Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovni sodelavec za oglaševanje zdravil

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom ima vzpostavljeno strokovno službo za oglaševanje zdravil s strokovnimi sodelavci, za oglaševanje zdravil strokovni javnosti.

Strokovne osebe za oglaševanje zdravil zdravila oglašujejo:

 • pri osebah, ki predpisujejo ali izdajajo zdravila;
 • pri zdravstvenih delavcih, kadar gre za zdravila, za katera je iz dovoljenja za promet ali iz pooblastila izvajalca zdravstvenih programov razvidno, da je za njegov varen in pravilen način dajanja nujno potrebno informiranje ali usposabljanje pacienta v okviru zdravstvene nege ali usposabljanje zdravstvenih delavcev, ki opravljajo zdravstveno nego.

Oglaševanje zdravil strokovni javnosti  strokovni sodelavci izvajajo skladno z veljavnimi predpisi.

Strokovni sodelavci za  oglaševanje zdravil morajo imeti ustrezno izobrazbo in morajo biti vpisani v register strokovnih sodelavcev za oglaševanje, ki ga vodi pristojni organ.

Pogoji

 • Strokovni sodelavci za zdravila imajo:

  • izobrazbo farmacevtske, medicinske, veterinarske smeri 2. stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji, ali
  • izobrazbo drugih smeri 2. stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji, v katerih so v skladu z veljavno klasifikacijo poklicev razvidna znanja o delovanju človeškega ali živalskega organizma ter dodatna znanja s področja zdravil

  Dokazila

  • Diploma - overjena kopija ali neoverjena kopija in izvirnik na vpogled
  • Dokazila o dodatnih znanjih

  Pravne podlage

 • Imetniki dovoljenja za promet z zdravilom morajo pred začetkom oglaševanja zdravil pri pristojnem organu priglasiti strokovne sodelavce za oglaševanje zdravil za vpis v register strokovnih sodelavcev za oglaševanje zdravil, ki ga vodi pristojni organ.

  Pristojni organ objavi podatke iz registra v skladu s predpisi, ki urejajo področje varovanja osebnih podatkov.

  Priglasitev za vpis v register iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke:

  • o imenu in naslovu imetnika dovoljenja za promet z zdravilom ter
  • imenu, priimku in strokovni izobrazbi strokovnega sodelavca za oglaševanje zdravil.

  Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom vsako spremembo strokovnih sodelavcev za oglaševanje zdravil sporoči pristojnemu organu.


  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021