Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovni sodelavec v socialnem varstvu

Socialno varstvene storitve opravljajo strokovni delavci in strokovni sodelavci.

Strokovni sodelavci v socialnem varstvu so delavci, ki opravljajo posamezne socialno varstvene storitve in so končali:

 •  družboslovne programe izobraževanja (višješolske, visokošolske ali univerzitetne stopnje) in imajo opravljeno pripravništvo  in strokovni izpit na področju zaposlovanja, šolstva, zdravstva, pravosodja in javne uprave ter imajo ustrezne strokovne reference in  delovne  izkušnje za področje socialnega varstva oziroma
 • druge izobraževalne programe ali so pridobili ustrezno poklicno  kvalifikacijo ter izvajajo posamezne naloge in opravila pri praviloma  neposrednem delu z uporabniki socialnovarstvenih storitev ali dejavnosti in so dokazali usposobljenost za strokovno delo.

Strokovni delavci in strokovni sodelavci so se dolžni redno izobraževati in usposabljati.

Pogoji

 •  Delavci so strokovno usposobljeni, če imajo:

  • zaključen višješolski, visokošolski ali univerzitetni program s področja družboslovja - ob ustreznih delovnih izkušnjah - ali
  • najmanj poklicno izobrazbo in pridobljeno licenco, certifikat ali drugo potrdilo, ki dokazujejo strokovno usposobljenost ob ustreznih delovnih izkušnjah.

   Delavci so poklicno usposobljeni, če so:

  • zaključili srednješolski strokovni ali poklicni program, ob ustreznih delovnih izkušnjah,
  • pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo.

  Postopek ugotavljanja usposobljenosti se začne s prijavo kandidata, predložitvijo dokazil za preverjanje usposobljenosti pri Socialni zbornici Slovenije (v nadaljevanju: zbornica).

  Zbornica kandidata obvesti o rezultatu preverjanja v roku 60 dni po popolni prijavi in praviloma določi rok za preizkus usposobljenosti pred komisijo.

  Preverjanje usposobljenosti za izvajanje posameznih socialnovarstvenih storitev in drugih dejavnosti na področju socialnega varstva obsega:

  • pregled dokazil,
  • mnenje o kandidatovi usposobljenosti za storitev, del storitve ali dejavnosti na področju socialnega varstva,
  • določitev zahtevnosti preizkusa usposobljenosti pred komisijo.

  Preverjanje usposobljenosti je strokovna naloga Socialne zbornice Slovenije in se izvaja v sodelovanju z ekspertno skupino za izobraževanje, drugimi eksperti za posamezna področja in strokovnim svetom zbornice.

  Vsebinski sklopi preizkusa usposobljenosti pred komisijo so:

  • ureditev sistema socialne varnosti,
  • zakonodaja na področju socialnega varstva,
  • vloga določene stroke/poklica v socialnem varstvu,
  • uporabniške skupine (potrebe, metode dela),
  • kodeks etičnih načel v socialnem varstvu,
  • delovanje in struktura socialnih mrež,
  • skupinsko delo in delo s posameznikom,
  • pravice in dolžnosti uporabnikov,
  • veščine in tehnike ter dobra praksa pri delu z uporabniki.

  Kandidat preizkus usposobljenosti v predpisanem okviru uspešno opravi, če komisija ugotovi, da pri delu zna izvajati, uporabljati in upoštevati:

  • predpise s področja socialnega varstva,
  • kodeks etičnih načel v socialnem varstvu,
  • potrebe in pravice uporabnikov socialnovarstvenih storitev,
  • posamezne storitve ali dejavnosti s področja socialnega varstva pri reševanju težav in stisk uporabnikov v okviru svojega poklica.

  Delavcem, ki dokažejo usposobljenost za opravljanje posameznih socialno-varstvenih storitev ali dejavnosti v okviru svoje stroke ali poklica, zbornica izda potrdilo o usposobljenosti.

