Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pravne ali fizične osebe, ki morajo pridobiti dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, za izvajanje tega zakona določijo enega ali več svetovalcev za kemikalije, ki ima ustrezno izobrazbo ter opravljen tečaj in preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.

Svetovalec za kemikalije mora:

 • poznati proizvodni ali prodajni program pravne  ali fizične osebe, za katero opravlja naloge svetovalca za kemikalije;
 • poznati zakonodajo in delodajalca opozarjati na  zahteve in njegove obveznosti po predpisih, ki  urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi;
 • svetovati delodajalcu v drugih zadevah, povezanih  s pogoji za opravljanje dejavnosti na podlagi predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi;
 • zastopati delodajalca v upravnih zadevah v postopkih pri organu, pristojnem za kemikalije;
 • sodelovati s svetovalci za kemikalije drugih  pravnih  in fizičnih oseb, ki nevarne kemikalije proizvajajo, skladiščijo ali  jih dajejo v promet.

 

Pogoji

 • Posameznik mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo kemijske, farmacevtske ali agronomske smeri.

  Dokazila

  Diploma: izvirnik, overjena kopija ali neoverjena kopija in izvirnik na vpogled.

  Pravne podlage

 • Posameznik mora imeti opravljen tečaj iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.

  Tečaj obsega naslednja znanja, ki se jih predstavi v obliki predavanj po posameznih področjih, v predvidenem številu šolskih ur:

  Vsebinsko področje

  Število ur

  Zakon o kemikalijah

  1

  pogoji za proizvodnjo in promet z nevarnimi kemikalijami ter vloga in naloge svetovalca za kemikalije

  1

  skladiščenje nevarnih kemikalij

  1

  REACH splošno, registracija in poročilo o kemijski varnosti

  1

  REACH prepovedi in omejitve uporabe in dajanja v promet ter avtorizacija

  1

  razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in pripravkov ter varnostni list

  2

  sporočanje podatkov za kemikalije

  1

  biocidni proizvodi

  1

  obstojna organska onesnaževala (POP's)

  1

  postopek soglasja po predhodnem obveščanju (PIC)

  1

  predhodne sestavine za prepovedane droge

  1

  strateško blago posebnega pomena za varnost in zdravje

  1

  inšpekcijski nadzor

  1

  skupaj

  14

  Pravne podlage

 • Posameznik mora imeti opravljen preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.

  Preizkus znanja izvajajo organizacije, ki jih na predlog pristojnega organa za kemikalije pooblasti minister, pristojen za zdravje.

  Preizkus znanja poteka ustno pred komisijo in traja največ 30 minut.

  Komisija lahko preizkusi znanje, če sta navzoča vsaj dva od treh članov. O izidu preizkusa znanja odloča komisija z ocenama “opravil” in “ni opravil”.

  Komisija sprejme odločitev takoj po opravljenem preizkusu. Če kandidat preizkusa ni opravil, ga lahko opravlja znova, vendar skupno največ trikrat.


  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda pooblaščena organizacija

  Pravne podlage

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021