Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Svetovalec za zdravila v specializirani prodajalni za promet z zdravili

Svetovalec za zdravila v specializirani trgovini je odgovoren za nabavo, skladiščenje in prodajo zdravil ter vodenje dokumentacije. Ob prodaji mora kupca seznaniti z načinom uporabe zdravila, morebitnimi previdnostnimi ukrepi,  neželenimi učinki in drugimi pomembnimi informacijami.

Posameznik mora imeti ustrezno izobrazbo in opravljen strokovni izpit, mora se redno strokovno izpopolnjevati in imeti opravljeno dodatno izobraževanje strokovnega organa, ki izvaja lekarniško dejavnost.

Ustrezno usposobljena oseba, ki izpolnjuje navedene pogoje, mora biti prisotna ves obratovalni čas specializirane prodajalne.

Pogoji

 • Strokovni sodelavci za zdravila imajo:

  • izobrazbo farmacevtske, medicinske, veterinarske smeri 2. stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji, ali
  • izobrazbo drugih smeri 2. stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji, v katerih so v skladu z veljavno klasifikacijo poklicev razvidna znanja o delovanju človeškega ali živalskega organizma ter dodatna znanja s področja zdravil

  Dokazila

  • Diploma - overjena kopija ali neoverjena kopija in izvirnik na vpogled
  • Dokazila o dodatnih znanjih

  Pravne podlage

 • Posameznik mora imeti zaključeno pripravništvo in opravljen strokovni izpit.

  Pripravništvo se opravlja v zdravstvenih zavodih, pri zasebnih zdravstvenih delavcih in v drugih zavodih, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje pripravništva.

  Pripravniki s srednjo strokovno izobrazbo opravljajo strokovni izpit pri zdravstvenih zavodih, ki jih za opravljanje strokovnih izpitov pooblasti minister.

  Program strokovnega izpita obsega:

  • strokovne vsebine poklicnega področja:
  • prva pomoč – organizacija in dajanje pomoči vrednih in izrednih razmerah,
  • socialna farmacija - osnove pravne ureditve s področja zdravstvenedejavnosti ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.

  Pripravnik vloži prijavo za opravljanje strokovnega izpita pri delodajalcu.

  Delodajalec pošlje prijavo za delavca pooblaščenemu zdravstvenemu zavodu.

  Prijavi za opravljanje strokovnega izpita je treba priložiti:

  • overjeno fotokopijo ali overjen prepis diplome oziroma zaključnega spričevala;
  • list pripravništva in praktičnega usposabljanja, s katerega morajo biti časovno in vsebinsko razvidni potek programa pripravništva, uspešno opravljen preizkus praktičnega znanja in mnenje mentorja o pripravnikovi usposobljenosti;
  • potrdilo o plačilu stroškov izpita.

  Stroški opravljanja izpita znašajo 200,00 eurov in jih plača delodajalec ali sam kandidat najmanj pet dni pred rokom, določenim za opravljanje strokovnega izpita.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu

  Pravne podlage

 • Posameznik se mora redno strokovno izpopolnjevati na usposabljanjih in drugih ustreznih neodvisnih strokovnih izobraževanjih, ki so obvezna tudi za farmacevtske oziroma veterinarske tehnike.

  Pravne podlage

 • Posameznik mora imeti opravljeno dodatno izobraževanje strokovnega organa, ki izvaja lekarniško dejavnost.

  Pravne podlage

 • Svetovalec za zdravila mora biti v prodajalni prisoten ves obratovalni čas specializirane prodajalne.

  Pravne podlage

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.