  Socialna zbornica Slovenije organizira vsako leto 24 brezplačnih preverjanj usposobljenosti skupaj s pripravljalnim seminarjem iz proračunskih sredstev. V primeru večje zainteresiranosti kandidatov je prav tako omogočeno preverjanje usposobljenosti, ki se opravlja  za plačilo,  strošek preverjanja je 250,00 EUR z vključenim DDV.

  Prijavnica za preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev

  Dokazila

  Potrdilo o usposobljenosti

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Socialna zbornica Slovenije

  Ukmarjeva ulica 2
  1000 Ljubljana

 • Pripravništvo je usmerjena, načrtovana in stalna skrb za organizirano vpeljevanje in usposabljanje mladih šolanih kadrov v delo, za načrtno izpopolnjevanje in prilagajanje izobrazbene strukture zaposlenih zahtevanim pogojem dela, poslovanja in gospodarjenja.

  Pripravništvo je oblika posebne skrbi za sistematično vključevanje mladih strokovnjakov v delovni proces po končani pridobitvi izobrazbe.

  Cilj pripravništva je izobraževanje in vzgajanje za delo in osebni razvoj. Namen pripravništva je, da pripravnik opravi program praktičnega usposabljanja, s katerim:

  • pridobi splošna znanja s področja socialnega varstva,
  • umesti strokovno znanje s teoretične ravni na praktično poklicno raven,
  • poglobi znanja, veščine in tehnike, potrebne za opravljanje samostojnega strokovnega dela na področju socialnega varstva,
  • se pripravi za strokovni  izpit.

  Pripravnik opravlja pripravništvo praviloma pri delodajalcu, pri katerem je sklenil delovno razmerje, ali izjemoma drug dogovor o sodelovanju, lahko pa se zaradi izpopolnjevanja v posameznih vejah stroke usposablja tudi/ali pri drugih izvajalcih socialno varstvene dejavnosti.

  Mentor skupaj s pripravnikom pripravi dokumentacijo o opravljenem pripravništvu, ki je potrebna za pristop k opravljanju strokovnega izpita.

   

  Dokazila

  Dokumentacija o opravljenem pripravništvu vsebuje:

  • program usposabljanja,
  • pripravniški dnevnik, 
  • oceno mentorja o pripravnikovi uspešnosti pri usposabljanju

  Pravne podlage

 • Strokovni izpit na področju socialnega varstva opravljajo zaposleni in drugi delavci na področju socialnega varstva, ki so se usposobili za strokovno delo, dokazujejo vsaj leto dni delovnih izkušenj na tem področju in imajo doseženo ustrezno izobrazbo, ter delavci, ki želijo opravljati naloge strokovnega vodje izvajalca socialno varstvenih storitev.

  Strokovne izpite izvaja po javnem pooblastilu Socialna zbornica Slovenije. Strokovni izpit se izvaja v prostorih Socialne zbornice Slovenije. Kandidati pošljejo prijavnico (Obr. SZS SI-1)  z dokazili o izpolnjevanju pogojev najmanj mesec dni pred želenim izpitnim rokom.

  Izpitni roki so določeni enkrat na mesec. Izpit traja dva dni.

  Pisni del se načeloma izvaja drugi teden v mesecu, ustni del pa v tretjem tednu. V poletnem času, julija in avgusta, se izpiti ne izvajajo. V mesecu decembru se izpiti izvajajo v prvi polovici meseca.

  Pisni del strokovnega izpita: naslov pisne naloge je določen iz zbirnega področja, ki ga kandidat označi v prijavnici. Pisni del predstavlja začetek izvajanja strokovnega izpita. Kandidati prejmejo vabilo najmanj 15 dni pred določenim izpitnim rokom.

  Ustni del strokovnega izpita: poteka po programu strokovnega izpita na področju socialnega varstva. Kandidati, ki so opravljali strokovni izpit na drugem področju, k vlogi priložijo dokazila in v tem primeru lahko opravljajo dopolnilni strokovni izpit. Program strokovnega izpita s pravnimi in drugimi viri, ki podrobneje opredeljujejo vsebine programa strokovnega izpita, strokovna služba zbornice letno revidira.

