strojevodjo.

  Dovoljenje za strojevodjo je dokument, ki ga izda Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije - AŽP za obdobje desetih let. 

  Za pridobitev dovoljenja za strojevodjo prosilec ali delodajalec v njegovem imenu vloži vlogo na AŽP, ki v roku enega meseca izda dovoljenje. Dovoljenje se izda v enem izvirniku v slovenskem jeziku.

  Oseba, ki želi pridobiti dovoljenje za strojevodjo, mora imeti ustrezno zdravstveno stanje in starost ter opravljeno preverjanje splošnega strokovnega znanja.

  Podrobneje

 • Izvršilni železniški delavci in izvršilni železniški delavci na industrijskem tiru se pri opravljanju železniškega prometa sporazumevajo v jeziku, ki da določi upravljavec.

  V Republiki Sloveniji je jezik upravljavca slovenski jezik.

  Vsi izvršilni železniški delavci se morajo z upravljavcem infrastrukture aktivno in učinkovito sporazumevati v normalnih, poslabšanih in izrednih razmerah.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem teoretičnem usposabljanju

  Pravne podlage

 • Oseba, ki želi pridobiti poklic strojevodja, preglednik vagonov, voznik progovnih vozil, prometnik, sprevodnik in vodja vlaka mora opraviti mojstrski izpit in imeti vsaj tri leta delovnih izkušenj.

  Z mojstrskim izpitom se preveri, ali je kandidat usposobljen mojstrsko opravljati svoje poklicno oziroma strokovno delo, samostojno voditi obratovalnico, izobraževati vajence in ali obvlada druga znanja in veščine, določene z izpitnim katalogom za mojstrski izpit.

  Mojstrski izpit se opravlja v štirih delih:

  • praktični del (I.del),
  • strokovno-teoretični del (II.del),
  • poslovodno-ekonomski del (III. del),
  • pedagoško-andragoški del (IV. del).

  Posamezni deli mojstrskega izpita so razdeljeni na izpitne enote v skladu z izpitnim katalogom s katerim se določijo vsebina, obseg dejavnosti mojstra, cilji izpita in deli izpita z navedbo strokovnih področij.

  PRIJAVA NA IZPIT

  Kandidat, ki želi pristopiti k opravljanju mojstrskega izpita, vloži prijavo za opravljanje mojstrskega izpita na pristojni organ, s katero dokaže ustreznost za opravljanje izpita. Na posamezno izpitno enoto se kandidat prijavi s prijavnico, in sicer na pristojnem organu, najkasneje do 30 dni pred izpitnim rokom. Na izpit se kandidat prijavi pisno po pošti ali prek elektronske prijave

  OPRAVLJANJE IZPITA

  Celoten izpit se opravlja v skladu z izpitnim katalogom.

  Praktični del obsega delovni preizkus in mojstrsko izpitno delo. Pisni izpit za posamezno predmetno področje iz strokovno-teoretičnega dela mojstrskega izpita traja do 180 minut. Ustni del oziroma zagovor traja največ 30 minut. Poslovodno-ekonomski del mojstrskega izpita se opravlja pisno in traja do 180 minut. Pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita sestavlja pisni izpit, ki traja do 180 minut, praktični nastop pa 45 minut.

  Istega dne lahko kandidat opravlja več pisnih izpitov, vendar ne v skupnem obsegu, daljšem od 360 minut.

  Pristojni organ kandidatom posreduje izpitne roke za posamezni del mojstrskega izpita najmanj enkrat letno. Vsi izpitni roki so objavljeni na spletni strani pristojnega organa.

  Po uspešno opravljenem mojstrskem izpitu kandidat prejme spričevalo.

  Dokazila

  Spričevalo o opravljenem mojstrskem izpitu

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

  Celovška cesta 71
  1000 Ljubljana

 • Oseba, ki želi opravljati naloge strojevodje mora imeti opravljeno splošno ali poklicno maturo.

  Dokazila

  Kopija splošne ali poklicne mature

  Pravne podlage

 • Strokovno usposabljanje za delovno mesto strojevodja, za pridobitev prvega spričevala, zajema naslednje programe:

  • Splošno strokovno znanje
  • Strokovno znanje o železniški infrastrukturi (teoretični in praktični del)
  • Strokovno znanje o vozilih in voznih sredstvih (teoretični in praktični del)
  • Jezikovno znanje

  Po končanem usposabljanju Center za usposabljanje strojevodij in voznikov progovnih vozil izda ustrezna potrdila za posamezen program. Pred samostojnim nastopom dela mora kandidat opraviti tudi usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in vsebin iz operativnih predpisov iz sistema varnega upravljanja.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem preverjanju teoretične usposobljenost

  Spričevalo o opravljenem praktičnem izpitu

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021