Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovni sodelavec v socialnem servisu

Storitve socialnega servisa lahko opravljajo le strokovni sodelavci, ki imajo ustrezno izobrazbo, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit za področje socialnega varstva.

Pogoji

 • Socialni sodelavec v socialnem servisu mora imeti zaključeno najmanj srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki usposablja za socialno oskrbo ali zdravstveno nego.

  Dokazila

  Spričevalo - izvirnik ali overjena kopija ali neoverjena kopija in izvirnik na vpogled

  Pravne podlage

 • Pripravništvo je usmerjena, načrtovana in stalna skrb za organizirano vpeljevanje in usposabljanje mladih šolanih kadrov v delo, za načrtno izpopolnjevanje in prilagajanje izobrazbene strukture zaposlenih zahtevanim pogojem dela, poslovanja in gospodarjenja.

  Pripravništvo je oblika posebne skrbi za sistematično vključevanje mladih strokovnjakov v delovni proces po končani pridobitvi izobrazbe.

  Cilj pripravništva je izobraževanje in vzgajanje za delo in osebni razvoj. Namen pripravništva je, da pripravnik opravi program praktičnega usposabljanja, s katerim:

  • pridobi splošna znanja s področja socialnega varstva,
  • umesti strokovno znanje s teoretične ravni na praktično poklicno raven,
  • poglobi znanja, veščine in tehnike, potrebne za opravljanje samostojnega strokovnega dela na področju socialnega varstva,
  • se pripravi za strokovni  izpit.

  Pripravnik opravlja pripravništvo praviloma pri delodajalcu, pri katerem je sklenil delovno razmerje, ali izjemoma drug dogovor o sodelovanju, lahko pa se zaradi izpopolnjevanja v posameznih vejah stroke usposablja tudi/ali pri drugih izvajalcih socialno varstvene dejavnosti.

  Mentor skupaj s pripravnikom pripravi dokumentacijo o opravljenem pripravništvu, ki je potrebna za pristop k opravljanju strokovnega izpita.

   

  Dokazila

  Dokumentacija o opravljenem pripravništvu vsebuje:

  • program usposabljanja,
  • pripravniški dnevnik, 
  • oceno mentorja o pripravnikovi uspešnosti pri usposabljanju

  Pravne podlage

 • Strokovni izpit na področju socialnega varstva opravljajo zaposleni in drugi delavci na področju socialnega varstva, ki so se usposobili za strokovno delo, dokazujejo vsaj leto dni delovnih izkušenj na tem področju in imajo doseženo ustrezno izobrazbo, ter delavci, ki želijo opravljati naloge strokovnega vodje izvajalca socialno varstvenih storitev.

  Strokovne izpite izvaja po javnem pooblastilu Socialna zbornica Slovenije. Strokovni izpit se izvaja v prostorih Socialne zbornice Slovenije. Kandidati pošljejo prijavnico (Obr. SZS SI-1)  z dokazili o izpolnjevanju pogojev najmanj mesec dni pred želenim izpitnim rokom.

  Izpitni roki so določeni enkrat na mesec. Izpit traja dva dni.

  Pisni del se načeloma izvaja drugi teden v mesecu, ustni del pa v tretjem tednu. V poletnem času, julija in avgusta, se izpiti ne izvajajo. V mesecu decembru se izpiti izvajajo v prvi polovici meseca.

  Pisni del strokovnega izpita: naslov pisne naloge je določen iz zbirnega področja, ki ga kandidat označi v prijavnici. Pisni del predstavlja začetek izvajanja strokovnega izpita. Kandidati prejmejo vabilo najmanj 15 dni pred določenim izpitnim rokom.

  Ustni del strokovnega izpita: poteka po programu strokovnega izpita na področju socialnega varstva. Kandidati, ki so opravljali strokovni izpit na drugem področju, k vlogi priložijo dokazila in v tem primeru lahko opravljajo dopolnilni strokovni izpit. Program strokovnega izpita s pravnimi in drugimi viri, ki podrobneje opredeljujejo vsebine programa strokovnega izpita, strokovna služba zbornice letno revidira.

  Kandidati so o podrobnejših zakonskih vsebinah iz programa strokovnega izpita in o tem, katera znanja kandidat morajo osvojiti, natančneje vedno seznanjeni tudi na pripravljalnih seminarjih za strokovni izpit. Seznam izvajanja posameznih pripravljalnih seminarjev, ki jih skozi vse leto izvaja zbornica, je sproti objavljen v mesečnem napovedniku izobraževanj.

  Cena strokovnega izpita (tudi dopolnilnega) je 225,00 EUR z vključenim 22-odstotnim DDV. Če kandidati popravljajo eno od področij, je cena 125,00 EUR z vključenim 22-odstotnim DDV.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Socialna zbornica Slovenije

  Ukmarjeva ulica 2
  1000 Ljubljana

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021