  Kandidati so o podrobnejših zakonskih vsebinah iz programa strokovnega izpita in o tem, katera znanja kandidat morajo osvojiti, natančneje vedno seznanjeni tudi na pripravljalnih seminarjih za strokovni izpit. Seznam izvajanja posameznih pripravljalnih seminarjev, ki jih skozi vse leto izvaja zbornica, je sproti objavljen v mesečnem napovedniku izobraževanj.

  Cena strokovnega izpita (tudi dopolnilnega) je 225,00 EUR z vključenim 22-odstotnim DDV. Če kandidati popravljajo eno od področij, je cena 125,00 EUR z vključenim 22-odstotnim DDV.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Socialna zbornica Slovenije

  Ukmarjeva ulica 2
  1000 Ljubljana

 • Strokovni delavci in strokovni sodelavci so se dolžni stalno izobraževati in usposabljati.

  Izobraževanje pomeni vključevanje v verificirane programe izobraževalnih organizacij.

  Usposabljanje pomeni vključevanje v verificirane programe za opravljanje novih, dopolnjujočih delovnih nalog in izpopolnjevanje za pridobitev dopolnilnih znanj za opravljanje obstoječih delovnih nalog s področja socialnega varstva.

  Delavci se morajo strokovno izpopolnjevati, in sicer:

  • delavci z visoko strokovno izobrazbo najmanj 10 dni na leto oziroma najmanj 30 dni na vsaka tri leta
  • delavci z višjo strokovno izobrazbo najmanj 20 dni na vsaka tri leta
  • delavci s srednjo strokovno izobrazbo, ki delajo na delovnih mestih, na katerih opravljajo storitve za uporabnike oziroma varovance; najmanj 14 dni na vsaka tri leta
  • delavci, ki so razporejeni na delovna mesta od I. do IV. tarifne skupine; najmanj en dan na vsaka tri leta za delovna mesta I. tarifne skupine; najmanj dva dni na vsaka tri leta za delovna mesta II. tarifne skupine; najmanj tri dni na vsaka tri leta za delovna mesta III. tarifne skupine in najmanj štiri dni na vsaka tri leta za delovna mesta IV. tarifne skupine v primerih, ko obstajajo za ta delovna mesta ustrezni izobraževalni programi in ko gre za potrebe delovnega procesa.

  Delavci se strokovno izpopolnjujejo:

  • s praktičnim delom na drugih delovnih mestih v zavodu (v katerem delajo) na katerih lahko pridobijo nova znanja oziroma lahko razširijo svoje strokovno znanje;
  • s praktičnim delom v ustreznih strokovno organiziranih organizacijah ali zavodih, kjer lahko pridobijo novo znanje oziroma razširijo svoje strokovno znanje;
  • na tečajih;
  • seminarjih;
  • kongresih in simpozijih.

  Za strokovno izpopolnjevanje se šteje tudi udeležba delavcev na mednarodnih strokovnih srečanjih. Izvajalec socialno varstvenih storitev pošlje svoje delavce z višjo oziroma visoko izobrazbo na strokovno izpopolnjevanje v tujino predvsem takrat, ko v domačih organizacijah tako izpopolnjevanje ni mogoče. Izvajalec storitev lahko pošlje na strokovno izpopolnjevanje v tujino tudi delavce s srednjo strokovno izobrazbo, če to terjajo specifične potrebe zavoda.

  Dokazila

  • Organizatorji programov stalnega strokovnega usposabljanja skupaj s Socialno zbornico Slovenijeo udeležencem programov izdajo potrdilo o udeležbi in sodelovanju v programu.
  • Delavec, ki se je strokovno izpopolnjeval na tečaju ali seminarju, je po opravljenem izpopolnjevanju dolžan predložiti potrdilo o obliki in trajanju strokovnega izpopolnjevanja, v primerih strokovnega izpopolnjevanja s praktičnim delom pa izvajalec tega izobraževanja pošlje organizaciji, ki je delavca na izpopolnjevanje poslala, pismeno oceno o delavčevem izpopolnjevanju.

  Pravne podlage

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.