Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovni delavec testne postaje v živinoreji

Strokovni delavec testnih postaj je zadolžen za opravljanje meritev in preizkusov lastnosti domačih živali za potrebe selekcijske programa in za potrebe primerjalnih testov ter za vzrejo plemenjakov.

Strokovni delavec mora biti strokovno usposobljen za področja oskrbovanja živali, za izvajanje strokovni nalog v živinoreji in za opravljanje zootehniških del.

Pogoji

 • Strokovni delavec testnih postaj mora biti strokovno usposobljen za izvajanje nalog oskrbovanja živali.

  Program strokovnega usposabljanja se izvaja z namenom pridobitve osnovnih znanj s področja oskrbe živali in traja najmanj 3 in največ 6 šolskih ur. Program vsebuje naslednje vsebine:

  • reja in ravnanje z domačimi živalmi;
  • zdravstveno varstvo domačih živali;
  • krma in krmljenje domačih živali, preprečevanje pojava reziduov z živilih živalskega izvora;
  • živalski proizvodi;
  • ravnanje z živinskimi gnojili;
  • zoohgienski normativi;
  • rejski program v živinoreji, organiziranost rejcev;
  • zakonodaja na področju živinoreje.

  Kandidat vloži prijavo pri izvajalcu usposabljanja.

  Gradivo pripravi izvajalec usposabljanja v pisni obliki v slovenskem jeziku za vsakega udeleženca posebej.

  Stroške usposabljanja in izdajanja uradnih potrdil nosi udeleženec sam ali organizacija, ki ga je napotila.

  Po opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem usposabljanju

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Biotehnični izobraževalni center Ljubljana

  Ižanska cesta 10
  1000 Ljubljana

 • Strokovni delavec testnih postaj mora biti strokovno usposobljen za opravljanje zootehniških opravil.

  Program strokovnega usposabljanja za izvajanje zootehniških opravil traja najmanj 8 in največ 16 šolskih ur, v kolikor je združenih pet ali več opravil. Za posamezno zootehniško opravilo pa najmanj 3 in največ 4 šolske ure. Program vsebuje naslednje vsebine:

  • prvo pomoč (trokiranje, sondiranje, zaustavljanje krvavitev, oskrba ran, pomoč pri porodu);
  • kastracijo pujskov mlajših od enega tedna;
  • aplikacijo železovih preparatov proti anemiji pujskov;
  • kupiranje repkov pri pujskih in jagnjetih do četrtega dneva starosti;
  • ščipanje oziroma brušenje zob pri pujskih prvi dan po rojstvu;
  • oskrbo in nego parkljev, kopit ter čiščenje živali;
  • pripuščanje plemenjakov;
  • zunanji aparativni pregled na brejost;
  • označevanje domačih živali;
  • uporabo in dajanje dovoljenih farmakoloških sredstev, ki niso vezana na izdajo recepta in aplikacija zdravil po navodilih veterinarja;
  • dezinfekcijo in dezinsekcijo živinorejskih objektov z dovoljenimi sredstvi;
  • nego in striženje dlake ter volne;
  • čebelarska opravila: prirezovanje kril maticam in druga čebelarska opravila.

  Kandidat vloži prijavo pri izvajalcu usposabljanja.

  Gradivo pripravi izvajalec usposabljanja v pisni obliki v slovenskem jeziku za vsakega udeleženca posebej.

  Stroške usposabljanja in izdajanja uradnih potrdil nosi udeleženec sam oziroma organizacija, ki ga je napotila.

  Po opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem usposabljanju

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Biotehnični izobraževalni center Ljubljana

  Ižanska cesta 10
  1000 Ljubljana

 • Strokovni delavec testnih postaj mora biti strokovno usposobljeni za izvajanje strokovnih nalog v živinoreji.

  Program strokovnega usposabljanja se izvaja z namenom nadgradnje, razširjanja in poglabljanja znanja za potrebe rejskih programov. Program vsebuje naslednje vsebine:

  • splošna znanja s področja živinoreje,
  • preprečevanje parjenja v sorodu in raba plemenjakov,
  • nova znanja na področju izvajanja rejskih programov,
  • novosti na področju predpisov, ki urejajo živinorejo.

  Kandidat vloži prijavo pri izvajalcu usposabljanja.

  Program usposabljanja traja največ 8 šolskih ur.

  Po zaključku usposabljanja sledi preizkus preverjanja znanja. Izvajalci usposabljanj morajo razpisati najmanj tri roke preverjanja znanja. Preverjanje znanja se opravlja pisno in traja 45 minut.

  Izid preverjanja znanja se ocenjuje kot "opravil-a" ali "ni opravil-a". V primeru, da kandidat preizkusa znanja ne opravi v treh rokih, opravlja vsak naslednji preizkus pred tričlansko komisijo.

  Gradivo pripravi izvajalec usposabljanja v pisni obliki v slovenskem jeziku za vsakega udeleženca posebej.

  Stroške usposabljanja, preverjanja znanja in izdajanja uradnih potrdil nosi udeleženec sam ali organizacija, ki ga je na program napotila.

  Po opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo o udeležbi in potrdilo o opravljenem preizkusu znanja.

  Program strokovnega usposabljanja se ga je potrebno udeležiti vsakih pet let in ga zaključiti s preizkusom znanja.

  Dokazila

  Potrdilo o udeležbi

  Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja

  Pravne podlage

  Pristojni organ

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic strokovni delavec testnih postaj ne sodi v storitveno direktivo. Čezmejno opravljanje poklica v tem primeru ni možno.