Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovni vodja socialnovarstvenih storitev

Izvajalec socialnovarstvenih storitev mora imeti zaposlenega strokovnega vodjo, ki izpolnjuje pogoje, predpisane za direktorja socialno varstvenega zavoda.

Če je izvajalec socialnovarstvenih storitev zasebnik – fizična oseba – mora sam izpolnjevati pogoje, predpisane za strokovnega vodjo.

Pogoji

 • Strokovni vodja izvajalca socialno varstvenih storitev mora imeti:

  • Zaključeno visoko strokovno ali univerzitetno šolo, ki izobražuje za socialno delo ali
  • zaključeno visoko strokovno ali univerzitetno šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne,sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo

  in pet let delovnih izkušenj.

  Dokazila

  • Diploma - izvirnik ali overjenakopija ali neoverjena kopija in izvirnik na vpogled
  • Dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah

  Pravne podlage

 • Strokovni izpit na področju socialnega varstva opravljajo zaposleni in drugi delavci na področju socialnega varstva, ki so se usposobili za strokovno delo, dokazujejo vsaj leto dni delovnih izkušenj na tem področju in imajo doseženo ustrezno izobrazbo, ter delavci, ki želijo opravljati naloge strokovnega vodje izvajalca socialno varstvenih storitev.

  Strokovne izpite izvaja po javnem pooblastilu Socialna zbornica Slovenije. Strokovni izpit se izvaja v prostorih Socialne zbornice Slovenije. Kandidati pošljejo prijavnico (Obr. SZS SI-1)  z dokazili o izpolnjevanju pogojev najmanj mesec dni pred želenim izpitnim rokom.

  Izpitni roki so določeni enkrat na mesec. Izpit traja dva dni.

  Pisni del se načeloma izvaja drugi teden v mesecu, ustni del pa v tretjem tednu. V poletnem času, julija in avgusta, se izpiti ne izvajajo. V mesecu decembru se izpiti izvajajo v prvi polovici meseca.

  Pisni del strokovnega izpita: naslov pisne naloge je določen iz zbirnega področja, ki ga kandidat označi v prijavnici. Pisni del predstavlja začetek izvajanja strokovnega izpita. Kandidati prejmejo vabilo najmanj 15 dni pred določenim izpitnim rokom.

  Ustni del strokovnega izpita: poteka po programu strokovnega izpita na področju socialnega varstva. Kandidati, ki so opravljali strokovni izpit na drugem področju, k vlogi priložijo dokazila in v tem primeru lahko opravljajo dopolnilni strokovni izpit. Program strokovnega izpita s pravnimi in drugimi viri, ki podrobneje opredeljujejo vsebine programa strokovnega izpita, strokovna služba zbornice letno revidira.

  Kandidati so o podrobnejših zakonskih vsebinah iz programa strokovnega izpita in o tem, katera znanja kandidat morajo osvojiti, natančneje vedno seznanjeni tudi na pripravljalnih seminarjih za strokovni izpit. Seznam izvajanja posameznih pripravljalnih seminarjev, ki jih skozi vse leto izvaja zbornica, je sproti objavljen v mesečnem napovedniku izobraževanj.

  Cena strokovnega izpita (tudi dopolnilnega) je 225,00 EUR z vključenim 22-odstotnim DDV. Če kandidati popravljajo eno od področij, je cena 125,00 EUR z vključenim 22-odstotnim DDV.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Socialna zbornica Slovenije

  Ukmarjeva ulica 2
  1000 Ljubljana

 • Strokovni vodja mora imeti opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

  Po sklepu Socialne zbornice Slovenije opravlja verificirana izobraževanja podjetje Firis Imperl d. o. o.

  Program je vsebinsko razdeljen na tri module, od katerih sta dva razširjena na podmodule. Podmoduli so:

  • I/A: Organizacija in upravljanje s človeškimi viri;
  • I/B: Organizacija in upravljanje z materialnimi viri;
  • II/A: Elementi uspešnega načrtovanja in odločanja – management kakovosti;
  • II/B: Uvajanje sprememb in projektni management;
  • III/A: Dinamika vodenja, organizacijska kultura in osebni razvoj zaposlenih;

  Program ima 10 tridnevnih seminarskih sklopov. Kotizacija za vsak sklop oziroma seminar je 316,00 EUR in DDV na kandidata. V ceni so poleg izvedbe programa zajete tudi dodatna literatura in gostinske storitve (razen nočitve).

  Po opravljenem programu kandidat izdela zaključno nalogo, ki pomeni izdelavo projekta izboljšave v lastni organizaciji. Kandidat zagovarja nalogo pred dvočlansko komisijo in vsemi ostalimi kandidati letnika. Po zaključku dobi kandidat diplomo kot javno veljavno listino. 

  Ker ima izvajalec Firis Imperl d.o.o. tudi licenco Evropskega združenja direktorjev socialno varstvenih zavodov, prejme kandidat tudi evropski certifikat, ki omogoča zaposlovanje na vodilna mesta v okviru socialnih ustanov Evropske unije, kjer imajo predpisano dopolnilno izobraževanje za vodje.

  Več informacij o programu izobraževanja in razpoložljivih terminih je na voljo na naslednji povezavi.

  Za strokovnega vodjo je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog strokovnega vodje. Če tega programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha.

  Posameznik lahko pred vpisom v program pri Socialni zbornici Slovenije z veljavno listino dokaže, da je program deloma ali v celoti že opravil oziroma, da je že zaključil izobraževalni program s podobno vsebino.

  Postopek priznavanja programa deloma ali v celoti opravi strokovna služba Socialne zbornice Slovenije, ki ji mora posameznik v ta namen predložiti javno listino, ki izkazuje, da je posameznik zaključil posamezno podiplomsko specializacijo, magisterij ali doktorat znanosti.

  Pravne podlage

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.