SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovni delavec za zagotavljanje dela delavcev uporabniku

Strokovni delavci za zagotavljanje dela delavcev uporabniku so zaposleni pri delodajalcih za zagotavljanje dela. Delodajalec za zagotavljanje dela opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, če ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi najmanj za polovični delovni čas s strokovnim delavcem za zagotavljanje dela delavcev uporabniku, ki ima najmanj 6. raven izobrazbe, dve leti delovnih izkušenj na delovnopravnem in kadrovskem področju, strokovni izpit in je prijavljen v obvezna socialna zavarovanja. 

Delodajalec za zagotavljanje dela sklene pogodbo o zaposlitvi z najmanj eno osebo na dva kraja opravljanja dejavnosti in zagotovi, da je na vsakem kraju opravljanja dejavnosti ves poslovni čas dosegljiva vsaj ena strokovna oseba.

Izjemoma lahko delodajalec za zagotavljanje dela največ 60 dni opravlja dejavnost brez strokovne osebe, če je bila pri njem zaposlena strokovna oseba, ki ji je delovno razmerje prenehalo in zaposli osebo, ki ji za izpolnjevanje pogojev za strokovnega delavca za zagotavljanje dela delavcev uporabniku manjka strokovni izpit.

Pogoji

 • Strokovni izpit opravljajo zaposleni pri delodajalcih, ki opravljajo dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku. Program strokovnega izpita obsega naslednja področja:

  • trg dela, cilji in dejavnost Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje;
  • materialni predpisi z več področij;
  • storitve za trg dela;
  • aktivna politika zaposlovanja;
  • zavarovanje za primer brezposelnosti;
  • osnove pisarniškega poslovanja in dolžnosti delavcev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje do dokumentarnega gradiva;
  • varnost poslovanja.

  Za opravljanje strokovnega izpita zaposleni vložijo prijavo na obrazcu »Prijava k strokovnemu izpitu« prvi del izpolni kandidat, drugi del pa izpolni delodajalec. Prijavnica se pošlje v razpisnem roku na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, v službo za kadrovske in organizacijske zadeve ter razvoj.

  Strokovni izpit se opravlja pisno in ustno. Pisni in ustni del strokovnega izpita se praviloma opravljata v enem dnevu. Uspešno opravljen pisni del strokovnega izpita je pogoj za pristop k ustnemu delu izpita.

  Če kandidat na ustnem delu ni uspešen, mora ustni del opravljati ponovno. Ponovno opravljanje ustnega izpita stane 53,00 evrov. Ustni del izpita se opravlja po končanem pisnem delu strokovnega izpita, in sicer takoj za tem, ko predsednik izpitne komisije razglasi rezultate pisnega dela strokovnega izpita.

  Kandidatu, ki je uspešno opravil pisni in ustni del strokovnega izpita, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izda potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.

  Strokovni izpit prične Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izvajati 1. marca 2015.

  Kandidat za strokovno osebo predloži potrdilo o strokovnem izpitu do 1. junija 2015.

   

  Podrobneje

 • Strokovni delavec mora biti prijavljen v obvezna socialna zavarovanja.

  Pravne podlage

 • Strokovni sodelavec za zagotavljanje dela delavcev uporabniku mora imeti najmanj dve leti delovnih izkušenj na delovnopravnem in kadrovskem področju.

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
13. 4. 2022