Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Svetovalec za fitofarmacevtska sredstva (FFS)

Distributerji, ki opravljajo promet s FFS na drobno, morajo imeti v delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj enega svetovalca za FFS, ki izpolnjuje predpisane pogoje in mora biti v specializirani prodajalni FFS prisoten najmanj 6 ur redensko ob dnevih in urah, ki so vnajprej določeni.

Svetovalec za FFS opravlja naslednje naloge:

 • svetuje o načinu varstva rastlin pred škodljivimi organizmi;
 • prepoznava simptome bolezni in škodljivcev ter vrste plevela;
 • svetuje ustrezno FFS oziroma drugo metodo za varstvo rastlin v skladu z napovedmi opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin ter splošnimi načeli integriranega varstva rastlin;
 • svetuje in spodbuja uporabo nekemičnih metod;
 • svetuje načine varne uporabe FFS oziroma načina ravnanja s FFS, s škropilno brozgo, embalažo in ostanki in
 • svetuje uporabo osebne varovalne opreme.

Svetovalec za FFS mora imeti ustrezno izobrazbo in opravljeno usposabljanje, o čemer pridobi potrdilo, ki je veljavno tri leta. Po preteku tega obdobja lahko veljavnost potrdila podaljša, če se udeleži nadaljnjega usposabljanja.

Pogoji

 • Posameznik mora imeti končano najmanj višjo strokovno izobrazbo kmetijstva – rastlinske smeri.

  Dokazila

  Spričevalo oziroma diploma - v izvirniku, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom v izvirnik.

  Pravne podlage

 • Svetovalec za FFS mora opraviti usposabljanje za ravnanje s FFS pri pooblaščenem izvajalcu usposabljanj.

  Osnovno usposabljanje obsega tečaj in pisno preverjanje znanja. Tečaj za prodajalca FFS traja najmanj 35 šolskih ur.

  Na podlagi opravljenega usposabljanja o ravnanju s FFS izda izvajalec usposabljanja svetovalcu za FFS potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine v obliki izkaznice.

  Svetovalcem za FFS se izkaznica izda za obdobje 3 let.

  Več informacij v zvezi z usposabljanjem je na voljo na strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o usposabljanju za FFS.

  Strošek osnovnega usposabljanja znaša maksimalno 326,00 EUR brez DDV.

  Strošek pisnega preverjanja znanja znaša maksimalno 30,00 EUR brez DDV.

  Pravne podlage

  Veljavnost izkaznice se podaljša za obdobje treh let, če se imetnik izkaznice v zadnjem letu pred potekom njene veljavnosti udeleži nadaljnjega usposabljanja. Če se imetnik izkaznice nadaljnjega usposabljanja ne udeleži pred potekom njene veljavnosti, mora ponovno opravljati osnovno usposabljanje. Izjemoma se lahko imetnik izkaznice udeleži nadaljnjega usposabljanja v enem letu po izteku veljavnosti izkaznice, če je v zadnjih treh mesecih pred potekom veljavnosti izkaznice bil v bolniškem staležu najmanj trideset dni, je bil na porodniškem dopustu ali pa je bil najmanj trideset dni odsoten iz kraja stalnega bivališča. Veljavnost izkaznice se v tem primeru podaljša za obdobje treh let od datuma opravljanja nadaljnjega usposabljanja. Če v tem odstavku navedeni razlogi niso podani, mora imetnik izkaznice ponovno opraviti osnovno usposabljanje.

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021